BANI FRUMOSI PENTRU ACTIVITATI NEAGRICOLE

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet a instituției (www.afir.info) versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole din cadrul Măsurii 4 „Investiții în active fizice”, pentru Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și pentru Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, ambele din cadrul Măsurii 6 „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor”.

Prin intermediul acestei modalități, potențialii solicitanți vor putea formula si transmite propuneri și observații la următoarea adresă de e-mail: consultare@afir.info. Toate aceste solicitări vor fi analizate de către departamentele de specialitate din cadrul AFIR în vederea includerii lor, după caz, în versiunile finale a Ghidurilor Solicitantului.

Ghidurile au fost realizate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) plecând de la consultările cu Grupurile de Lucru din cadrul Comitetului de Monitorizare al PNDR și în baza versiunii PNDR 2020  aprobată de către Comisia Europene.

Finanțarea nerambursabilă pentru Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole este de 50% (30% pentru fermele de peste 500.000 SO)[1] cu majorări, fiind disponibile fonduri totale de 282.344.256 euro.

Sprijinul financiar se va concentra pe dotarea cu utilaje și echipamente a exploatațiilor pomicole, înființarea și reconversia plantațiilor pomicole dar și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 100 % și o alocare de 117.772.552 euro pentru întreaga perioadă de programare 2014-2020.

Sprijinul va fi acordat pe o perioadă de maxim 5 ani, sub formă de sumă forfetară, pentru finanțarea de noi activități nonagricole în mediul rural pe baza unui Plan de Afaceri.

Această formă de sprijin va susține diversificarea activităților în mediul rural către noi activități neagricole în cadrul gospodăriilor agricole și, implicit, obținerea de venituri alternative pentru populația rurală și scăderea dependenței de sectorul agricol.

În ceea ce privește Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, finanțarea nerambursabilă poate ajunge la 90%, suma disponibilă pentru întregul PNDR 2020 fiind de 176.536.538 euro.

Sprijinul acordat prin intermediul acestei submăsuri va stimula mediul de afaceri rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole, precum și la dezvoltarea activităților non-agricole existente, crearea de  locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea diferențelor/discrepanțelor dintre rural și urban.

Versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru Submăsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole, pentru Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale și pentru Submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole sunt publicate pe pagina oficială a AFIR în cadrul secțiunii INFO la zi”.

Menționăm faptul că, în cursul acestei săptămâni, vor fi publicate și Ghidurile Solicitantului, în variantă consultativă, pentru următoarele submăsuri:

Submăsura 4.2a Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol,

Submăsura 9a – Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol,

Submăsura 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii   agricole şi silvice,

Submăsura 7.2 – Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică,

Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.

 

 

 

                                                                                                                               Informații suplimentare

În cadrul Submăsurii 4.1a – Investiții în exploatații pomicole, fondurile nerambursabile (sprijinul public) se acordă diferențiat, în funcție de tipul de fermă și de investiție.

Ferme mici și forme asociative – maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru investiții:

 1. care presupun achiziții simple, fără a depăși: 000 euro (ferme mici) sau 350.000 euro (forme asociative);
 2. în activitatea de producție – utilaje, înființare și reconversie, fără a depăși: 000 euro (ferme mici) sau 750.000 euro (forme asociative);
 3. care acoperă tot lanțul alimentar, fără a depăși: 000 euro (ferme mici) sau 1.050.000 euro (forme asociative);

Ferme medii – maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 1. 000 euro – pentru proiectele care prevăd achiziții simple;
 2. 000 euro – pentru investițiile în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);
 3. 000 euro – pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar;

 

Ferme mari – maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 1. 000 euro – pentru proiectele care prevăd achiziții simple;
 2. 000 euro – pentru investițiile în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);
 3. 050.000 euro – pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar;

 

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer – maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 600.000 euro – pentru investițiile în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie).

Pentru toate aceste categorii există posibilitatea de majorare/intensificare a sprijinului cu 20 de puncte procentuale, dacă se îndeplinesc anumite condiții prevăzute în Ghidurile Consultative.

Categoriile de beneficiari care pot primi finanțare prin intermediul Submăsurii 4.1a – Investiții în exploatații pomicole sunt reprezentate de fermieri – cu excepția persoanelor fizice neautorizate și de formele asociative care activează în sectorul pomicol – grupuri de producători și cooperative – cu condiția ca investițiile realizate sa deservească interesele propriilor membri.

Pentru Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, fondurile nerambursabile (sprijinul public) se acordă pe o perioadă de 5 ani și este în valoare de:

 1. 000 euro/ proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
 2. 000 euro/ proiect în cazul altor activități;

 

Sprijinul se acordă sub formă de primă în 2 tranșe, astfel:

 1. prima tranșa de 70% din cuantumul sprijinului, la primirea Deciziei de Finanțare;
 2. a doua tranșă de 30% din cuantumul sprijinului, în maxim 3 ani de la primirea Deciziei de Finanțare;

Notă: A doua tranșă se acordă doar dacă se constată că a fost implementat corect Planul de Afaceri până la acel moment.

Beneficiarii eligibili în cadrul Submăsurii 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale pot fi fermieri sau membrii unei gospodării agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități nonagricole pentru prima dată.

De asemenea, eligibile pentru a primi finanțare sunt și microîntreprinderile și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități neagricole. Acestea pot fi înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare, de tipul start-up sau existente care activează exclusiv în domeniul agricol și care vor desfășura activități neagricole, pe care nu le-am mai efectuat anterior.

Pentru beneficiarii care vor primi fonduri nerambursabile (sprijin public) în cadrul Submăsurii 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, valoarea acestuia este de 90% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 200.000 euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali conform Regulamentului U.E. 1407/ 2013 privind sprijinul de minimis.

Cei care pot obține finanțare în cadrul Submăsurii 6.4 sunt microîntreprinderile și întreprinderile mici din spațiul rural, microîntreprinderile și întreprinderile mici nou înființate din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării și fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici.<

 

[1] S.O. – Coeficienți de Producție Standard – conform Regulamentelor CE nr. 1444/ 2002 și  nr. 868/ 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings