IATA CE AU HOTARAT ALESII IN LUNA IULIE

 • A N U NT    P U B L I C

În   conformitate   cu   dispoziţiile   art.   198,   alin.   (2)  din   OUG   nr.

57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de primar al municipiului

Buzău,   aduc   la   cunoştinţă   publică   faptul   că   în   şedinţa   ordinară   a

Consiliului Local al Municipiului Buzău din 30 iulie 2019 au fost adoptate

următoarele hotărâri cu caracter normativ:

– Hotărârea   nr.   171/30.07.2019  privind  indexarea,   la   nivelul municipiului  Buzău,

a   impozitelor  şi  taxelor   locale   pentru  anul  fiscal 2020 cu 4,6%;

-Hotărârea   nr.   175/30.07.2019  privind   delegarea   gestiunii,   prin

concesiune, a serviciului public de ecarisaj către Societatea Comercială

„Urbis-Serv” S.R.L. Buzău; -Hotărârea nr. 176/30.07.2019 pentru 12 din

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 231/28.09.2018, modificată

prin   HCL   nr.   104/24.04.2019,   privind   aprobarea   criteriilor   pentru

acordarea unor ajutoare de urgentă, precum  si a presta iilor financiare

exceptionale;

 • Hotărârea nr. 177/30.07.2019 pentru  aprobarea Regulamentului

pentru   stabilirea   condiţiilor   de   exercitare   a   dreptului   de   acces   pe

proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii

sau   mutării   reţelelor   electrice   i   de   comunicaţii   electronice   sau   a

elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de

utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum  si măsurile

privind construirea de re ele noi electrice  si de comunicatii electronice;

 • Hotărârea nr. 178/30.07.2019 privind delegarea gestiunii serviciului

comunitar   de   utilitate   publică   pentru   administrarea,   întretinerea   si

exploatarea zonelor de parcare cu plată  si a parcărilor de resedintă din

municipiul   Buzău  către   Societatea   Comercială   ”Urbis-Serv”   S.R.L.

Buzău;

 • Hotărâreanr.  180/30.07.2019 privind  aprobarea  recalculării

preţurilor locale pentru energia termică furnizată de Regia Autonomă

Municipală   “RAM”   Buzău   consumatorilor   racordaţi   la   sistemul   de

alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

 • Hotărârea nr. 185/30.07.2019 privind renumerotarea administrativă

a imobilelor  de pe Strada Columbelor si  arondarea imobilelor – blocuri

de locuinţe colective din Cartierul Dorobanti, municipiul Buzău, pe străzi,

cât şi atribuirea de numere administrative;

 • Hotărâreanr.  186/30.07.2019 privind schimbarea  denumirii

tronsonului din   Bulevardul  “Nicolae Bălcescu”, delimitat de intersectia

străzilor George Emil Palade  si Constantin Garoflid  cu Bulevardul Unirii

 • în Strada “Arhitect Petre Antonescu” din municipiul Buzău si  arondarea

imobilelor-blocuri   de   locuin e   colective   pe   această   stradă,   cât   si

atribuirea de numere administrative (postale);

 • Hotărârea nr. 187/30.07.2019 privindschimbarea denumirii unor

străzi din municipiul Buzău (str. Panait Mosoiu în str. General Traian

Mosoiu, str. Progresului în str. Constantin C. Arion, str. Proiectată în str.

Gheorghe Ghe. Costa Foru, str. Telegescu în str. Erou Vasile Chilian,

str. Rion Ionescu Raicu în str. General Gheorghe D. Marinescu, str.

Proletarilor în str. Academician Mihail Bălănescu);

 • Hotărârea nr. 188/30.07.2019 privind schimbarea denumirii străzii „

Sfântul Sava Gotul ” în strada „ 12 aprilie 372” din municipiul Buzău;

 • Hotărârea nr. 189/30.07.2019 privind schimbarea denumirii străzii

“Viceamiral Ion Murgescu“ în “Amiral Ion Murgescu“;

 • Hotărârea nr. 190/30.07.2019privindschimbarea denumirii unor

străzi din municipiul Buzău („Aleea   Parâng” în „Strada   Pictor Adina-

Paula   Moscu”,   „Străzii     Santierului   ”,   delimitat   de   un   alt   tronson  al

aceleasi străzi   si  strada   Depoului  în  „Strada   Diplomat   Vespasian V.

Pella”, „Fundătura  Scoalei” în „Aleea Constantin C. Sărăteanu”, „Strada

Tunel” în „Strada Constantin Giurescu”, „Fundătura Viilor” în  „Aleea Emil

 1. Teodoru”, „Aleea Chiristigii” în „ Aleea Radu cel Mare”);
 • Hotărâreanr.191/30.07.2019  privind  arondarea  imobilelor   –

blocuri   de   locuinţe   colective   din   Cartierul  Zona   Centrală,   municipiul

Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

 • Hotărârea nr. 192/30.07.2019 privindschimbarea denumirii unor

străzi din municipiul Buzău (Străzii „Saturn Linie” în Strada „General

Traian Epure”, Aleii „Sculpturii” în Aleea „General Ion Jitianu”, Străzii

„Vasile Caloian” în Strada „General Constantin C. Găvănescul”, tronson

al Străzii „Veteranilor”, delimitat de strada Bazalt  si numerele cadastrale

1808/1, respectiv 1808/2 în Strada „General Ion Glogojanu”, Străzii „Ion

Păun   Pincio”   în   Strada   „Maresal   Constantin   Prezan”,  Bulevardului

“Maresal Averescu“ în  Bulevardul “Maresal Alexandru Averescu“);

 • Hotărârea nr. 193/30.07.2019 privind schimbarea denumirilor unor

străzi din municipiul Buzău (Strada „16 Februarie” în Strada „General

Nicolae   Ciupercă”,   Intrarea   „Bazalt”   în   Strada   „General   Constantin

Constantinescu-Claps”,  Aleea   „Grădinelor”   în   Aleea   „General   Ion

Dumitrache”);

 • Hotărârea nr. 194/30.07.2019 privind schimbarea denumirilor unor

străzi din municipiul Buzău (tronsonului din Strada „Dorobanti”, cuprins

între   Strada   Sporturilor  si   Strada   Alexandru   Marghiloman,  în   Strada

„Vlad Vintilă-Vodă”, Strada „Muncii” în Strada  „Dan al  II-lea”,  Strada

„Mică” în Strada „Grigore Constantinescu-Monteoru”);

 • Hotărârea nr. 195/30.07.2019 privind schimbarea denumirilor unor

străzi din municipiul Buzău (Strada „Gogu Vicatos” în Strada „Gheorghe

Milu”,   Strada   „Oilor”   în   Strada   „Nae   Stănescu”,   Strada   „Ciucurete

Petrescu” în Strada “Nicolae Ciucurette-Rusu”);

 • Hotărâreanr.  207/30.07.2019  pentru  aprobarea  închirierii  prin

licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu proprietate publică a municipiului

Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 35 -Tribunal;

 • Hotărâreanr.  215/30.07.2019  pentru  aprobarea  vânzării  prin

licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului

Buzău, situat în strada Transilvaniei, nr. 401bis;

 • Hotărâreanr.  216/30.07.2019  pentru  aprobarea  vânzării  prin

licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului

Buzău, situat în strada Primăverii, nr. 98bis;

Persoanele fizice si juridice interesate pot consulta hotararile mentionate pe ste-ul www.primariabuzau.ro.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings