UN DRUM LUNG SPRE O FAMILIE FRUMOASA

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău recrutează candidaţi în vederea participării la concursurile de familie de padmitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2014.

Locurile aprobate pentru admiterea la instituţiile de formare profesională iniţială care pregătesc personal necesar Ministerul Afacerilor Interne, sesiunea 2014, sunt după cum urmează:

1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti:

a). învăţământ cu frecvenţă:

– Facultatea de Poliţie, specializarea „Drept”, specialitatea Poliţie40 locuri I.G.P.R., 20 locuri D.I.P.I., 15 locuri I.G.I., 6 locuri D.R.P.C.I.V., un loc D.G.L., un loc C.N.S.I.S., un loc I.G.S.U., 10 locuri I.G.J.R., 6 locuri S.P.P. ;

– Facultatea de Poliţie, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea Poliţie – 255 de locuri, dintre care 15 pentru minorităţi (7 locuri pentru romi, 5 locuri pentru maghiari şi 3 locuri pentru alte minorităţi);

– Facultatea de Poliţie, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea Poliţie de Frontieră – 40 de locuri I.G.P.F., dintre care un loc pentru romi, un loc pentru maghiari, un loc pentru alte minorităţi (în situaţia în care au domiciliul pe raza judeţului Buzău);

b). Învăţământ cu frecvenţă redusă:

– Facultatea de Poliţie, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”,  specialitatea Poliţie – 28 de locuri;

         2. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – învăţământ cu frecvenţă: 500 de locuri, dintre care 10 locuri pentru romi şi 5 locuri pentru alte minorităţi;

         3. Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – învăţământ cu frecvenţă: 125 de locuri, dintre care trei locuri pentru romi şi două locuri pentru alte minorităţi;

4. Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră “Avram Iancu“ Oradea – învăţământ cu frecvenţă: 50 de locuri I.G.P.F., dintre care două locuri pentru romi şi trei locuri pentru alte minorităţi;

         5. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”  Sibiu – învăţământ cu frecvenţă:

– specializarea Managementul organizaţiei, specialitatea Comunicaţii şi informatică – 11 locuri I.G.P.R.;

– specializarea Managementul economico-financiar, specialitatea Finanţe-contabilitate – 19 locuri I.G.P.R.;

– specializarea Administraţie Publică, specialitatea Intendenţă – 3 locuri;

         6. Academia Tehnică Militară Bucureşti – învăţământ cu frecvenţă:

– specializarea Inginerie de armament, rachete şi muniţii, specialitatea Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului – un loc I.G.P.F.;

– specializarea Ingineria autovehiculelor, specialitatea Blindate, automobile şi tractoare – un loc I.G.P.F.;

– specializarea Inginerie civilă, specialitatea Construcţii şi fortificaţii – trei locuri I.G.P.R. şi două locuri I.G.P.F.;

– specializarea Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specialitatea Echipamente şi sisteme electronice militare – două locuri I.G.P.R. şi un loc I.G.P.F.;

– specializarea Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specialitatea Transmisiuni – 3 locuri I.G.P.R., 5 locuri I.G.P.F.;

– specializarea Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specialitatea Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 10 locuri I.G.P.R., 8 locuri I.G.P.F.;

         7. Institutul Medico-Militar Bucureşti, specialitatea Medicină generală – 15 locuri D.M.;

         8. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa – învăţământ cu frecvenţă:

– specialitatea „Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale” – un loc I.G.P.F.;

– specialitatea „Electromecanică navală” – 3 locuri I.G.P.F.;

         9. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti – învăţământ cu frecvenţă:

– specialitatea Psihologie-informaţii – 5 locuri I.G.P.R.;

– specialitatea Studii de securitate şi informaţii – 5 locuri I.G.P.R.;

10. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti – învăţământ cu frecvenţă:

– specialitatea Armament şi instalaţii de lansare – două locuri I.G.P.F.;

– specialitatea Aparatură, sisteme de conducerea focului, stabilizatoare – două locuri I.G.P.F.;

– specialitatea Auto – un loc I.G.P.R., un loc I.G.P.F.;

– specialitatea Tehnică de comunicaţii – 7 locuri I.G.P.R., 3 locuri I.G.P.F.;

– specialitatea Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 8 locuri I.G.P.R., 3 locuri I.G.P.F.;

– specialitatea Construcţii – un loc I.G.P.R.;

         11. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa – învăţământ cu frecvenţă:

– specialitatea „Motoare şi maşini navale” – două locuri I.G.P.F..

Locurile sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

                   Recrutarea candidaţilor se va face la Centrul de Prevenire a Criminalităţii (Clubul Poliţiştilor) din municipiul Buzău, str. Unirii, bl. 16 I – 16 J, parter, după următorul program:

– în ziua de 23 aprilie, între orele 14.00 – 18.00;

– în fiecare luni şi vineri, între orele 10.00 – 14.00;

– în fiecare marţi şi joi, între orele 11.00 – 15.00;

– în fiecare miercuri, între orele 14.00 – 18.00.

La prezentarea în vederea înscrierii candidaţii trebuie să aibă asupra lor următoarele:

–         cartea de identitate, în original;

–         pix de culoare albastră;

–         contravaloare tipizate şi consultaţii medicale primare;

–         adeverinţă de la medicul de familie din care să reiasă antecedentele medicale patologice, antecedentele heredocolaterale şi numărul de zile de incapacitate temporară de muncă înregistrate în ultimele 365 de zile.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Internei, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele CONDIŢII LEGALE de recrutare:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare (să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic);

l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

                  CRITERII SPECIFICE pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile.

 

        DOSARELE DE RECRUTARE conţin documentele prevăzute de reglementările în vigoare care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, iar modelul acestora poate fi procurat de către persoanele interesate de la structura de resurse umane din cadrul I.P.J. Buzău.

Pentru absolvenţii de liceu din promoţia 2014 se solicită adeverinţă din care să reiasă faptul că sunt înscrişi la sesiunea de bacalaureat 2014 şi copie legalizată după foaia matricolă.

Suplimentar, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituită potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

Candidaţii pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, pentru locurile destinate minorităţii maghiare, trebuie să dovedească faptul că au susţinut examenul de bacalaureat la limba maternă, limba maghiară.

Informaţii suplimentare referitoare la principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare şi termenele de depunere a cererilor de înscriere şi a celorlalte documente în dosarul de recrutare, pot fi obţinute accesând site-ul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău http://bz.politiaromana.ro .

        Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, telefoane 0238/402009 sau 0238/402112.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings