D I S P O Z I Ț I E privind convocarea în şedinţă de îndată a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (4), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

 

Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă de îndată pentru vineri, 10 mai 2019, ora 09,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Unirii nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

 

1.- proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Emil Halcu privind modalitatea în care să voteze punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Ecogen Energy S.A. Buzău din data de 16.05.2019 orele 11,00, respectiv 17.05.2019 orele 11,00;

2.- proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special domnului Emil Halcu privind modalitatea în care să voteze punctele 1 și 2 ale ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Ecogen Energy S.A. Buzău din data de 16.05.2019 orele 12,00, respectiv 17.05.2019 orele 12,00.

 

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

P R I M A R,  

Constantin Toma

 

 

                                            CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                       Eduard Pistol

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings