CLM, CONVOCAT IN SEDINTA ORDINARA

D I S P O Z I Ț I E

                 privind convocarea în şedinţă ordinară a

                   Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

      Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru vineri, 28 septembrie 2018, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/2018 privind aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018;

2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local “Un centenar, o bibliotecă: 125 ani de bibliotecă publică la Buzău”;

3.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018;

4.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120 din 18 mai 2018 pentru aprobarea Normelor, baremelor și probelor sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice și psihologice ale personalului Poliției Locale Buzău precum și ale candidaților care participă la concursuri pentru ocuparea funcțiilor vacante de polițiști locali, cu modificările aduse prin HCL nr. 185/27.07.2018;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea unor Acte de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul UAT, Municipiul Buzău;

6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de FinanţareLucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 3A Hasdeu, 3B Hasdeu şi Integral 1 din Municipiul Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI – Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale;

7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare “Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 19A, 19B, 19F, 19G  din Municipiul Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI, Axa prioritară: 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritate de investiţii: 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale;

8.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Bâsca” din municipiul Buzău în denumirile deținute anterior și anume strada „Bâsca Mare”, strada „Bâsca Mică” și Aleea „Bâsca”;

9.- proiectul de hotărâre pentru restricționarea accesului autovehiculelor în Parcul Crâng din municipiul Buzău;

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale;

11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău;

12.- proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale;

13.- proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind redistribuirea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale din municipiul Buzău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

15.- proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a unui imobil situat în incinta Liceului Henri Coandă din municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 50;

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău;

17.- alte probleme ale activităţii curente.

Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

P R I M A R,

Constantin Toma

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings