ULTIMUL CLM DIN 2018

DISPOZITIE privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului  Local al Municipiului  Buzau

Primarul municipiului  Buzau,  judetul Buzau;

in temeiul art. 39,  alin.  (1 ),  art.  68,  alin.   (1)  si art. 115,   alin.   (1) lit. a) din Legea   nr.   215/2001   a   administratiei    publice   locale,    republicata,    cu modificarile  si completarile  ulterioare,

DISPUNE

Art.  1.-   Se convoaca  Consiliul  Local al Municipiului  Buzau in sedinta ordinara  pentru luni,  17 decembrie 2018,  ora 11,00,   sedinta care va avea loc in sediul  Consiliului  Local al  Municipiului  Buzau,  situat in municipiul   Buzau, Plata Daciei nr.  1,  in Palatul Comunal,  etaj 1,   sala Stan Sararu (sala  24 ).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.-   proiectul de hotarare pentru completarea  Hotararii  Consiliului    Local al   Municipiului    Buzau   nr.   31/2018       privind   aprobarea    Programului proiectelor,    manifestarilor   si  activitatilor   culturale,   stiintifice si  artistice dedicate  aniversarii Centenarului  Romaniei,  in  anul 2018;

2.-   proiectul   de  hotarare   pentru   aprobarea   rectificarii   a  doua   a bugetului  de venituri  si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii  Comerciale  “Urbis

–  Serv” S.R.L.    Buzau;

3.-  proiectul de hotarare pentru aprobarea cheltuielilor  totale  lunare   in anul 2019 pana la aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  a anului   2019 al Regiei  Autonome  Municipale “RAM” Buzau;

4.-  proiectul  de  hotarare  pentru  aprobarea   bugetului   de  venituri   si cheltuieli   rectificat  pe  anul  2018  al  Regiei  Autonome   Municipale  “RAM” Buzau;

5.-   proiectul  de  hotarare  pentru  aprobarea  bugetului  de venituri    si cheltuieli  rectificat  pe anul 2018 al Societatii  Comerciale  “Piete,  Targuri  si Oboare”  S.A.   Buzau:

6.-  proiectul  de  hotarare  pentru  aprobarea  infiintarii   unor   puncte  de lucru ale Societatii  Comerciale  “Piete,  Tarquri ~i Oboare” S.A. Buzau;

7.- proiectul de hotararepentru  modificarea ~i completarea  Hotararii nr.

354/18  decembrie  2017  privind  stabilirea   salariilor  aferente  functiilor  din cadrul familiei  ocupationale   .Administratie”,   utilizate in  cadrul aparatului    de

specialitate al primarului municipiului Buzau,  precum si In cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Buzau;

8.-  proiectul de hotarare privind stabilirea listei bunurilor si  obiectivelor aflate in  proprietatea Municipiului Buzau sau in  administrarea autoritatii

administratiei publice locale sau a altar servicii/institutii publice de interes~~,, local a carer paza se asigura de Directia de Politte Locala Buzau;

9.- proiectul de hotarare privind recalcularea chiriei pentru anul 2019, la unitatile locative din blocurile A.N.L.  aflate In administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau:

10.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a  Lucrarilor de  lnterventie si   a  lndicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere pe strada Republicii, Bulevardul 1   Decembrie 1918,  tronson Horticolei si Strada lazul  Morilor” din municipiul Buzau;

11.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si a     lndicatorilor    Tehnico-Economici   pentru    obiectivul    de    investitii

,,Modernizarea si    cresterea  gradului  de  atractivitate  si    siguranta  al transportului public din municipiul Buzau”  proiect finantat prin POR 2014-

2020,   AXA  PRIORITARA 4,      Obiectivul  specific  4.’1   –  REDUCEREA EMISllLOR DE CARBON IN MUNICIPllLE RESEDINTA DE JUDET PRIN

INVESTITll   BAZATE   PE   PLANURILE   DE,  MOBILITATE   URBANA DURABI LA;

12.-  proiectul de hotarare pentru aprobarea Docurnentatiei de Avizare a  Lucrarilor de  lnterventie si   a  lndicatorilor Tehnico-Economici   pentru obiectivul de investiti: ,,Reabilitarea zonei urbane pietonale  multifunctionate Plata Daciei si  conectarea la zona extinsa de mobilitate urbana inteqrata” din   municipiul   Buzau   proiect  finantat   prin   POR   2014-2020,    AXA PRIORITARA 4,    Obiectivul specific 4′.1   – REDUCEREA EMISllLOR DE CARBON IN  MUNICIPllLE  RESEDINTA DE JUDET  PRIN  INVESTITll BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANA DURABILA;          ,

13.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Documentatiei de Avizare a  Lucrarilor de  lnterventie si   a  lndicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru biciclisti,  pe coridoarele deservite de transportul public in Municipiul Buzau” proiect finantat  prin  POR 2014-2020,  AXA  PRIORITARA 4,   Obiectivul specific 4.1   –  REDUCEREA EMISllLOR  DE CARBON IN  MUNICIPllLE RESEDINTA DE JUDET PRIN INVESTITll BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANA DURABILA;        ‘

14.-  proiectul de hotarare pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si a  lndicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de  investiti: ,,Sistem inteligent de trafic management si monitorizare bazat pe solutii inovative de eficientizare si reducere a poluarii In Municipiul Buzau” proiect finantat prin POR  2014-2020,    AXA   PRIORITARA  4,       Obiectivul  specific  4.1   -REDUCEREA EMISllLOR DE CARBON IN MUNICIPllLE RESEDINTA DE JUDET  PRIN  INVESTITll  BAZATE PE  PLANURILE DE  MOBILITATE URBANA DURABILA;     ‘

15.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si a  lndicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investitii ,,Sistem alternativ de  mobilitate urbana utilizand statii automate de lnchiriere  a bicicletelor” din municipiul Buzau –  Buzau Velocity  proiect finantat prin POR1 2014-2020,  AXA  PRIORITj\RA   4,    Obiectivul  specific 4.11 – REDUCEREA·   ~EMISllLOR   DE CARBON  IN MUNICIPllLE  RE$EDINTA   DE JUDET:INVESTIT!I    BAZATE    PE    PLANURILE    DE    MOBILITATE  URBANA SI DU RAB I LA·,

16.-   proiectul   de   hotarare   privind   gratuitatea    acordata   pe   raza municipiului   Buzau  In  zilele  de  23,  24,  25,  30,  31  decembrie  2018  si  1 ianuarie 2019 la transportul  de calatori pe baza de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport  ale S.C.  TRANS BUSS.A.;

17.-   proiectul   de   hotarare   privind   aprobarea    modificarii   actului constitutiv  al Societatii  Comerciale  “Trans-Bus”  S.A.  Buzau  prin cooptarea

In structura  actionariatului  societatii  a comunelor Tintesti si Smeeni;                                                                                                                     ,

18.-  proiectul de hotarare pentru aprobarea aderarii comunelor  Merei,

Gheraseni   si  Pesta   Cllnau,   judetul   Buzau,    prin   Consiliile    Locale   ale comunelor  Merei,  Gheraseni si Pesta Cilnau,  in calitate de membre asociate

la Asociatia  de Dezvoltare lntercornunitara”Buzau – Maracineni”;

19.-  privind stabilirea tarifului de distanta maximal  unic pentru serviciul de transport  public local de persoane  In regim de taxi  desfasurat  pe raza municipiului   Buzau,   precum  si stabilirea  locurilor  de  asteptare  a clientilor utilizate de autovehiculele  care desfasoara activitatea de transport persoane In regim de taxi;

20.-   proiectul   de   hotarare   pentru   aprobarea   Regulamentului    de organizare   si functionare   a  sistemului   de  iluminat  public  din   Municipiul Buzau;

21.- proiectul de hotarare privind schimbarea denumirii unor tronsoane din Strada ,,  Col. Ion Buzoianu ” din municipiul Buzau;

22.-   proiectul   de  hotarare   pentru  aprobarea   vanzarii   prin   licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata a municipiului  Buzau,  situat

in strada Piersicului,  nr. 50 bis;

23.-   proiectul   de  hotarare   privind   propunerea   de  schimbare   de destinatie  a  unor terenuri  si a  unui  imobil  situate  in  incinta  unitatilor   de invatamant  preuniversitar  de stat din municipiul Buzau;

24.-  proiectul  de  hotarare  pentru  modificarea   inventarului   bunurilor care apartin domeniului  public al municipiului  Buzau,  judetul  Buzau –  Strazi IV·

25.-  proiectul de hotarare  privind aprobarea  alipirii  a doua imobile   cu numerele  cadastrale 68052 si 68146;

26.-  proiectul  de  hotarare  privind  acceptarea  ofertei  de donatie  cu sarcini  a  unui  teren  situat  In  municipiul  Buzau,   zona  Parcul  Tineretului, tarlaua (cvartal) 32;

27.-  proiectul  de  hotarare  privind  acceptarea  ofertei  de  donatie  cu sarcini  a  unui  teren  situat  in  municipiul  Buzau,  zona  Parcul  Tineretului, tarlaua (cvartal) 32;

28.-  proiectul  de hotarare  privind atestarea  apartenentei  la domeniul public al municipiului  Buzau a terenului aferent strazii  lvanetu:

29.- alte probleme ale activitatii curente.

Art. 2.-   Secretarul    municipiului   Buzau   va   asigura aducerea la cunostinta Publica a prevederilor prezentei dispozitii.

PRIMAR,

Constantin Toma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings