SEDINTA MARATON LA CLM BUZAU

ROMANIA

JUDETUL BUZAU
MUNICIPIULBUZAU

– PRIMAR –

DISPOZITIE

privind convocarea in sedinta ordinara
a Consiliului Local al Municipiului Buzau

Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau;

In temeiul art.      39, alin.    (1), art.    68, alin.    (1)  §i art.    115, alin.     (1) lit. a) din

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare,

DISPUNE :

Art.1.- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in                             sedinta

ordinara pentru vineri,         30 iunie    2017, ora      11,00, sedinta care va avea loc in

sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada

Unirii nr.  163, in Palatul Comunal, etaj         1, sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare pentru rectificarea bugetelor institutiilor publice de
asistenta sociala din subordinea Consiliului Local al municipiului Buzau pe anul
2017;

 1. – proiectul de hotarare privind desemnarea observatorului din partea

  consiliului local la concursul pentru ocuparea functiei de director si director

adjunct la unitatile de Invatamant preuniversitar din municipiul Buzau;

3.- proiectul de hotarare privind numirea doamnei Gabriela Antonescu in

functia publica de conducere de director executiv al  Directiei de Asistenta

5

Sociala a municipiului Buzau;

4.- proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare a pietelor din municipiul Buzau si a procedurii de autorizare a acestora;

5.- proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.                113/31.07.2014 a

Consiliului Local al Municipiului Buzau privind aprobarea participarii municipiului
Buzau la cofinantarea proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare
a documentajiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a
Infrastructure de Apa si Apa Uzata din judetul Buzau in perioada 2014 – 2020″;

6.- proiectul de hotarare privind aprobarea unor facilitati de transport in
comun cu autobuzele Societatii Comerciale “Trans – Bus” S.A. Buzau pentru

unele categorii de persoane cu venituri pana la nivelul salariului minim brut pe economie, cu domiciliul in Municipiul Buzau”;

7.- proiectul de hotarare privind interzicerea constructiilor in parcurile si zonele protejate din Municipiul Buzau;

8.- proiectul de hotarare privind necesarul minim de locuri de parcare
prevazute in documentatia tehnica, in vederea obtinerii autorizatiei de construire;

9.- proiectul de hotarare pentru aprobarea unui contract de leasing financiar
in vederea achizitionarii, de catre U.A.T. Buzau a unui numar de 30 autobuze (9m
lungime) cu norma de poluare Euro 6. destinate transportului public de calatori pe
raza municipiului Buzau de catre Societatea Comerciala ” Trans-Bus ” S.A.
Buzau;

10.- proiectul de hotarare pentru aprobarea            „Regulamentului local de

publicitate privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzau, Judetul Buzau” ;

11.-     proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru prestarea
serviciilor de paza si ordine publica de catre Politia Locala a municipiului Buzau:

12.-      proiectul de hotarare privind reorganizarea Comisiei Tehnico-
Economice a Consiliului Local ai Municipiului Buzau;

13.-    proiectul de hotarare privind aprobarea                     „Strategiei Integrate de

Dezvoltare Urbana a municipiului Buzau 2016-2023″;

 1. – proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnice si a

  indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitarea

  energetica a blocuriior de locuinte din Municipiul Buzau, in cadrul Programului

Operational          Regional         (POR)         2014-2020,         apelul        de proiecte               nr.

POR/2016/3/3.1 /A/1 – Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu

emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1;

15.-     proiectul de hotarare privind aprobarea Cererii de Finantare

“Reabilitarea termica a blocuriior de locuinte C2,                     12E si C5 din Municipiul

Buzau” si a cheltuielilor aferente acesteia, in conformitate cu ultima forma a

bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si seiectie, finantata in cadrul

Programului Operational Regional              (POR)     2014-2020, apelul de proiecte nr.

POR/2016/3/3.1/A/1 -Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu

emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii                       3.1    Operatiunea A-Cladiri

rezidentiale”;

16.-      proiectul de hotarare privind aprobarea Cererii de Finantare
“Reabilitarea termica a blocuriior de locuinte 4B D. Filipescu, Integral 1 si Gerom
2 din Municipiul Buzau” si a cheltuielilor aferente acesteia, in conformitate cu
ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si seiectie, finantata
in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte
nr. POR/2016/3/3.1/A/1 -Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranzitiei catre o economie
cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea A-Cladiri

rezidentiale”;

17.- proiectul de hotarare privind aprobarea perfectarii Tnlesnirii la plata a obligatiilor fiscale restante ale Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzau cu depunerea,   in  vederea   esalonarii   la   plata,   de  garantii   imobiliare/mobiliare proprietatea privata ale regiei;

18.- proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii nr.              106 / 28.04.2017

pentru         aprobarea           Regulamentului           privind        activitatea         de ridicare

vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care stationeaza neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzau;

 1. – proiectul de hotarare privind abrogarea Hotararii nr. 165/2015 a

Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru modificarea Contractului de
concesiune a serviciului public de salubrizare a municipiului Buzau si aprobarea
anularii Actului aditional nr. 2/2015 la Contractul de concesiune nr. 3450/2006;

20.- proiectul de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numar cadastral 17923 situat Tn municipiul Buzau, B-dul N. Titulescu nr. 18;

21.- privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenurilor aferente unor strazi;

22.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat
al municipiului a unui teren situat In municipiul Buzau, str. Sava Gotul, nr. 30,pe

care sunt edificate constructii:

23.- proiectul de hotarare pentru darea unui teren in folosinta gratuita bisericii parohiale Sfantul Spiridon din municipiul Buzau, b-dul N. Balcescu, pentru curtea bisericii si activity de binefacere;

24- proiectul de hotarare pentru aprobarea concesionarii terenului proprietate
privata a municipiului, situat in municipiul Buzau, strada Aleea Sporturilor, adiacent
imobilului cu nr. 35 A, prin atribuire directa, catre Societatea Comerciala „FRET

COM” S.R.L. Buzau;

 1. – privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit

  asupra unor terenuri proprietate publica a municipiului Buzau, in favoarea

  Societatii de Distribute a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de

Distribute a Energiei Electrice Buzau;

26.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu
strigare a suprafetei locative cu alta destinatie decat cea de locuinta, situata in
municipiul Buzau, cartier micro 5, strada Alexandru Marghiloman, bloc 17, parter

27- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, situat in strada Lastunului nr. 101;

28.- proiectul de hotarare pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica
cu strigare a unui spatiu din cadrul complexului sportiv “Gloria”, situat in
municipiul Buzau, b-dul Maresal Averescu, pentru programul “Scoala dupa
scoala”;

29.- proiectul de hotarare pentru aprobarea Tnchirierii suprafetei locative cu
alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate de stat, aflata Tn administrarea
Consiliului Local al Municipiului Buzau, situata in municipiul Buzau, strada Pacii

30.- proiectul de hotarare privind stabilirea chiriei                si a coeficientilor care

stau la baza recalcularii acesteia pentru unitafile locative din blocurile A.N.L., aflatein administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzau;

31.- proiectul de hotarare pentru inchirierea spatiului situat pe b.dul Unirii, cartier micro 3, blocul E1, parter, pentru sediul Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Filiala Buzau:

32.- proiectul de hotarare privind declan§area procedurii de expropriere a
unui teren pentru lucrarea “Refacere trotuar pe str. Viitorului langa blocul nr. 110”

din municipiul Buzau;

33.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateana Banciu
Larisa Mihaela a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent
imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Pamfil Seicaru nr. 1,

cartier Orizont;

34.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul
Cojocaru Neculai a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent
imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, cartier Orizont, Lot A 51;

35.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Paunescu Gabriel Virgiliu a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 126, cartier Orizont;

36.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul §erbanica Victor Valentin a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 132. cartier Orizont:

37.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetatenii Mihalache Razvan Ciaudiu si Serbanica Cristina a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 134, cartier Orizont;

38.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateanul Dobrescu Stefan a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 142. cartier Orizont:

39.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre cetateana
CTmpeanu Stela a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent
imobilului casa de locuit. situat in municipiul Buzau, cartier Orizont, Lot D 143;

40.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 144. cartier Orizont:

41.- proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre Societatea Comerciala CONCAS S.A. Buzau a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent imobilului casa de locuit, situat in municipiul Buzau, strada Nicu I. Constantinescu nr. 146. cartier Orizont.

42.- proiectul de hotarare pentru aprobarea planului urbanistic zonal privind
“Realizarea unei cai de acces auto catre imobilele situate in strada Cuza Voda 43, 45,   47,   49,   51,   53,   55 in vederea reconsiderarii si reabilitarii zonei” din

municipiul Buzau, judetul Buzau;

43.- proiectul de hotarare privind aprobarea reducerii cu                     50% a tarifuiui

apei meteorice aplicabil pentru municipiul Buzau de catre Societatea Comerciala Compania de Apa S.A. Buzau si Tmputernicirea primarului municipiului Buzau sa indeplineasca toate formalitatile legate pentru realizarea acestei reduceri;

 1. – prezentarea Raportului de expertiza tehnica privind Metodologia de

  tarifare si tarifele practicate pentru apa meteorica, efectuat de Societatea de

  proiectare pentru infrastructure urbana si rurala S.R.L. lasi;

 2. – alte probleme ale activitatii curente;

Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cuno§tinta publica a prevederilor prezentei dispozit’ii.

PRIMAR,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZA:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU
Radu Roxelana

 

 

 

 

Buzau,    26 iunie2017

Nr.  764

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings