MARTI, SEDINTA EXTRAORDINARA DE CONSILIU JUDETEAN

DISPOZIȚIE Nr. 99
privind convocarea Consiliului Județean Buzău în ședință extraordinară în data de 12 aprilie 2022
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREȘEDINTE

Președintele Consiliului judeţean Buzău;
În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin. (2), art. 179 alin. (2), art. 182 alin. (4) și art. 196 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE:
Art. 1. (1) Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară, în data de 12 aprilie 2022, ora 1000.

(2) Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici precum și a formei actualizate II a bugetului proiectului „Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău”.

Art. 2. Materialele de ședință se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art. 3. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de
Președintele Consiliului Județean Buzău.
Art. 4. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței din 12 aprilie 2022 se transmite, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.
Art. 5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții care se comunică public.
BUZĂU, 07 APRILIE 2022

FIȘĂ PREZENTARE PROIECT

1. Date generale:

1.1 Obiectiv de investiţii: Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

1.2 Ordonator principal de credite: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău

1.3 Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău

1.4 Proiectant general: Asocierea CONCAS SA – ROMCONSTRUCT GROUP SRL, cu lider de asociere SC CONCAS SA

1.5 Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC

1.6 Amplasamentul obiectivului: mun. Buzău, Bulevardul Unirii, nr. 88, Nr. Cad. 56945, Cartea Funciară nr. 56945, UAT Județul Buzău.

2. Indicatorii tehnico-economici:

2.1. Valoarea totală a investiţiei 20.555.298,85 lei din care C+M 15.052.917,04 lei (fără TVA)

2.2. Principalele caracteristici tehnice ale investiţiei:

Arie teren: 1470mp (acte), 1449mp (măsurat).
POT existent: 57.50%
CUT existent: 2.23
POT propus: 57.50%
CUT propus: 2.23
Arie construită existentă: 833 mp
Arie construită propusă: 833 mp
Arie construită desfășurată existentă totală: 3234.8 mp
Arie construită desfășurată propusă totală: 3234.8 mp
Arie utilă existentă: 2120.61 mp
Arie utilă propusă: 2419.34 mp
Alei pietonale – suprafață: aprox. 208 mp
Spații verzi amenajate – suprafață: 102 mp
Regim înălțime: S+P+1E+M
H max: 19.42 m

2.3. Durata de realizare a investiţiei: 19 luni

2.4. Justificarea (solicitată de la proiectant) a preţurilor unitare utilizate la întocmirea devizului general/pe obiect.

Preturile unitare folosite în devizul general sunt bazate pe standardele de piață și experiența în proiecte similare.

3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:

În contextul Stategiei Europa 2020, în data de 25 martie 2016 a fost lansată linia de finanțare pentru proiecte care vizează patrimoniul cultural, respectiv Programului Operațional Regional – POR 2014–2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău a aplicat în cadrul acestei scheme de finanțare cererea de finanțare cu titlul: “Consolidare, restaurare şi dotare Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău”.
Investițiile în astfel de obiective reprezintă un instrument cheie pentru creșterea atractivității zonei. Dezvoltarea activității turistice în zona va crește gama de bunuri și servicii achizitionate ulterior de turiști şi companiile de turism, inclusiv de bunuri și servicii de produse ale altor sectoare economice. În acest sens se impune realizarea de lucrări de intervenție care să aibă ca rezultat imediat consolidarea, restaurarea și dotarea unuia dintre cele mai importante obiective de patrimoniu din județul Buzău, obiectiv inclus în patrimoniul cultural național, grupa A.

4. Conţinutul documentaţiei/concordanţa dintre elementele documentaţiei tehnico-economice supuse analizei şi cele solicitate prin caietul de sarcini.

4.1. Descrierea investiţiei:

SITUAȚIA PROPUSĂ

Prin lucrările de proiectare generale se urmăresc lucrările de consolidare, restaurare și dotare a clădirii Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău și pe de altă parte punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, atragerea de turiști și vizitatori, activități de marketing și promovare turistică a obiectivului de patrimoniu.
Lucrările propuse prin proiect: refuncționalizare optimă a clădirii pentru programul de arhitectură pentru care a fost atribuit, acela de spațiu expozițional cu valențe istorice și arhitecturale autentice, clădire care să fie adusă la cele mai noi standarde de funcționalitate și care să fie inclusă într-un circuit turistic cu impact în dezvoltarea economică a arealului în care este localizat.
Tuturor spațiilor din cladirea de patrimoniu le va fi atribuită o destinație, corelată cu o destinație avută de-a lungul timpului iar aceste spații vor fi dotate și amenajate corespunzător, cu mobilier de expunere (vitrine, rafturi, panouri) pentru punerea în valoare a patrimoniului mobil (manuscrise, cărți rare, colecții deosebite, etc.) vor fi prezentate filme documentare legate de aceste destinații, ziare și carți de colecție legate de destinația spațiului.
Intrarea de pe latura Nord va fi amenajată cu rampă pentru persoane cu dizabilități și o nouă scară. De la această intrare, scara se va accesa prin actuala camera hol cât și către lift și camerele care vor deveni spații de primire și garderobă.
În spațiul util actual al mansardei se vor derula diverse activități cu impact cultural – turistic. Prin compartimentările vizate de proiect pentru zona de mansardă neamenajată la momentul actual, se vor crea spații pentru promovarea obiectivului de patrimoniu, holograme, spații multimedia, etc.
Corelat cu soluția tehnică din raportul de expertiză și în urma sondajelor efectuate s-a decis reactivarea întregii zone centrale a subsolului nu doar realizarea culoarului care facea legătura între cele două subsoluri, rezultând astfel un singur subsol.
Se propun următoarele destinații ale încăperilor:

SUBSOL

NR. ÎNCĂPERE DENUMIRE ÎNCĂPERE SUPRAFAȚA
(mp)
1S HOL 28.08
2S HOL 15.90
3S SPAȚIU EXPOZIȚIONAL CĂRȚI DE VALOARE (EXEMPLARE RARE) 16.31
4S SPAȚIU EXPOZIȚIONAL CĂRȚI DE VALOARE (EXEMPLARE RARE) 21.30
5S SPAȚIU EXPOZIȚIONAL CĂRȚI DE VALOARE (EXEMPLARE RARE) 20.11
6S SPAȚIU EXPOZIȚIONAL MANUSCRISE 22.25
7S SPAȚIU TEHNIC 16.47
8S CASA SCĂRII 21.56
9S HOL 15.23
10S HOL 18.18
11S DEPOZIT 21.18
12S SPAȚIU EXPOZIȚIONAL OBIECTE ARHEOLOGICE 45.28
13S SPAȚIU EXPOZIȚIONAL OBIECTE ARHEOLOGICE 44.16
14S SPAȚIU EXPOZIȚIONAL OBIECTE ALE FOSTEI CRAME 42.79
15S SPAȚIU EXPOZIȚIONAL OBIECTE ALE FOSTEI CRAME 45.60
16S SPAȚIU EXPOZIȚIE TEMPORARĂ 5.69
17S SPAȚIU EXPOZIȚIE TEMPORARĂ 6.02
18S SPAȚIU EXPOZIȚIONAL MEMORIAL AL CLĂDIRII 17.19
19S SPAȚIU EXPOZIȚIONAL MEMORIAL BUZĂU 16.75
20S SPAȚIU EXPOZIȚIONAL MEMORIAL BUZĂU 5.98
21S SPAȚIU EXPOZIȚIONAL MEMORIAL BUZĂU 5.65
22S ATELIER RESTAURARE-CONSERVARE 30.72
23S SCARĂ SUBSOL 6.45
24S SPAȚIU TEHNIC 17.26
25S SPAȚIU TEHNIC 10.96
26S HOL 9,93
27S SPAȚIU TEHNIC (cu C.T.) 23,38
28S SPAȚIU PRELUARE-CATALOGARE OBIECTE MUZEALE NOI 19.96
29S CASA SCĂRII 21.69

PARTER

NR. ÎNCĂPERE DENUMIRE ÎNCĂPERE SUPRAFAȚA
(mp)
1P AULA „BASIL IORGULESCU” ZONĂ RELAXARE ȘI EXPOZIȚIONALĂ 133.77
2P HOL INTRARE 25.86
3P SPAȚIU EXPO. INFORMAȚIONAL FESTIVALUL GEOPARCULUI „ȚINUTUL BUZĂULUI” 22.46
4P SPAȚIU EXPO. INFORMAȚIONAL FESTIVALUL GEOPARCULUI „ȚINUTUL BUZĂULUI” 16.35
5P SPAȚIU EXPO. INFORMAȚIONAL FESTIVALUL GEOPARCULUI „ȚINUTUL BUZĂULUI” 21.77
6P SPAȚIU PROMOVARE TURISM ARHITECTURAL 31.83
7P G.S. 12.46
8P BIROU INFO TURISM 43.32
9P GARDEROBĂ 14.99
10P HOL 17.44
11P PAZNIC+MONIT. FOC 8.80
12P CASA SCĂRII 23.86
13P PODEST PRIMIRE 30.95
14P HOL EXPOZIȚIONAL INFORMARE 23.85
15P HOL 2.37
16P HOL ACCES 8.32
17P ATELIERE DE CREAȚIE 21.60
18P ATELIERE DE CREAȚIE 11.95
19P ATELIERE DE CREAȚIE 10.96
20P HOL 2.70
21P G.S. 13.62
22P SCARĂ SECUNDARĂ 7.31
23P SCARĂ SUBSOL 8.97
24P AUDIOTECA/BIBLIOTECA DIGITALĂ 43.06
25P VIDEOTECĂ 45.73
26P CASA SCĂRII 21.55
27P ATELIER ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT 16.47
28P ATELIER ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT 22.25
29P-M G.S. 9.57
30P-M SCARĂ SECUNDARĂ 7.32
31P-M CAMERĂ CURĂȚENIE 6.10

ETAJ

NR. ÎNCĂPERE DENUMIRE ÎNCĂPERE SUPRAFAȚA
(mp)
1E HOL ACCES SĂLI 72.16
2E SALĂ ACTIVITĂȚI CONEXE 26.18
3E SALĂ ACTIVITĂȚI CONEXE 42.90
4E SALĂ ACTIVITĂȚI CONEXE 23.52
5E ATELIER REALIZARE MATERIALE DE PREZENTARE 26.08
6E G.S. 21.08
7E SALĂ ACTIVITĂȚI DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ 46.15
8E SPAȚIU RELAXARE 25.91
9E CASA SCĂRII 25.89
10E COPIATOR 9.08
11E HOL 7.06
12E SPAȚIU MARKETING CULTURAL 18.09
13E BIROU SERVER 8.23
14E ARHIVĂ DOCUMENTE 12.96
15E ARHIVĂ DOCUMENTE 11.60
16E HOL 4.78
17E HOL 16.02
18E G.S. 8.96
19E SCARĂ SECUNDARĂ 7.53
20E CAMERĂ CURĂȚENIE 6.32
21E HOL 12.07
22E SALĂ WORK SHOP 46.98
23E SALĂ WORK SHOP 20.57
24E SALĂ WORK SHOP 26.00
25E CASA SCĂRII 22.85
26E SALĂ CURSURI FORMARE PROFESIONALĂ 42.12

MANSARDA

NR. ÎNCĂPERE DENUMIRE ÎNCĂPERE SUPRAFAȚA
(mp)
1M HOL 34.40
2M HOL 29.38
3M SALĂ EVENIMENTE SPECTACOLE CULTURAL-ARTISTICE 36,90
4M SALĂ EVENIMENTE SPECTACOLE CULTURAL-ARTISTICE 38,83
5M SALĂ INSTRUIRE 56.05
6M SPAȚIU DE PROMOVARE A PATRIMONIULUI ARHITECTURAL, ETNO-CULTURAL,TURISTIC 23.10
7M SPAȚIU PROMOVARE A TURISMULUI ARHITECTURAL 18.93
8M G.S. 8.96
9M SALĂ INSTRUIRE 58.15
10M BIROU ADMINISTRATIV 30.8
11M FOYER 28.56
12M CASA SCĂRII 34.10
13M SPAȚIU DE REALITATE AUGMENTATĂ VIRTUALĂ 55.31
14M G.S. 8.53
15M SCARA SECUNDARĂ 3.33
16M CULOAR 10.35
17M HOL 14.70
18M HOL 8.20
19M SPAȚIU EXPOZIȚIONAL 42.45
20M SALĂ PENTRU ACTIVITĂȚI DE ECOTURISM, ORIENTARE ȘCOLARĂ, CURSURI GRATUITE DE ANTREPRENORIAT 10.72
21M SALĂ PENTRU ATELIERE DE LUCRU ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT, PREZENTARE DE PROIECTE CULTURALE, ACTIVITĂȚI DE ECOTURISM, ORIENTARE ȘCOLARĂ, CURSURI GRATUITE DE ANTREPRENORIAT 16.53
22M SALĂ EVENIMENTE CULTURALE 21.10
23M CASA SCĂRII 23.48

S-au creat două intrări cu posibilitate de control, una rămâne cea existentă, principală, intrarea secundară de pe fațada nord devine o a doua intrare principală, cu o scară în două rampe adecvată accesului la toate nivelurile (subsol-mansardă) și pentru evacuarea corespunzătoare a persoanelor. Cea de-a doua intrare (fațada Nord) va fi prevăzută cu rampă de acces și scări, înlocuind rampa existentă din dreptul intrării principale care este agresivă și este un element discordant în planul fațadei pentru un monument istoric de grupa A. Se va coborâ nivelul de călcare actual, revenindu-se la cel originar, întrucât s-a ridicat prin turnarea unei șape peste trotuarul originar.
Se vor realiza lucrări de hidroizolare a clădirii având la bază materiale și tehnologii de înaltă calitate, recunoscute prin capacitatea lor de a îndepărta apa din posibilele infiltrații de canalizare sau imersie capilară de structura construcției. Se va realiza un dren perimetral cu filtru invers la cota fundației și se va executa hidroizolație orizontală tip freezteq la partea inferioară a pereților subsolului.
Amenajări de grupuri sanitare s-au realizat cu dotările specifice pentru persoanele cu dizabilități, la parterul clădirii și racordarea acestuia la utilități.
Tâmplaria interioară existentă se va înlocui cu tâmplarie de lemn de rășinoase realizată similar celei originale și se vor restaura ușile care sunt într-o stare bună.
Tâmplaria exterioară se va înlocui cu tâmplarie din lemn stratificat stejar în două cercevele, cea exterioară similară cu modelul original cu geam simplu cu deschidere în exterior cu cârlig, cea interioară simplă cu geam termoizolant cu deschidere în interior. La interior se vor monta glafuri de lemn. Mânerele și balamalele se vor stabili la momentul execuției împreună cu beneficiarul, acestea vor fi în armonie cu tipul de tâmplărie în stil clasic. Prin soluția adoptată se va asigura un coeficient de izolare termic de 0.77mpk/W.
Refacerea/înlocuirea pardoselii existente (plăci mozaic decorative cu motive stilizate – inclusiv aducerea la același nivel) la Aula “Basil Iorgulescu”. Se va încerca recuperarea a 2-3 mp pentru a fi integrată în pardoseala nouă.
Înlocuirea pardoselii existente din clădire cu pardoseala din parchet lamelar de stejar masiv, parchet triplustratificat, pardoseli din plăci ceramice, se vor restaura pardoseliile din mozaic turnat acolo unde este posibil. Se va turna o șapă de egalizare de 3-5cm la pardoselile noi.
Refacerea întregii pardoseli la subsol. Pardoseala subsolului va fi termoizolată cu polistiren extrudat de 10 cm. Se va crea perimetral un canal de aerare umplut cu pietriș monogranular.
În spațiile expoziționale ale fostei crame se vor realiza finisaje specifice cramelor: pereți placați cu fețe de caramidă, pardoseală din piatră.
Refacerea tencuielilor interioare cu mortare de var și vopsitorii silicatice, cu excepția zonei decorate din Aula.
Se vor realiza tavane din gips-carton cu excepția tavanelor decorate. Pereții și tavanele mansardei se vor realiza din gips carton rezistent la foc pe structură metalică, termoizolație cu vată minerală de 20cm.
Șarpanta se află într-o stare bună. Dacă se vor identifica elemente care prezintă degradări acestea se vor înlocui cu altele noi din aceeași esență și cu aceeași secțiune. Întreaga suprafața a șarpantei se va proteja cu substanțe ignifuge și insecto-fungice.
Scara monumentală – se va restaura mozaicul treptelor, balustrada se va curăța și revopsi.
Scara nouă va fi prevăzută cu balustradă din fier forjat iar finisajul treptelor se va realiza cu plăci de piatră naturală tip Vratza.
Rampa pentru persoane cu dizabilități nou propusă se va confecționa din metal și va avea un parapet din sticlă laminată securizată.
Luminatorul se va curăța și revopsi, se va verifica sistemul de prindere a acestuia și se va monta sticlă cu geam securizat.
Refacerea instalației electrice (cu un sistem inteligent de gestionare a energiei electrice/corpuri de iluminat eficiente energetic și cu o durată mare de viață).
Reconfigurarea instalației de curenti slabi: cablu TV, internet și dotarea rețelei de calculatoare cu routere, inclusiv cu routere wirelles.
Reabilitarea rețelei de energie termică, prin înlocuirea radiatoarelor și a porțiunilor de rețea, acolo unde se impune.
Dotarea și montarea de sisteme inteligente de control a temperaturilor ambientale pentru întreaga clădire pentru scăderea consumului de agent termic și cu scopul de a utiliza eficient energia termică.
Sistemul de dezumidificare și umidificare automată atât a spațiilor din subsolul clădirii cât și în spațiile unde sunt depozitate documente de bibliotecă.
Amenajarea unui sistem de prevenire și stingere a incendiilor pentru întreaga clădire prin extinderea și conectarea cu cel existent, conform normativelor în vigoare.
Proiectarea unui sistem antiefracție pentru întreaga clădire cu luarea în considerare și conectarea cu sistemul deja existent.
Lucrări de tinichigerie
Învelitoarea se află într-o stare bună. Se vor executa doar lucrări punctuale acolo unde se intervine:
1. Refacerea lucarnelor după modelul originar.
2. Crearea de tabachere pentru ventilarea și iluminarea mansardei.
3. Refacere jgheaburi și burlane.
Treptele accesului principal din fața vest sunt destul de degradate. Repararea mozaicului actual este aproape imposibilă. Se propune refacerea stratului suport și refacerea treptelor din mozaic turnat.

Lucrări de restaurare exterioare la fațade și interioare Aula și galeria etaj
Lucrări de restaurare la fațade:

Preconsolidarea–operațiunea se adresează numai zonelor de pulverulentă aflate pe piatră, precum și zonelor unde se face rechituire.
Tratament de biocidare pentru îndepărtarea culturilor biologice existente pe unele suprafețe litice și îndepărtarea sărurilor.
Consolidarea materialului litic – Similipiatra va fi consolidată prin pulverizare, pensulare, picurare, până când se remarcă fenomenul de saturație. Timpul de reacție este de 28 zile în condițiile unei temperaturi de peste 15 grade.
Curățarea suprafețelor similipietrei – va fi folosită metoda fizică gommage cu dispozitive și pulberi potrivite. Curățirea fațadei poate fi efectuată foarte eficient prin microgomaj, cu pulberi de diferite granulometrii, pentru tipurile de suport diferite: tencuială vopsită, mozaic și/sau similipiatră, metal. Se propune acest tip de curățire pentru zonele ornate ale clădirii: trafoare de balcoane, ancadramente, ornamente, glafuri, soclu, etc.
Pentru suprafețele plane, tencuite cu desprinderi datorate lipsei de aderență, se va curăța manual toată tencuiala care sună sau cade.
Preconsolidare, consolidare, un tratament consolidant pentru suprafețe instabile și/sau pulverulente, un material care pătrunde adânc în suport și îl stabilizează. Se va aplica prin pulverizare pe suprafețele din caramidă și/sau piatră pulverulente, înainte de curățire. Pe zonele cu atac biocid, se va efectua biocidarea și apoi consolidarea.
De asemenea, petele de rugină vor fi tratate punctual. Se vor îndepărta chiturile inestetice ale elementelor de completare și a mortarelor de ciment-operațiunea se execută cu mare atenție. La fiecare procedeu de îndepărtare a chiturilor se testează rezistența similipietrei.
Elementele de completare vor fi desfacute prin metode mecanice ce nu afectează similipiatra. Materialul de completare va fi perforat dinspre exterior spre interior, fără a atinge similipiatra, căutându-se eventualele elemente de armare.

Tratarea zonelor unde s-au decopertat chiturile necorespunzătoare
Această operațiune se adresează zonelor de unde au fost extrase chiturile, plombele și mortarele de ciment.
Vor fi tivite zonele pe unde s-ar putea scurge fluidul în momentul executării operațiunii de injectare (va fi umezită zona cu apă limpede de var).

Refacerea volumetrică și chituirea zonelor lacunare
Mortarul va fi făcut din pulberi de piatră verificate mineralogic de petrograf, var hidraulic și praf de caramidă. Compararea cromatică a mortarului cu similipiatra din proximitate va fi făcută cu aceasta umedă. Va fi folosită apă limpede de var, pentru prepararea mortarului. Se vor reface decorațiile lipsă de pe fațada estică după modelul existent pe celelalte fațade. Se vor executa matrițe și se vor turna în material de aceeași proveniența cu cele existente (similipiatra). Se vor fixa cu tije cu ancore chimice.

Estomparea diferențelor cromatice
Această etapă se adresează zonelor care distonează prin culoare cu registrul învecinat. Tonul de culoare va fi obținut din amestecul de apă limpede de var și pulberi de piatră. Pulberile vor fi selecționate împreună cu investigatorul petrograf.
Protecția similipietrei după tratament – materialul litic va fi hidrofobizat cu soluții pe bază de xiloxani. Aplicarea soluției va fi facută prin pulverizare controlată. Se poate aplica și prin pensulare acolo unde cere situația. Vor fi luate toate măsurile de protecție întrucât substanțele pot fi nocive utilizate neprotejat. Hidrofugarea se va face în momentul în care piatra nu prezintă umiditate.
Restaurarea componentelor artistice de la exterior și interior se vor realiza în conformitate cu proiectul tehnic de componente artistice întocmit de restauratorul atestat MC, iar lucrările vor fi executate cu specialiști atestați MC.

Lucrări de restaurare la interior

Îndepărtarea straturilor de vopsitorii la interior. Straturile de vopsea vor fi îndepărtate după ce va fi determinat tipul de vopsea și în urma testelor va fi identificată cea mai bună metodă. Chituirea lacunelor – dacă după îndepartarea vopsitoriilor vor fi identificate zone ce trebuiesc chituite acestea vor fi consolidate și pregătite pentru operațiunea mai sus enunțată.
Refacerea volumetrică – dacă vor fi descoperite volume ce vor ceda sau sunt făcute cu materiale nepotrivite, acestea vor fi îndepărtate și vor fi pregătite materiale similare suportului original. Vor fi preparate zonele prin consolidarea acestora cu emulsie acrilică în apă demineralizată.

Descrierea lucrarilor de modernizare efectuate în spațiile consolidate/reabilitate/reparate

Proiectul precum și activitățile sale se încadrează în obiectivul specific corespunzător priorității de investiții 5.1 al Axei prioritare 5 a POR, al finanțărilor eligibile, respectiv:
-Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea monumentelor istorice, realizarea unei noi scări de acces, a unui lift de persoane (cu dizabilități și normale) a consolidării stâlpilor Aulei prin fundații și subzidiri, a unei legături între cele două subsoluri.
-Restaurarea, protecția, conservarea elementelor interioare, stucaturilor.
-Restaurarea și remodelarea plasticii fațadelor.
-Restaurarea paramentului, a decorațiilor exterioare.
-Activitatea de digitizare a obiectivului de patrimoniu.
-Dotări interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție) cât și dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil; activități conexe pentru punerea în valoare sau funcționalizare a obiectivului de patrimoniu restaurat.
-Restaurarea decorațiilor, a paviamentelor, a galeriei de la etaj, aducerea la orizontală a nivelului de călcare a pardoselii intregii săli a Aulei “Basil Iorgulescu”.
-Refacerea finisajelor interioare la spațiile afectate de consolidare și acolo unde se impun.
-Ușile interioare/exterioare originare, parte a monumentului, vor fi restaurate acolo unde este posibil sau se vor înlocui cu unele similare.
-Înlocuirea de uși interioare adecvate cu ambianța interioară a monumentului istoric și dotare cu uși speciale pentru evacuare în cazul situațiilor de urgență.

Dotari interioare cât și dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și imobil.

Se are în vedere pentru acest SPAȚIU montarea unui sistem special de monitorizare video și antiefracție, sistem de detectare a fumului și prevenire a incendiilor, climatizare.
Se are în vedere amenajarea unei camere dedicată exclusiv serverului, centralei de detectare incendiu, centralei telefonice.
Dotarea cu vitrine de expunere a cărților și a altor piese de colecție, documentelor de bibliotecă pe suport hârtie (cărți, manuscrise, hărți) vitrine mobile (pe role), ce vor fi amplasate (amenajate) în toate spațiile din clădire. Vitrinele vor fi prevăzute cu sistem de închidere/securizare și cu sistem de iluminare special pentru aceste exponate.
Dotarea cu mobilier/echipamente și sisteme corespunzătoare adaptate specificului spațiului și restaurarea elementelor/mobilierului existent pentru punerea în valoare a acestora.
Dotarea cu corpuri de iluminat, speciale, încadrate în arhitectura clădirii pentru toate spațiile publice, cu excepția celor destinate personalului tehnic.
Sisteme de finisaj cu rol de stopare a zgomotului și de îmbunătațire a acusticii în aulă.
S-a creat o platformă exterioară pentru montare pergola/cort provizoriu, în aer liber, pentru desfășurarea activităților din cadrul ludotecii.
Amenajare spații verzi și perdele de protecție naturale în curtea obiectivului. Amenajarea unei împrejmuiri adecvate în jurul curții adiacentă clădirii monumentului istoric.
În zona Ludotecii se va amenaja un pavilion cu stâlpi din lemn lamelar încleiat, rezistent atacurilor insectelor, să nu putrezească, să nu crape și să nu producă așchii. Din pavilion se vor desprinde grinzi cu formă sinusoidală nesimetrică, care să acopere zona de joacă. Pentru acoperirea acestuia, se va utiliza un tip de membrană detașabilă, care să fie strânsă în timpul anotimpului rece.
Pe partea cu blocul de locuințe se va amenaja un gard plin realizat din același material, în vederea asigurării esteticii zonei deservite.
Refacerea trotuarelor din jurul clădirii, cu pante de scurgere a apelor meteorice.
Refacerea rețelei de canalizare pluvială și menajeră. Construirea unui sistem/traseu de canalizare/colectare/deversare a apelor pluviale în rețeaua generală (magistrală) a orașului (separarea rețelei de canalizare a instituției de cea a riveranilor – respectiv Policlinica Militară).
Refacerea rețelei de alimentare cu apă interioară și exterioară.

4.2. Avize şi acorduri:
— prezentarea tuturor avizelor şi acordurilor în copii lizibile, inclusiv copii după cererile făcute pentru obţinerea acestora.

5. Surse de finanţare:
— FEDR, POR 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural,
— Bugetul de stat,
— Bugetul propriu al județului Buzău, pentru activitățile neeligibile ale proiectului.

Proiectant:

SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL,

Administrator,

Neculai ROȘU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings