DISPOZITIE

privind convocarea  in sedinta extraordinara a

Consiliului   Local al Municipiului  Buzau

 

Primarul  municipiului  Buzau,  judetul  Buzau;

In temeiul   art. 133,  al in.  (2),  lit. a),   art. 134,  alin.   (1 ),  lit.   a),  alin.  (4)  si  alin. (5),  art. 196,  alin.  (1),   lit. b)  din OUG nr.  57/2019 privind  Codul administrativ,

DISPUNE:

Art.   1.-   Se  convoaca   Consiliul   Local  al  Municipiului   Buzau  In   sedinta extraordinara   pentru   luni  29 iulie 2019,   ora 09,45,   sedinta  care  va avea  loc In          sediul  Consiliului  Local  al Municipiului   Buzau,   situat  In  municipiul  Buzau,   Plata Daciei,  nr.  1,     In  Palatul Comunal,  etaj 1,  sala Stan Sararu (sala  24 ).

Proiectul ordinii de zi al $edintei este urmatorul:

1.-  proiectul  de hotarare  privind  constatarea  lncetarii,   lnainte  de expirarea duratei normale a mandatului,  a calitatii de membru  In consiliul  de adrninistratle    al Regiei Autonome  Municipale  “RAM”   Buzau  a domnului   Diaconita   Emil   Viorel  si numirea provizorie a unui membru In consiliul de adrninistratie  al Regiei Autonome Municipale  “RAM”  Buzau;

2.-  alte probleme ale activitatii  curente.

Art.  2.-  Materialele referitoare la proiectul de hotarare vor fi puse  la dispozitia consilierilor  locali In format electronic  si  pot fi studiate,  In format  letric,  la cabinetul secretarului  municipiului  Buzau.

Art. 3.-  In preambulul  proiectului  de hotarare,   prevazut la art. 1   este indicata

Comisia  de specialitate  la care a fost trimis  spre avizare.

Art. 4.- In conformitate  cu regulile privind desfasurarea  sedintelor  Consiliului Local,  consilierii  locali au posibilitatea  sa formuleze  si  sa depuna  amendamente asupra proiectului  de hotarare prevazut la art.  1.

Art.  5.-  Secretarul  municipiului   Buzau  va asigura  aducerea  la cunostinta

publica a prevederilor  prezentei   dispozitii.

PRIMAR,

Constantin  Toma

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings