DE SF. PETRU, PRESEDINTELE NEAGU INVITA CONSILIERII LA SEDINTA

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE Nr. 173
privind convocarea Consiliului judeţean
în şedinţă extraordinară de îndată – miercuri,
29 iunie 2022

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,
În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (3),
art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE :

Art.1.(1) Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară de îndată, în data de 29 iunie, ora 1100, cu proiectul de hotărâre nr. 161/2022 privind aprobarea reluării procedurii de atribuire a contactelor de delegare a gestiunii serviciului de transport județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Buzău pentru perioada 2023-2028 și aprobarea unor modificări ale documentației de atribuire a procedurii pe ordinea de zi.

(2) Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Filipescu a Consiliului Județean Buzău.

Art.2. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de
Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău domnul Petre Adrian Robert.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată din 29 iunie 2022 se transmite, spre avizare, celor cinci comisii de specialitate.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 27 IUNIE 2022

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings