SEDINTA CLM…CU BATAIE LUNGA

     
          D I S P O Z I Ț I E 
      privind convocarea în şedinţă ordinară a
     Consiliului Local al Municipiului Buzău 

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;
În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

 D I S P U N E : 

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă
ordinară pentru vineri, 22 februarie 2019, ora 10,00, şedinţă care va avea
loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul
Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru
(sala 24).
Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:
1.- proiectul de hotărâre privind numirea doamnei ELENA-CAMELIA
TOMA în funcția publică de conducere de Director Executiv al Direcției
Evidența Persoanelor Buzău;
2.- proiectul de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de membru în consiliul
de administrație al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău a domnului
Tacea Constantin;
3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor
de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019– 2020;
4.- proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.
1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 31 octombrie 2018 privind
desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu
personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2018 – 2019, cu modificările și completările ulterioare;
5.- proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea și
valorificarea unui mijloc fix proprietate privată a municipiului Buzău, mijloc fix adus aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „UrbisServ”S.R.L.Buzău;

6.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 96/2005 a
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind înființarea și organizarea
Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru
Marghiloman” Buzău;
7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului
constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea
în structura acționariatului societății a comunei Stâlpu;
8.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actului
constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea
în structura acționariatului societății a comunei Cernătești;
9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de
cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru
anul 2019;
10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice de
servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în instanţă, pentru litigiile privind dosarele de insolvenţă noi, care nu fac obiectul achiziţiilor publice către terţi;
11.- proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a
unei locuinţe din fondurile statului, situată în cartier Dorobanţi 2, bloc A2,
ap. 13, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;
12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea “Strategiei de Dezvoltare
Locală a Municipiului Buzău”; Obiectivul tematic: promovarea incluziunii
sociale și combaterea sărăciei; Obiectivul specific: Reducerea numărului
de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate (romă și non romă) în orașe/municipii cu peste 20.000 de
locuitori prin implementarea unor măsuri integrate în contextul
mecanismului de Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității;
13.- proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul
public de salubrizare din municipiul Buzău;
14.- proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului și
Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul
Buzău;
15.- proiectul de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de
locuinţe colective din cartierul Zona Centrală, municipiul Buzău, pe străzi,
cât şi atribuirea de numere administrative;
16.- proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 317 din 17 decembrie 2018 pentru modificarea Inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi IV;
17.- proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 276 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea Inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi V;
18.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi IV;
19.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi V;
20.- proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare de
destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat din municipiul Buzău;
21.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către
Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor
pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, a unei părţi (lot 1) din
imobilul cu număr cadastral 58.130 situat în municipiul Buzău, strada Ion
Caraion – Parc Alexandru Marghiloman (în Cartea Funciară – strada
Luceafărului);
22.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu
sarcini a două terenuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32;
23.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de
preempțiune a unui teren indiviz proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spaţiului comercial situat în municipiul Buzău, strada Unirii, bloc 12E, parter;
24.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu
număr cadastral 67.644, strada Primăverii din municipiul Buzău;
25.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Sfântul Sava de la
Buzău din municipiul Buzău;
26.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
public al municipiului Buzău a unor terenuri indivize aferente unor pasaje
(ganguri) pietonale;
27.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum public, situat în municipiul Buzău, în vecinătatea staţiei electrice Buzău-Nord;
28.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
public al municipiului Buzău şi atribuirea denumirii unui drum adiacent
numerelor cadastrale 68174 (calea ferată Buzău-Nehoiaşu), 66784
(Pepiniera dendrologică) şi 67550 (cimitir);
29.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul
public al municipiului Buzău a unor terenuri situate în Tarlaua 34, Parcela
541;
30.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2019;
31.- informare privind decizia Camerei de Conturi Buzău nr.36/10.01.2019;
32.- diverse.
Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la
cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

   P R I M A R,
   Constantin Toma 

                                CONTRASEMNEAZĂ: 
  SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
      Eduard Pistol 

Buzău, 14 februarie 2019

Nr. 181

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings