SCADENTA LA DELARATIA 200

Contribuabilii – persoane fizice au obligaţia să depună, până la data de 26 mai 2014, formularul 200 declaratia 200„Declaraţie privind veniturile realizate din România”, pentru anul 2013.
Declaraţia se completează şi se depune de către cei ce au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

1. activităţi independente, respectiv venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

2. cedarea folosinţei bunurilor;

3. activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

4. silvicultură şi piscicultură;

5. transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

6. operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.

Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care au realizat următoarele categorii de venituri:

a. venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate;

b. venituri din activităţi independente, a căror impunere este finală;

c. venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală;

d. venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal, a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate;

e. venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor;

f. venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la pct.5 şi 6, precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;

g. venituri din pensii;

h. veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală;

i. venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;

j. venituri din alte surse.

Formularul se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum şi on-line, în situaţia în care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.

Formularul 200 se poate obţine de la sediul unităţilor fiscale sau poate fi descărcat de pe site-ul ANAF.

Depunerea declaraţiei după data de 26 mai 2014 se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings