30 de proiecte propuse de CJ pentru O Europă mai verde

La inceputul saptamanii, Consiliul Județean Buzău a facut cunoscut, buzoienilor si nu numai,  Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău (PATJ) – ETAPA II– STUDII DE FUNDAMENTARE.

Programele și proiectele de dezvoltare propuse se referă la pachetul de intervenții necesar pentru a răspunde disfuncționalităților și oportunităților identificate, într-o formă integrată, pentru atingerea unei dezvoltări competitive, durabile și favorabilă incluziunii.

Daca ne gândim la proiectele din Energie, ca și obiective specifice propuse menționăm promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea energiei din surse regenerabile și dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E (Rețele Transeuropene de Energie). Având în vedere că trăim într-o perioadă în care consecințele schimbărilor climatice și criza apei sunt principalele riscuri, Comisia sprijină finanțarea proiectelor care promovează adaptarea la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor și care promovează gestionarea sustenabilă a apei. Pentru promovarea tranziției către o economie circulară, se vor face investiții pentru extinderea si îmbunătățirea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și reciclarea acestora, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri. Protecția naturii și a Biodiversității vor fi îmbunătățite prin dezvoltarea infrastructurii verzi (în special în mediul urban) și prin reducerea poluării.

În ceea ce privește obiectivul mobilității urbane, vor fi selectate acele proiecte prin care se va facilita accesul mai rapid și mai ieftin al populației în zona urbană. Propuneri ale PATJ Buzău ce pot beneficia de aceste fonduri sunt:

 • Propuneri de dezvoltare de surse energie regenerabilă
 • Modernizarea și extindere rețelelor inteligente de distribuție gaze natural
 • Proiecte de dezvoltare a unor sisteme integrate de gestiune a deșeurilor
 • Dezvoltarea dotărilor publice de tip spații verzi în UAT-urile urbane și rurale unde acestea sunt suficiente Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău PARTEA a IV-a: PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR PATJ 7
 • Proiecte de prevenire și adaptare la schimbările climatice: împăduriri, ecologizarea cursurilor de pentru combaterea alunecărilor de teren (alunecări active), amenajări suprafețe pentru irigații
 • Propuneri de protecția și conservarea biodiversități, monitorizarea integrității patrimoniului natural
 • Propuneri de valorificare a zonelor cu peisaj deosebit
 • Propuneri de reabilitarea siturilor poluate
 • Propuneri de reabilitare a apelor, solurilor afectate de poluare
 • Propuneri de amenajări suprafețe pentru irigații O Europă conectată O parte din finanțarea alocată României pentru această etapă (aprox. 30,6 mld. euro), va fi destinată obiectivului conectivitate, adică acelor investiții prin care se va facilita dezvoltarea unei rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală. Totodată, se vor avea în vedere si investițiile în infrastructură de bandă largă, de foarte mare capacitate, de tip Broadband. Propuneri ale PATJ Buzău ce pot beneficia de aceste fonduri sunt:
 • Propuneri de îmbunătățire a conectivității localităților județului Buzău la nivel național și regional (drumuri expres, drumuri europene, drumuri de mare viteză, variante ocolitoare, noduri intermodale)
 • Propuneri de reabilitarea drumurilor și elementelor de drum județene
 • Propuneri de reabilitarea și modernizarea căilor ferate și a gărilor
 • Propuneri dezvoltare a rețelelor de transport a energiei, de telecomunicații, de gaze naturale, aducțiuni. O Europă mai socială Prin această prioritate se dorește să fie implementat Pilonul european al drepturilor sociale, adică se vor urmări investiții pentru a îmbunătăți accesul la piața muncii prin politici active în domeniul pieței forței de muncă (ocupare), prin anticiparea nevoilor în materie de competențe și prin sprijinirea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii. De asemenea, vor fi analizate investițiile care vor îmbunătăți calitatea, eficacitatea și relevanța pieței forței de muncă, prin crearea unor sisteme de educație și formare performante. Și nu în ultimul rând, pentru realizarea acestui obiectiv, menționăm investițiile care vor favoriza incluziunea activă, pentru promovarea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, pentru consolidarea accesului la servicii de calitate, pentru abordarea problemei deprivării materiale și pentru a investi în locuințe, în asistență medicală și în infrastructura de îngrijire pe termen lung.
 • Propuneri de creștere a accesului tuturor categoriilor de populație la servicii publice (de educație, sănătate, culturală, servicii sociale, agrement, sport) prin completarea acestor servicii în UAT-urile unde nu sunt asigurate și modernizarea serviciilor publice unde este necesar O Europă mai apropiată de cetățenii săi Vor fi sprijinite proiectele strategice de dezvoltare durabilă, care vor avea ca și scop investiții în turism (stațiuni turistice urbane de interes național), investiții în infrastructură din domeniul cultural, investiții în patrimoniul cultural, investiții pentru regenerarea urbană și securitatea spațiilor publice. În viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, se anunță o abordare personalizată a dezvoltării regionale. Astfel, vor Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Buzău PARTEA a IV-a: PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR PATJ 8 fi păstrate o parte din metodele de alocare a fondurilor (ex: PIB-ul pe cap de locuitor) și vor fi introduse noi criterii de selecție (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru o adaptare reală a intervențiilor la nevoile și specificul regional, prin descentralizarea gestiunii și implementării la nivelul autorităților locale. Propuneri ale PATJ Buzău ce pot beneficia de aceste fonduri sunt:
 • Propuneri de punere în siguranță a monumentelor de interes național și local aflate în pericol · Propuneri de dezvoltare a spațiilor cu acces public: spații de agrement, piețe publice, etc.
 • Propuneri de dezvoltare infrastructurii turistice
 • Propuneri de dezvoltare, în scop turistic, a apelor minerale terapeutice, oglinzilor de apă, zonelor cu peisaj deosebit
 • Propuneri de investiții în infrastructura culturală și de culte Pentru următorul exercițiu financiar, perioada 2021-2027, Ministerul Fondurilor Europene, a propus următoarele tipuri de programe:
 • Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
 • Programul Operațional Transport (POT)
 • Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID)
 • Programul Național de Sănătate (multifond) (PNS) / Programul Operațional de Sănătate (POS)
 • Programul Operațional Capital Uman (POCU)
 • Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS)
 • Programele Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
 • Programul Operațional Tranziție Justă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings