Joi, sedinta ordinara CLM

ROMANIA

JUDETUL BUZAU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU

PRIMAR

 

DISPOZITIE

Privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Locala al Municipiului Buzau

Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau:

In temeiul art.39, alin(1), art.68, alin(1) si art 115 alin (1) , lit.(b) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPUNE:

Aer.1. Se convoaca Consiliul Locala al Municipiului Buzau in sedinta ordinara, pentru joi, ora 11.00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local Municipal, situat in municipiul Buzau, str.Unirii, nr 163, sala Stan Sarar (24).

Proiectul ordinii de zi a sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Contului de executie bugetara pe trimestrul al treilea si rectificarea bugetului municipiului pe anul 2017:

2.- proiectul de hotarare privind desemnarea domnului consilier Tandarescu Stefan in calitate de membru in Comisia pentru Invatamant, sanatate, activitati socio-culturale, culte, familie si protectie copii a Consiliului Local al municipiului Buzau:

3.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzau si pentru Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Buzau pentru anul 2018:

4.- proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii de Consiliu Local nr.231/23.08.2017, privind infiintarea Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzau”, astfel cum a fost modificata prin Hotararea de Consiliu Local nr.268/29.09.2017;

5.- proiectul de hotarare privind aprobarea modelului de steag al UAT Municipiul Buzau;

6.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind regulile de folosire a echipamentelor de joaca din municipiul Buzau;

7.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind masuri edilitar-gospodaresti, administrarea fondului locativ public si privat si alte masuri pentru asigurarea ordinii si curateniei in municipiul Buzau;

8.- proiectul de hotarare privind modificarea inventarului public al municipiului \buzau;

9.- proiectul de hotarare privind aprobarea renumerotarii administrative a imobileleor din Piata Dacia, municipiul Buzau;

10.-  proiectul de hotarare privind privin aprobarea spre inchiriere a unei locuinte de serviciu situata in municpiul Buzau, cartier Micro XIV, ap.12, aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau;

11.- proiectul de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numarul cadastral 67.134, situat in municipiul Buzau, tarlaua 19, lot1;

12.- proiectul de hotarare privind privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Buzau

Privind iesirea din indiviziune, cu sulta, asupra cotei de ¼ a imobilului situat in municipiul Buzau, bd.N.Balcescu, bl.20 A, ap 12, cota care face parte din domeniul privat al municipiului Buzau;

13.- proiectul de hotarare privind prelungirea folosintei gratuite a Asociatiei Nevazatorilor din Romania-Filiala Buzau, a unor spatii proprietate privata a municipiului Buzau;

14.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenetei la domeniul public al municipiului Buzau, a terenului public situat in intravilan, Aleea Moara cu Plopi;

  1. – proiectul de hotarare privind atestarea apartenetei la domeniul public al municipiului Buzau a terenurilor aferente unor platforme ecologice ingropate pentru colectarea deseurilor menajer;

16.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenetei la domeniul public al municipiului Buzau a unui spatiu situat in municipiul Buzau, bd.N.Balcescu, bl. C1, parter;

17.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica cu strigare a suprafetei locative cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate privata a municipiului, situata in municipiul Buzau, cartier Micro V, str.Alexandru Marghiloman, bloc 17, parter;

18.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare, a terenului proprietate publica a municipiului Buzau, situat pe str.Aleea Sporturilor, adiacent imobilului cu nr.35 A;

  1. – proiectul de hotarare pentru aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Buzau si administrarea de catre Consiliul Local al Municipiului Buzau a terenului inscris in Cartea Funciara nr. 61.697 a UAT Buzau;

20.- proiectul de hotarare pentru revocarea Hotararii nr.156/26.05.2017 pentru aprobarea dreptului de folosinta cu titlu gratuit Sport Club Municipal a unui spatiu situat in incinta complexului sportiv”Gloria”,din municpiul Buzau, bd.Maresal Averescu, pentru sectia de SAH;

21.- proiectul de hotarare pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Extinderea si dotarea Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Buzau”, municipiul Buzau, judetul Buzau;

22.- proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru perioada decembrie 2017-februarie 2018;

23.- alte probleme ale activitatii curente.

ART.2. Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

 

PRIMAR,

Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings