Vineri, sedinta CLM

ROMANIA

JUDEJUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

– PRIMAR

 DISPOZITIE

 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau

Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau; In temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) si art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. /2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

D I S P U N E :

Art. 1 Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru vineri, octombrie 2017, ora 11.00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calityi de consider in Consiliul Local al Municipiului Buzau a domnului lonita Victor – Stefan si declararea ca vacant a locului consilierului in cauza;

2 proiectul de hotarare privind validarea mandatului de consider in Consiliul Local al Municipiului Buzau al domnului Tandarescu Stefan;

3.- proiectul de hotarare privind conferirea titlului de “CETATEAN DE ONOARE EXCELENTA” unor personaliti cu merite deosebite;

4 – proiectul de hotarare privind numirea unor membri ai consiliului de administrate al Societatii Comerciale “Urbis Serv” S.R.L Buzau;

5.- proiectul de hotrarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societatii Comerciale “Piete, Targuri si Oboare” S.A. Buzau;

6.- proiectul de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la

bugetul local, stabilirea grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiei si aprobarii liniei de subventionare prioritara in domeniul asistentei sociale;

 

7– proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind detinerea, cresterea, Tntretinerea si circulatia cainilor, a celorlalte animale de companie si a animalelor de ferma, pe raza municipiului Buzau;

 

8.- proiectul de hotarare privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzau;

 

9.- proiectul de hotarare privind adoptarea unei masuri exceptionale necesara a fi aplicata in cadrul executarii unor lucrari de reabilitare, modernizare sau interventie la infrastructura tehnico-edilitara §i stradala ce asigura desfasurarea serviciilor publice ale municipiului Buzau cu regim de caracter permanent si functionare continua, in vederea inlaturarii consecintelor negative;

10.- proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice „Reabilitare Stadion atletism si refacere imprejmuire teren b-dul Unirii nr. 1 din municipiul Buzau”

 

11.- proiectul de hotarare pentru aprobarea sigurarii cofinantarii obiectivului de investitii publice „Reabilitare integrala (rezistenta, arhitectura, instalatii) interior si exterior Corp3, C5, C6, C7” din cadrul Colegiului National Mihai Eminescu, municipiul Buzau”;

 

12.- proiectul de hotarare pentru modificarea articolului 1 al Hotararii nr. 286/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzau, privind aprobarea Tnchirierii suprafejei locative cu alta destina^ie decat cea de locuinta, proprietate privata a municipiului Buzau, b-dul Unirii, cartier Micro 3, bloc E1 parter;

13.- proiectul de hotarare privind transferul unor terenuri situate Tn intravilanul municipiului Buzau, din proprietatea privata in proprietatea publica a municipiului;

 

14.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenurilor aferente unor drumuri de exploatare;

15.- proiectul de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numar cadastral 63.822 situatTn municipiul Buzau, tarlaua 23, parcelele 141 – 142;

16.- proiectul de hotarare privind desemnarea unor consilieri locali, membri §i membri supleanti, in Comisia pentru negocierea pretului de cumparare, prin exercitarea dreptului de preemptiune al Municipiului Buzau, a unor imobile restituite in baza Legii nr. 10/2001;

17.- proiectul de hotarare pentru aprobarea solicitarii de exercitare a dreptului de preemptiune de catre Municipiul Buzau pentru cumpararea terenului indiviz situat in municipiul Buzau, bulevardul Nicolae Balcescu nr. 28, in incinta Scolii Gimnaziale „Capitan Aviator Mircea T. Badulescu”;

18.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetatenii Enache Luminita – Smaranda si Enache Dan – Dumitru a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent constructor situate in municipiul Buzau, strada Grivitei nr. 8;

19.- proiectul de hotarare pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire statie de distribute carburanti” tarlaua 42, parcela 738, municipiul Buzau, judetul Buzau;

20.- alte probleme ale activitatii curente.

 

            Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cuno^tinja publica a prevederilor prezentei dispozitii.

 

P R I M A R,

 

Constantin Toma

 

CONTRASEMNEAZA:

 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU,

 

Eduard Pistol

 

 

 

Buzau, 20 octombrie 2017 Nr. 1378

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings