JOI, SEDINTA EXTRAODINARA LA CONSILIUL JUDETEAN

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
 
DISPOZIŢIE   Nr. 295
privind convocarea Consiliului judeţean 
în şedinţă extraordinară de îndată – joi, 03 octombrie 2019
Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3), art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
DISPUNE:
Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă extraordinară de îndată,  JOI, 03 OCTOMBRIE 2019, ORA 9,00.
(2). Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi:
PROIECTE DE HOTĂRÂRI PRIVIND:
1. Aprobarea documentației tehnico-economice – Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău în perioada 2014-2020” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți;
2. Aprobarea valorii investițiilor aferente Județului Buzău și participării Consiliului Județean Buzău la cofinanțarea „Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”;
3. Aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei
Cost-Beneficiu pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Buzău, în perioada 2014-2020”.
(3) Inițiatorul proiectelor de hotărâri prevăzute la alin. (2) este Președintele Consiliului Județean Buzău.
Art.2. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 03.10.2019 se transmit, spre avizare, comisiilor de specialitate, după cum urmează:
1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului – pct. 2 și 3;
2. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi arhitectură – pct. 1.
Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.
Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.
         BUZĂU, 30 SEPTEMBRIE 2019
 
 
 
                         PREŞEDINTE,
 
                      PETRE-EMANOIL NEAGU
 
                                        
 
 
                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE
                              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
                        MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings