D I S P O Z I T I E

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. a) din  Legea nr.  215/2001 a  administraţiei  publice   locale, republicată,   cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru miercuri, 24 aprilie 2019, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de   expirarea   duratei   normale   a   mandatului,   a   calităţii   de   consilier   în Consiliul Local al Municipiului Buzău, respectiv de viceprimar, a domnului Neder Andrei  si declararea ca vacante a celor două locuri;

2.- proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al domnului Stănculea Aurel;

3.-   proiectul   de   hotărâre   pentru   aprobarea   bugetului   municipiului Buzău pe anul 2019;

4.-   proiectul   de   hotărâre   pentru   aprobarea   bugetelor   institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2019;

5.-   proiectul   de   hotărâre   pentru   modificarea   Hotărârii   nr.231/28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoarede urgentă, precum  si a prestatiilor financiare exceptionale;

6.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău;

7.- proiectul de hotărâre privind numirea provizorie a unui membru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind constatarea expirării mandatului de membru   numit   provizoriu   în   consiliul   de   administra ie   al   Societăţii Comerciale   “Trans   Bus”   S.A.   Buzău   a   domnului   Mănoiu   Georgică   şi declararea ca vacant a acestui post;

9.- proiectul de hotărâre privind darea în administrare a cazanului de apă   fierbinte   (C.A.F.)   de   10   G-cal,   situat   in   municipiul  Buzău,   Aleea Industriilor, nr. 7, jud. Buzău precum  si a instalatiilor  i echipamentelor aferente ce asigură functionarea acestuia;

10.- proiectul de  hotărâre  privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul de administratie al S.C. Piete, Târguri  si Oboare S.A. Buzău a domnului Dinu Ilie;

11.-  proiectul  de  hotărâre  privind modificarea   Hotărârii  Consiliului Local nr. 153/26.09.2013 pentru desemnarea reprezentantului municipiului Buzău în  adunările generale ale actionarilor Societătii Comerciale  “RER ECOLOGIC SERVICE” S.A. Buzău;

12.-  proiectul  de  hotărâre  privind modificarea   Hotărârii  Consiliului Local nr. 130/11 mai 2017 pentru aprobarea achizitiei publice de servicii juridice pentru diferite tipuri de litigii;

13.- proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, bloc A2, ap. 1, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

14.- proiectul de hotărâre  privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe   colective   din  Cartierul  Alexandru   Marghiloman,   municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

15.- proiectul de hotărâre  privind arondarea imobilelor – blocuri de

locuinţe colective din Cartierul Brosteni , municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

16.-   proiectul   de   hotărâre  privind  schimbarea   denumirii   Soselei„Spătaru”  în   Soseaua  „Bucuresti”  si  schimbarea   Soselei  „Pogonele”  în Soseaua  „Constantei ” din municipiul Buzău;

17.- proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii „Parcul Vasile Voiculescu”,   parcului   situat   în   zona   Palatului   Comunal  din   municipiul Buzău;

18.- proiectul de hotărâre  pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi VI;

19.-   proiectul   de   hotărâre  privind   modificarea   Hotărârii   nr.316/17.12.2018   a   Consiliului   Local   al   Municipiului   Buzău  privind propunerea de schimbare de destinaţie a unor terenuri şi a unui imobil situate   în   incinta   unităţilor   de   învăţământ  preuniversitar  de   stat   din municipiul Buzău;

20.- proiectul de hotărâre  privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini   a   sculpturii   „Mareşal   Alexandru   Averescu”   –   creaţie   artistică originală;

21.- proiectul de hotărâre   pentru darea unui teren din municipiul Buzău,   în  folosintă  gratuită,   Parohiei   Gârlasi Buzău,  pentru  extinderea cimitirului existent;

22.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea prelungirii dreptului de folosintă cu titlu gratuit acordat Academiei de Studii Economice Bucuresti asupra unor spatii pentru învătământ, situate într-un imobil din cartierul Brosteni;

23.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren cu număr cadastral 69.485, aferent unui drum, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 18;

24.- proiectul de hotărâre  privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.  154 din  18  iunie  2018  pentru  aprobarea solicitării Consiliului Local al Municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor imobile aflate în administrarea   Ministerului   Tineretului   şi   Sportului,   situate   pe   teritoriul municipiului Buzău;

25.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil   din   domeniul   public   al   Statului   şi   din  administrarea   Ministerului Tineretului  şi  Sportului  prin   Direcţia   Judeţeană pentru Sport  şi  Tineret Buzău,   în   domeniul   public   al   Municipiului   Buzău   şi   în   administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

26.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui  teren situat în municipiul Buzău, limitrof imobilului cu nr. cadastral 6772;

27.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin   U.M.0838   Buzău   în   domeniul   public   al   municipiului   Buzău   şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău;

28.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat   al   municipiului   a   unui   teren   situat   în   municipiul   Buzău,   strada Republicii, nr. 85;

29.- diverse.

Art.   2.-   Secretarul   municipiului   Buzău   va   asigura   aducerea   la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

P R I M A R,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings