SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA LA CONSILIUL JUDETEAN

DISPOZIŢIE   Nr. 131

 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară de îndată în data de 13  APRILIE 2023

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3),art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE : 

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară de îndată, în data de 13 aprilie 2023, ora 1000.

         (2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

  1. Proiect de hotărâre nr. 88/10.04.2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Dotarea și reabilitarea cabinetului de planificare familială din cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău”în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență;
  2. Proiect de hotărâre nr. 89/10.04.2023 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții„Modernizare drum județean pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km 0+000-8+800 și DJ 220A, km 0+000-5+800, Sătuc-Policiori-Vulcanii Noroioși, Județul Buzău”- formă actualizată.

         Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată din 13 aprilie 2023 se transmit, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

        BUZĂU, 11 APRILIE  2023

PREŞEDINTE,

PETRE – EMANOIL NEAGU

                              AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

            MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings