Oferta anului! Politia Buzau angajeaza agenti

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzau angajează 40 de agenţi la posturile rurale. Posturile se adresează civililor care doresc să devină poliţişti şi întrunesc condiţiile stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Înscrierile se fac la Clubul Poliţiştilor, data limită fiind  08.04.2016, orele 16.00

Condiții de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
  c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
  e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
  g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
  h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
  j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
  k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;
  l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
  m) trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
  n) să dețină permis de conducere categoria „B”.

Nu pot fi încadrate din sursă externă ca poliţişti persoanele care au avut această calitate, dacă:
a) au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
b) au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condițiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunț.

Desfășurarea concursului (probele de concurs)

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
a) Evaluarea performanţei fizice;
b) Test scris, de tip grilă;
c) Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare).

 1. a) Proba de evaluare a performanţei fizice se susţine utilizându-se baze sportive corespunzătoare.

Data, ora și locul unde se va desfășura proba de evaluare a performanței fizice se vor stabili, în funcție de numărul candidaților, și se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul și pe pagina de Internet a unităților teritoriale de recrutare.

Atenție! – Candidații care nu se prezintă la data, ora și locul indicate pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice, vor fi declarați „neprezentat” și vor fi eliminați din concurs. Atragem atenția cu privire la respectarea strictă de către candidați a prevederilor prezentului anunț, în vederea bunei desfășurări a procedurii de concurs.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings