PROIECTE MAJORE PE MASA CLM

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

                                                           – PRIMAR –

 

                                                      D I S P O Z I Ț I E

privind convocarea în şedinţă ordinară a

Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

D I S P U N E :

 

        Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru joi, 15 februarie 2018, ora 10,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2018;

3.- proiectul de hotărâre privind propunerea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Buzău pentru activitatea desfășurată în anul 2017;

  1. proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018

5.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 263/2017 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2017 – 2018;

6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei, statului de funcţii, activarea secţiilor de Gimnastică şi Volei, precum şi a Normelor financiare în activitatea sportivă a Sport Club Municipal GLORIA Buzău;

7.- proiectul de hotărâre pentru emiterea acordului prealabil în vederea încheierii parteneriatului între Sport Club Municipal GLORIA Buzău și Federaţia Română de Rugby în vederea organizării și desfășurării pe stadionul GLORIA Buzău a meciului internaţional de rugby dintre România și Belgia, pentru calificarea la Campionatul Mondial;

8.- proiectul de hotărâre pentru acordarea avizului consultativ unor colegii naționale/colegii din municipiul Buzău în vederea menținerii titlului de colegiu național/colegiu;

  1. – proiectul de hotărâre  privind acordarea avizului pentru numirea în funcția de director executiv al Societății Comerciale “Urbis Serv” S.R.L Buzău, precum şi pentru acordarea avizului în vederea stabilirii drepturilor sale de salarizare;

10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea cotizaţiei pe anul 2018 ce va fi plătită de municipiul Buzău către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni;

11.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea aderării comunelor Ţinteşti, Gălbinaşi, Berca şi Stâlpu, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Ţinteşti, Gălbinaşi, Berca şi Stâlpu, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău – Mărăcineni”;

12.- proiectul de hotărâre pentru majorarea indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Realizare trotuare și piste de bicicliști pe Bd. Unirii – tronson Centura Buzău – Nord – Bd. Mareșal Al. Averescu din municipiul Buzău”;

14.- proiectul de hotărâre privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta;

15.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 326/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului privind măsuri edilitar-gospodărești, administrarea fondului locativ public și privat și alte măsuri pentru asigurarea ordinii și curățeniei în municipiul Buzău;

16.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău;

17.- proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 a Hotărârii nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău;

18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii, fără licitaţie, a unui spaţiu proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, bulevardul 1 Decembrie 1918, bloc 6 E, H, Punctul Termic 40;

19.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.453 situat în municipiul Buzău, strada Lunei nr. 47;

20.- proiectul de hotărâre pentru darea unui teren proprietate publică a municipiului în folosinţă gratuită parohiei „Sfânta Treime” Buzău – Simileasca din municipiul Buzău, pentru amenajarea unui cimitir parohial;

21.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a unui teren intravilan situat în tarlaua 61, cu acces din strada Primăverii;

22.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie  – mai 2018.

23.- alte probleme ale activităţii curente.

Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

P R I M A R, 

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 09 februarie 2018

Nr. 408

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings