PROIECT DE 3,5 MILIOANE DE EURO PENTRU INVESTIȚII LA SĂRATA MONTEORU

Pentru a crește și mai mult atractivitatea stațiunii din Buzău, autoritățile județene au întocmit un proiect ce vizează amenajarea unei zone de petrecere a timpului liber pe dealul Murătoarea, cel pe care se regăsesc principalele izvoare cu apă sărată.

La intrare, va fi amenajat un ansamblu memorial dedicat lui Grigore Constantinescu Monteoru, întemeietorul stațiunii Sărata Monteoru. Perimetrul se prelungește cu o zonă de promenadă, cu puncte de belvedere și expoziții cu imagini vechi din stațiune.

Totodată, vor fi realizate noi foraje de captare a apelor, care vor fi puse în valoare cu ajutorul unor foișoare, reprezentând construcții ușoare sculptate în lemn, cu motive tradiționale buzoiene.

Proiectul prevede și amenajarea unui amfiteatru în aer liber pentru desfășurarea de activități culturale, dar și amenajare de piste de biciclete, locuri de joacă pentru copii, alei pietonale și multe alte facilități.

Proiectul are o valoare estimnată de circa 3,5 milioane de euro și va fi depus pentru obținerea finanțării prin Programul Regional Sud – Est. Cota de finanțare a Consiliului Județean Buzău ar urma să fie de 2%.

Reprezentanții Consiliului Județean Buzău speră ca odată cu investițiile propuse a fi realizate la Sărata Monteoru, pe noua suprafață de circa 10 hectare, stațiunea să înflorească și mai mult și să atragă turiști în număr cât mai mare, prin extinderea ofertei de petrecere a timpului liber.

Proiectul «Amenajarea infrastructurii turistice specifice și de promenadă în scopul valorificării potențialului turistic al punctului de interes „Dealul Murătoarea” din stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru – Județul Buzău» urmează să fie promovat în vederea finanțării prin Programul Regional Sud – Est 2021 – 2027.

Având în vedere că la sfârșitul lunii iunie 2023 Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est  a publicat o informare privind lansarea apelul nr.2 pentru depunerea fişelor de proiect în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est în vederea pregătirii de documentaţii tehnico-economice în cadrul POAT 2014-2020, inclusiv Metodologia de selecție a fișelor de proiect, care vor fi depuse în Regiunea de dezvoltare Sud – Est pentru pregătirea de documentații tehnico – economice în cadrul POAT 2014 – 2020, este necesară actualizarea fișei  proiectului «Amenajarea infrastructurii turistice specifice și de promenadă în scopul valorificării potențialului turistic al punctului de interes „Dealul Murătoarea” din stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru – Județul Buzău», cu modificarea valorii eligibile a proiectului, aprobată inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.148/2023.

Potrivit acestei metodologii, proiectele privind infrastructură și serviciile de turism pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico – economice trebuie “să aibă valoarea estimată totală, fără TVA, echivalent în lei, a proiectului de minimum 3.000.000 euro și maximum 15.000.000 euro”.

 

Anexam Fisa de Proiect

FIsA DE PROIECT de investitie

 

1. Domeniul investitiei: Infrastructura si servicii publice de turism – zone non-urbane
2. Data depunerii la ADR 11.07.2023
3. Institutia/structura beneficiara
UAT Județul Buzău

Nota: Solicitantii de finantare conform Metodologiei de selectie Apel 2 sunt:

Unitati administrativ-teritoriale Judetene

Unitati administrativ-teritoriale de la nivelul municipiilor

 

4. Titlul Proiectului de investitie
„Amenajarea infrastructurii turistice specifice și de promenadă în scopul valorificării potențialului turistic al punctului de interes ”Dealul Murătoarea” din stațiunea balneoclimaterică Sărata – Monteoru – Județul Buzău”
5. Persoana de contact:
Nume: Băcanu Luminiţa

Telefon: 0723 556 885

E-mail: bacanu.luminita@cjbuzau.ro, lumy_bacanu@yahoo.com

 

Nume: Cojocea Dragoș

Telefon: 0730 202 004

E-mail: cojocea.dragos@yahoo.com, dragos.cojocea@cjbuzau.ro

6. Obiectivele proiectului de investitie
Obiectivul general:

Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism de la nivelul județului Buzău în vederea valorificării resurselor naturale și antropice, în vederea impulsionării dezvoltării locale şi a creşterii calităţii serviciilor turistice, menite să contribuie la o dezvoltare durabilă la nivel local, judeţean, regional şi naţional.

Obiectivul specific:

Valorificarea turistică a patrimoniului natural al Stațiunii balneo-climaterice Sărata – Monteoru.

 

Implementarea acestui proiect contribuie la:

– dezvoltarea durabilă a turismului, într-o manieră în care bogăţiile sale de mediu, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate pentru generaţiile viitoare;

– asigurarea recunoaşterii turismului ca factor cheie în cadrul economiei judeţului şi ca generator de noi locuri de muncă;

– conştientizarea populaţiei din județul Buzău cu privire la bogăţiile turistice ale judeţului şi stimularea interesului populației autohtone pentru conservarea și promovarea valorilor moștenite

Nota: Proiectul de investitii trebuie sa se inscrie in:

Obiectivul de Politica 5 „O Europa mai apropiata de cetateni prin promovarea dezvoltarii durabile si integrate a tuturor tipurilor de teritorii si de initiative locale”

 

– Obiectivul specific e (ii) Promovarea dezvoltarii locale integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului, precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil si a securitatii in alte zone decat cele urbane

 

In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului de finantare pentru Actiunea 6.2 Valorificarea potentialului turistic in zone non-urbane – Programul Regional Sud-Est 2021-2027, sunt eligibile urmatoarele tipuri de actiuni:

 

imbunatatirea infrastructurii de turism, in special in zonele non-urbane cu potential turistic valoros, inclusiv proiecte inovative, de diversificare a serviciilor si activitatilor oferite turistilor, in scopul cresterii accesibilitatii obiectivelor turistice;

dezvoltare si punere in valoare a statiunilor turistice, balneare si balneoclimaterice din zonele non-urbane, prin dezvoltarea infrastructurii turistice specifice, si dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de utilitate publica aferenta.

 

Interventiile care vizeaza infrastructura turistica vor urmari sustenabilitate ecologica/de mediu prin design, integrand de la inceput considerentele legate de mediu. Proiectele vor fi incurajate sa identifice si sa ia in considerare eventualele provocari si sa aleaga optiunile de implementare care contribuie la regenerarea mediului si la neutralitatea climatica, precum si managementul durabil al resurselor si la refacerea si protejarea ecosistemelor.

 

Localizarea proiectului (Va rugam detaliati. Se va mentiona inclusiv daca aria proiectului se afla intr-o zona protejata sau in proximitatea unei zone protejate):

Judeţul Buzău, Comuna Merei, Sat Sărata Monteoru (stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru)

Proiectul se implementeaza intr-o zona functionala: da;

Proiectul se implementeaza in zona ITI: nu.

7. Rezultate asteptate ale proiectului de investitie
Indicatori de rezultat:

 

· RCR 64 – Utilizatori anuali ai infrastructurii dedicate ciclismului

5.000

 

8. Indicatori de realizare imediata / rezultat care vor fi atinsi in cadrul proiectului de investitie
Indicatori de realizare:

· RCO 58 – Piste ciclabile care beneficiaza de sprijin

26 km

· RCO 74 – Populatia din zona in care se implementeaza proiecte in baza unor strategii de dezvoltare teritoriala integrate;

6495

Indicatorul de realizare RCO 74 se refera la numarul de persoane acoperite de proiecte sustinute de fonduri in cadrul strategiilor de dezvoltare teritoriala integrata.

 

Unitate de masura: persoane

 

· RCO 76 – Proiect integrat pentru dezvoltare teritoriala

Nu se aplică.

9. Grupul țintă (GT) vizat de proiect:

21.000 turiști înregistrați anual în structurile de primire turistica din stațiunea Sărata – Monteoru

6.495 locuitori ai stațiunii Sărata – Monteoru

155.057 de locuitori ai localităților limitrofe și ai municipiului Buzău

60.000 vizitatori de week-end și de sezon ai stațiunii

IMM-urile și ONG-urile interesate de dezvoltarea economico-socială a stațiunii

 

10. Justificarea proiectului de investitie
a) Strategia/Strategiile/Alte studii in care se incadreaza proiectul

Nota: Proiectul trebuie sa faca parte dintr-o analiza, plan, strategie elaborata si aprobata la nivel local/judetean care include dezvoltarea turismului.

Se va anexa extras relevant din strategie (in care sa se incadreze ideea de proiect).

 

Proiectul răspunde celor două obiective strategice generale ale Strategiei naţionale a României pentru dezvoltarea turismului 2019-2030, respectiv:

– Sprijinirea creării de locuri de muncă în comunitățile locale, inclusiv pentru grupurile vulnerabile, precum femeile, tinerii și persoanele din mediul rural, prin dezvoltarea sustenabilă a turismului;

– Creșterea ponderii turismului în economie, obiective care pot fi sprijinite prin dezvoltarea turismului și care la rândul lor contribuie la dezvoltarea socio-economică a comunităților locale (volumul 2, pag. 27);

Strategia Regională de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027 (SRSI SE); (Domeniul turism: dezvoltarea unui concept de turism care să îmbine sănătatea cu agrementul, având la baza stilul de viață sănătos (terapii alternative, hrană sănătoasă, mișcare), turism pe bicicletă, dezvoltarea stațiunilor balneo-climaterice, slow-turism și slow-food, turism istoric cu tehnologii de realitate virtuală);

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Buzău pentru perioada 2021 – 2027 (proiectul contribuie nemijlocit la atingerea Obiectivului Strategic 1.1 Dezvoltarea turismului)

      Strategia Integrată de Dezvoltare şi Promovare a turismului în judeţul Buzău 2021-2030  (proiectul se încadrează în Direcţia de Acţiune D2.1. Valorificarea resurselor turistice naturale ale județului Buzău prin dezvoltarea sustenabilă a turismului în natură.).

b) Intervențiile proiectului de investiție au în vedere:

Se vor descrie activitatile propuse prin proiect.

 

165 Protejarea, dezvoltarea si promovarea activelor turistice publice si a serviciilor turistice

 

Se va mentiona actul normativ in baza caruia localitatea respectiva a fost atestata ca statiune turistica, dupa caz.

Stațiunea Sărata – Monteoru are statut de stațiune turistică de interes local, conform HG nr. 852/2008 cu modificările și completările ulterioare, respectiv de stațiune balneoclimaterică, conform HG nr. 96/2016.

 

Se va preciza daca proiectul este generator de venituri.

 

Proiectul propus nu este generator de venituri.

 

Potenţialul natural şi antropic al Judeţului Buzău oferă premisele practicării mai multor tipuri de turism: de patrimoniu, cultural-ştiinţific, ecoturism, cicloturism, de vânătoare, de pescuit, ecvestru, speologic, gastronomic, oenologic, de afaceri, festivalier şi de evenimente.

În acest context, la nivelul autorităţii publice judeţene s-a decis multiplicarea oportunităţilor oferite de existenţa unor obiective naturale şi valorificarea turistică a acestora, ca modalitate de creştere a competitivităţii în contextul dezvoltării economice regionale.

Unul dintre aceste obiective este Dealul Murătoarea din Stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru (cunoscută, între altele, pentru climatul sedativ de cruțare și aerul puternic ionizat negativ), zonă verde cu potențial balnear foarte mare, generat în mod special de resursele subterane existente, respectiv apele sărate, fapt atestat și de denumirea acestuia.

    Suprafața de teren aferentă investiției este neconstruită, aceasta fiind introdusă în intravilan recent, prin Planul Urbanistic General aprobat în anul 2013. Necesitatea introducerii în intravilan a acestei zone a fost susținută pe de o parte de extinderea zonei construite a stațiunii Sărata Monteoru spre nord, către Mina de petrol și pe de altă parte de oportunitatea dezvoltării unei noi zone turistice, care să funcționeze în complementaritate cu toate celelalte obiective existente (Mina de petrol, ștrandul cu apă sărată, Vila Monteoru, Biserica cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului”, Capela familiei Monteoru, unitățile de turism din vecinătate).

Fiind la limita intravilanului, zona studiată prezintă avantajul profilării pe un cadru natural valoros, cu suprafețe mari împădurite, dispuse pe dealuri care sunt percepute în amfiteatru. Totodată, anumite zone cu declivitate mai mare din vestul terenului conferă avantajul unor amenajări peisagere deosebite și a unor puncte de belvedere spectaculoase.

Amplasamentul studiat se află în Comuna Merei, în nord-vestul Stațiunii Sărata Monteoru, are acces direct din Drumul Județean 203G și se află amplasat la limita intravilanului, fiind în proximitatea zonei turistice a stațiunii, unde sunt concentrare atât obiective balneoclimaterice, cât și zone de cazare.  La nivel local, terenul se află în proximitatea unor elemente reper importante la nivel local precum Mina de petrol.

De asemenea, terenul analizat se află la o distanță de aproximativ 250 m în proiecție orizontală față de Mina de Petrol, monument înregistrat în Lista Monumentelor Istorice aprobată cu Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015. Mina de petrol are codul LMI BZ-II-m-B-02476 și este unică în Europa întrucât este singura de acest fel aflată în exploatare din lume, unde extracția țițeiului se face prin galerii și puțuri adânci de peste 300 de metri.

Terenul pe care se propune investiția „Amenajarea infrastructurii turistice specifice și de promenadă în scopul valorificării potențialului turistic al punctului de interes ”Dealul Murătoarea” din stațiunea balneoclimaterică Sărata – Monteoru – Județul Buzău” este identificat prin nr. cadastral 25135 și cartea funciară nr. 25135, în suprafață de 10,52 ha (105.236 mp) se află în proprietatea privată a UAT Județul Buzău, conform Hotărârii Consiliului Local Merei nr. 7 din 31 ianuarie 2018. Acesta este situat în intravilanul comunei Merei, având categoria de folosință pășune.

Amplasamentul investiției se află situat în Comuna Merei, județul Buzău, în nord-vestul Stațiunii Sărata Monteoru. Suprafața vizată pentru amplasarea investiției este de 10,52 ha (105.236 mp).

Accesul la amplasament de face direct din drumul județean 203G, având următoarele vecinătăți: la vest: teren extravilan, categoria de folosință pășune, aflat în domeniul privat al Consiliului Local Merei, la sud: parțial teren extravilan, categoria de folosință pășune, aflat în domeniul privat al Consiliului Local Merei și parțial teren intravilan aflat în domeniul privat Consiliului Local Merei, la est: drum județean 203G, terenuri cu funcțiunea de locuire aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, extravilan, categoria de folosință pădure, la nord: teren extravilan, categoria de folosință pășune, aflat în domeniul privat al Consiliului Local Merei. Acesta se află la limita intravilanului, în proximitatea zonei turistice a stațiunii, unde sunt concentrare atât obiective balneoclimaterice, cât și zone de cazare.

Accesul direct la drumul județean 203G și proximitatea intersecției unor artere majore de circulație asigură terenului o accesibilitate foarte bună și o conectivitate crescută cu Municipiul Buzău și cu alte zone de interes economic. În incinta zonei de agrement vor fi propuse noi căi de circulație, preponderent pietonale și cu piste de biciclete, dar vor fi utilizate ocazional pentru aprovizionare și pentru intervenția în cazul situațiilor de urgență. Aceste circulații utilizează drumurile deja existente pe teren, care se propun a fi modernizate și extinse.

 

A. La intrarea în zonă se va realiza un ANSAMBLU MEMORIAL DEDICAT LUI GRIGORE CONSTANTINESCU MONTEORU, ÎNTEMEIETORUL STATIUNII SARATA-MONTEORU, amplasat în cadrul zonei de promenadă și accesibil publicului vizitator, care va reprezenta o mărturie cultural-istorică pentru întreaga zonă, cu un impact semnificativ asupra turismului din Sărata-Monteoru și împrejurimi.

Obiectele monumentale vor fi create de artiști contemporani. Piesa centrala va fi reprezentată de bustul întemeietorului statiunii Sărata Monteoru. În 1948 reprezentanții puterii populare au încercat să îl scoată din istorie și memoria colectivă, distrugând statuia cu bustul lui Monteoru, transformând conacul în sanatoriu, iar ulterior în tabără de pionieri, demolând cazinoul și modificând configurația parcului băilor.

 

B. PETROL

Istoria localității Sărata-Monteoru este strâns legată de începutul exploatării petrolului din România, un element de unicitate a zonei fiind dat de amplasarea în acest loc a singurei mine de petrol funcțională din România, dar și din Europa. Reprezentant al marii burghezii, Grigore Constantinescu Monteoru a investit în domenii dintre cele mai diverse, iar la Monteoru a descoperit petrol pe care a început să-l exploateze folosind cele mai înaintate mijloace tehnice de la acea vreme. El este cel dintâi care a început extragerea ţiţeiului aici în zona Buzăului printr-o serie de metode inedite, unele dintre ele revoluţionare la acea epocă. În anul 1880 devine proprietarul exclusiv al exploatărilor de petrol de la Monteoru, extracţia, a patra de acest gen din Europa, făcându-se prin galerii, sonde verticale şi orizontale.

Grigore  C. Monteoru devine  cel mai important proprietar de sonde din România şi unul dintre cei mai bogaţi oameni ai timpului.

O parte din lucrările artistice și panourile informative vor aminti despre activitatea pe care Grigore C. Monteoru a desfășurat-o în zonă în domeniul extracției de petrol.

C. APELE MINERALE SI STAȚIUNEA

Totodată, la Sărata, localitate care și-a completat numele cu acela al întemeietorului ei, Grigore Monteoru a construit între 1892-1895 ansamblul staţiunii balneare (hotel cu 50 de camere având mobilier englezesc, 45 de cabine pentru băi instalate sub camerele de hotel, ce puteau fi folosite în tot timpul anului, căzi din marmură, cabine pentru împachetările cu nămol având anexate şi duşuri cu apă minerală pentru curăţirea corpului etc.), dar şi biserică, școală primară, școală de meserii, localul primăriei, spital, farmacie, un oficiu poștal, locuințe pentru personalul angajat la sonde și la mina de petrol.   O atracție era reprezentată aici de către bazinele în aer liber cu apă sărată, ștrandul vechi, precum și parcul de aproape 16 hectare în care au fost plantate multe specii exotice, plante subtropicale aduse și aclimatizate de Grigore Monteoru în serele aflate în grădina din jurul propriului său conac.

Expoziția in aer liber va aduce in memorie imagini vechi cu frumusețea de odinioară a stațiunii.

 

D. CULTURA MONTEORU

Numele lui Grigore Monteoru se leagă și de cultura Monteoru, considerată una dintre cele mai avansate civilizații ale Epocii bronzului, reprezentatã printr-o mare așezare aflatã în apropiere de marginea de est a satului de astãzi, pe dealul Cetãțuia.

A fost descoperită în anul 1895 de arhitectul militar Eduard Honzik, arheolog amator, care coordona atunci realizarea complexului balnear si de agrement al familiei Monteoru. Ceramica descoperită aici, autohtonă, de origine daco-romană, și slavă va fi reprezentată în cadrul ansamblului memorial prin lucrări artistice, împreuna cu alte obiecte descoperite.

E. COLONADA – Foraj și captare izvoare

Cu un secol în urmă, aici erau captate 15 izvoare cu ape minerale, analizate la Viena, unde s-a stabilit că fac minuni pentru ochi, stomac, reumatism, ten, şi nu numai. În cadrul proiectului vor fi realizate foraje pentru captarea apelor minerale subterane, acestea fiind puse în valoare printr-o construcție ușoara sculptată în lemn, tip colonadă, cu motive tradiționale buzoiene.

Colonada va servi și ca loc de promenada pentru vizitatori.

 

Tipurile de intervenții propuse în cadrul proiectului includ:

 

A. Ansamblul memorial dedicat lui Grigore Constantinescu Monteoru va fi rezultatul colaborării mai multor artiști, un concept unificator prin care întemeietorul stațiunii va rămâne în memoria colectivă, pentru a-i cinsti amintirea  și pentru a transmite generațiilor viitoare impactul pe care l-a avut în dezvoltarea localității.

Ansamblul memorial – cu valoare culturală intrinsecă – va evidenția însemnătatea cultural-istorică a zonei, dar va avea și un rol utilitar.

Se va avea în vedere abordarea unui concept unitar, prin care lucrările să aibă atât un rol educativ cât și  de promovare a unor forme de turism responsabil, având în vedere potențialul și patrimoniul natural al zonei, cu impact direct asupra creșterii socio-economice a acesteia.

Astfel, turismul cultural, turismul de descoperire, turismul arheologic, geo-turismul sunt doar câteva forme de turism de care pot beneficia turiștii care vizitează zona amenajată.

 

B. Lucrări artistice și panouri informative care să amintească despre legăturile comunității cu domeniul extracției de petrol

 

C.

– realizarea de panouri informative pentru evidențierea/prezentarea apelor minerale din stațiune și a proprietăților vindecătoare ale acestora

– amenajare expoziție cu imagini vechi din stațiune

 

D. – panouri/obiecte monumentale de prezentare a unor elemente reprezentative ale Culturii Monteoru

E.

– foraj pentru captare ape minerale subterane

– amenajare de colonade/foișoare pentru evidențierea/prezentarea izvorului captat, a proprietăților acestuia, precum și a obiceiurilor locale (de ex. pregătire a conservelor/preparatelor culinare cu ajutorul apelor minerale; doritorii vor putea ca, în mod gratuit, să folosească apa astfel captată pentru realizarea propriilor preparate;

 

F. Amfiteatru în aer liber pentru desfășurarea de activități culturale

 

G.  Amenajări generale:

 

– punct de informare turistica

– mijloace electrice de transport în interiorul zonei amenajate folosite atat de personalul angajat cât și pentru persoanele cu dizabilități  precum și biciclete electrice, trotinete electrice adulti  și copii, biciclu

– kituri panouri solare pentru iluminat exterior

– sisteme fotovoltaice pentru incarcare autovehicule

– statii de incarcare electrica

– iluminarea aleeilor din zona amenajată, cu ajutorul  surselor de energie verde

– puncte de belvedere și observare dotate corespunzător (binoclu profesional cu zoom optic mare, utilizare gratuita, telescop si binoclu fara monede

– amenajare zonă de recreere, relaxare, popas cu dotări aferente care acordă și facilități utilizatorilor folosind energia verde (sezlong-uri solare cu încărcător, bănci cu masa solara tip foisor cu incarcator, copac solar cu incarcator)

– instalare totem digital pentru exterior cu rol de informare/comunicare/ afișare cu display

– instalare totem-uri statice exterioare pe aleile pietonale de acces, cu rol de informare asupra temei propuse de aleea de vizitare

– rasteluri pentru biciclete și stații de încărcare

– coșuri de gunoi, inclusiv destinate colectării selective, indicatoare de orientare

– rețea de iluminat cu alimentare din surse regenerabile

– utilități: – energie electrică, apă și canalizare, sisteme de irigaţii inteligente pe spaţii verzi amenajate în zona de regenerare

– amenajare zonă pentru servire cafea, răcoritoare, snack-uri etc, în vederea facilitării implicării comunității locale și a altor părți interesate relevante (IMM-uri sau ONG-uri active în zonă) într-o manieră participativă)

– zonă pentru activități sportive (piste de biciclete, zone speciale pentru sport, inclusiv pentru copii, amenajări pentru fitness în aer liber, zone de climbing etc.);

– zonă de promenadă (amenajări de alei pietonale și spații verzi pentru zone de relaxare în aer liber, zone verzi amenajate cu mobilier urban, șezlonguri, foișoare, căsuțe pentru ateliere,  pergole, umbrare, locuri de joacă pentru copii și zonă jocuri de societate etc.);

– zona de echipare utilitară (grupuri sanitare, vestiare, supraveghere video cu dispeceratul aferent etc.).

 

Facilități pentru persoanele cu dizabilități:

 

– amenajare sisteme de orientare/ghidare/informare pentru persoanele cu nevoi speciale (limbaj Braille pentru  deficienții de vedere, video informativ în limbaj mimico – gestual și informații redactate cu ajutorul dactilemelor etc) si indicarea amplasarii acestora pe o harta a zonei

– amenajare trasee exterioare accesibile, continue, stabile, solide, antiderapante, cu o înclinație adecvata pentru utilizare pentru persoane cu dizabilități;

– amenajare trasee interioare accesibile cu largime adecvata pentru utilizatorii de fotolii rulante  inclusiv la usile spațiilor de acces

– amenajare toalete pentru personae cu dizabilitati (inclusiv ecologice in cazul in care exista un eveniment in aer liber)

– amenajare instalații de semnalizare audio si video in caz de urgenta

– dotarea cu mijloace electrice de transport în interiorul zonei amenajate folosite atat de personalul angajat cât și pentru persoanele cu dizabilități

 

 

H. Amenajare acces vehicule de intervenție pentru situații de urgență.

Proiectul nu este generator de venituri.

 

c) Proiectul se afla pe lista de rezerva a POR 2014-2020 si are elaborate urmatoarele documente:

…….

sau

         Proiectul nu se afla pe lista de rezerva a POR 2014-2020

Nota: In cazul in care proiectul este inclus pe lista de rezerva a POR 2014-2020, se va avea in vedere doar  actualizarea documentatiilor tehnico-economice existente sau continuarea acestora in vederea implementarii proiectelor

 

Proiectul nu se află pe lista de rezervă a POR 2014-2020

 

d) Relevanta si fezabilitatea/sustenabilitatea proiectului

Proiectul are în vedere valorificarea şi promovarea unor resurse naturale prea puțin cunoscute față de potențialul pe care acestea îl dețin.

Stațiunea Sărata – Monteoru are statut de stațiune turistică de interes local, conform HG nr. 852/2008 cu modificările și completările ulterioare, respectiv de stațiune balneoclimaterică, conform HG nr. 96/2016.

Astfel, din anul 2010, Sărata Monteoru deține distincția de Destinaţie Europeană de Excelenţă –  EDEN– runners-up, ocupând locul III– pentru turism acvatic.

Stațiunea face parte din Ruta Cultural-Turistică ”Drumul pietrei și al cramelor din județul Buzău”, rută de interes regional, recunoscută în anul 2021, de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului;

De asemenea, Stațiunea Sărata Monteoru face parte și din Ruta Cultural-Turistică și Istorică ”EROICA Buzoiană – Memoria Eroilor căzuți în războaie și pentru libertate”, rută de interes regional, recunoscută în anul 2022, de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Relevanța proiectului rezultă din beneficiile socio-economice aduse, respectiv:

– – stimularea apariției de noi spații de cazare și a dezvoltării celor existente,

– – creșterea duratei sejurului turistic

– – prelungirea sezonului de vară

– – crearea de oportunități de petrecere a timpului liber pentru turiști în extrasezon;

– – pe termen mediu și lung se preconizează extinderea oportunităţilor de afaceri: dezvoltarea activităților în zona de alimentație publică, activități de artizanat, valorificarea gastronomiei locale;

– – crearea şi ocuparea de noi locuri de muncă în cadrul infrastructurii vizate de proiect;

– – stimularea creării şi ocupării de noi locuri de muncă în sectorul de turism şi în sectoarele conexe, ceea ce  contribuie la reducerea ratei şomajului în judeţ şi în regiune;

– – creşterea calităţii vieţii populaţiei din localitate şi regiune;

– – creşterea veniturilor atrase la bugetele locale ca urmare a creşterii veniturilor înregistrate de agenţii economici din zonă;

– – creşterea nivelului de cultură şi civilizaţie a populaţiei, în condiţiile în care factorul antropic are o contribuţie decisivă la dezvoltarea economică şi socială.

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin prevederea sumelor necesare derulării proiectului în bugetele anuale de venituri şi cheltuieli ale Judeţului Buzău.

 

e) Caracterul integrat al ideii de proiect de investitie cu alte proiecte

Nota :

– Corelari cu alte proiecte regionale, nationale, sectoriale finalizate sau aflate in implementare indiferent de sursa de finantare

– Masura in care de implementarea proiectului, ale carei documentatii sunt propuse a fi finantate din POAT, depind si alte initiative de dezvoltare de la nivelul local/regiunii.

 

1. Infrastructura de transport are un rol cheie în desfășurarea activităților turistice, acționând sinergic în dezvoltarea acestei ramuri economice.

Proiectul se corelează cu următoarele investiții în infrastructura rutieră – drumuri județene pe care U.A.T. Județul Buzău le-a realizat/intenționează să le realizeze în zonă, după cum urmează:

a) proiecte realizate prin POR 2007-2013:

– modernizarea rețelei de 57,89 km drumuri din zona Pietroasele – Merei – Monteoru – Verneşti – Haleş – Ciuta, sector care are legatură directă cu DN 10; dintre acestea, zona vizată de proiect este învecinată tronsonului DJ 203G modernizat;

b) proiecte în curs de realizare prin POR 2014-2020:

– „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”. Acest tronson al DJ203K asigură legătura dintre Geoparcul Ţinutul Buzăului și zona de câmpie a județului.

c) proiecte incluse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027:

– modernizarea drumurilor de acces către cel mai renumit obiectiv turistic al județului Buzău, Vulcanii Noroioși. În prezent UAT Județul Buzău a aprobat indicatorii tehnico-economici ai  investiției pentru modernizarea acestui tronson cu finanțare prin Programul Național de Investiții”Anghel Saligny”.

2. Corelarea cu proiecte realizate prin POCA – “Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău”.

Prin proiectul finanțat prin POCA 2014-2020, a fost dezvoltată și implementată o platformă software pentru Sistem Informațional Geografic – GIS, ceea ce oferă celor interesaţi suficiente elemente referitoare la: descrierea şi localizarea obiectivelor turistice cu impact semnificativ de pe raza județului Buzău, distanţe, infrastructură de acces, structuri Horeca, alte elemente de interes necesare pentru asigurarea vizibilității județului în context regional/național/internațional etc).

Soluția informatică pune la dispozitia factorilor interesați “Harta inteligentă a Județului Buzău” ce permite poziționarea geospațială a obiectivelor de investiții, culturale și turistice, drumurilor județene, cu toate informațiile aferente, infrastructurii rutiere clasificate, sociale, turistice, culturale și de mediu.

3. Alte proiecte de valorificare a potenţialului cultural şi turistic, implementate de autoritatea publică judeţeană prin POR 2007-2013 sau aflate în curs de implementare prin POR 2014 – 2020:

„Reabilitare Muzeul Judeţean Buzău”, monument de patrimoniu de importanţă locală (tip B);

„Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană Vasile Voiculescu Buzău”, monument de patrimoniu de importanţă naţională (tip A);

“Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în Municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, Nr. 40 în vederea înfiinţării Centrului Muzeal IC Brătianu”, monument de patrimoniu de importanţă locală (tip B).

Prin Programul Regional al Regiunii de Sud-Est 2021 – 2027 se va restaura și pune în valoare situl arheologic de la Pietroasele, aflat la mică distanță de Stațiunea balneoclimaterică Sărata Monteoru, prin proiectul ”Valorificarea potențialului turistic natural și antropic pentru dezvoltarea durabilă a județului Buzău”.

De asemenea, Județul Buzău este partener, alături de județele Prahova și Vrancea, în proiectul ”VELO VALAHIA”, propus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Investiția I.4, Componenta 11 ”Turism și cultură”, Investiția I.4/PNRR/C11/PI1 – Trasee mixte, proiect ce propune amenajarea și dezvoltarea unei rețele de cicloturism care străbate și stațiunea Sărata Monteoru.

”Traseul gastronomiei tradiționale românești”, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență include și obiectivul Geoparcul “Ţinutul Buzăului”, sit UNESCO.

 

 

f) Contributia proiectului la obiectivele privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, nediscriminare si egalitatea de gen

Vor trebui inserate informatii referitoare la:

– masuri de accesibilizare ce vor fi prevazute in cadrul  proiectului pentru persoanele cu dizabilitati

Facilități pentru persoanele cu dizabilități:

– amenajare sisteme de orientare/ghidare/informare pentru persoanele cu nevoi speciale (limbaj Braille pentru  deficienții de vedere, video informativ în limbaj mimico – gestual și informații redactate cu ajutorul dactilemelor etc) si indicarea amplasarii acestora pe o harta a zonei

– amenajare trasee exterioare accesibile, continue, stabile, solide, antiderapante, cu o inclinatie adecvata pentru utilizare pentru persoane cu dizabilități;

– amenajare trasee interioare accesibile cu largime adecvata pentru utilizatorii de fotolii rulante  inclusiv la usile spațiilor de acces

– amenajare toalete pentru personae cu dizabilitati (inclusiv ecologice in cazul in care exista un eveniment in aer liber)

– amenajare instalații de semnalizare audio si video in caz de urgenta

– dotarea cu mijloace electrice de transport în interiorul zonei amenajate folosite atat de personalul angajat cât și pentru persoanele cu dizabilități

 

– masuri pentru asigurarea egalitatii de gen, sanse si nediscriminare;

– masuri pentru protectia mediului, utilizarea eficienta a  resurselor, atenuarea si   adaptarea la schimbari climatice, biodiversitate.

La elaborarea şi implementarea proiectului se are în vedere respectarea liniilor strategice comunitare privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi a reglementărilor naţionale în vigoare privind egalitatea de şanse şi nediscriminarea.

În Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, în art. 30, lit.c, se stipulează că ”Direcțiile, serviciile și birourile din aparatul de specialitate vor aplica și implementa, în îndeplinirea atribuțiilor specifice, reglementările europene imperative privind egalitatea de șanse și tratament în sensul nediscriminării pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă națională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală.”

Atât în cadrul intern, cât şi în activitatea pe care autoritatea publică județeană o desfăşoară cu terţii, persoane fizice sau juridice deopotrivă, sunt respectate şi funcţionează aceleaşi principii: remunerare egală pentru muncă egală, egalitate de șanse și de tratament în materie de încadrare în muncă și de muncă, combaterea tuturor formelor de discriminare.

Se va asigura o structură echilibrată a personalului implicat, participând în aceeași măsură, atât bărbați, cât și femei la toate activităţile din etapa de pregătire şi în cea de implementare a proiectului.

În desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice prevăzute de proiect, Consiliul Judeţean Buzău se va asigura că, în atribuirea contractelor de achiziţie publică conform legislației în vigoare, vor fi aplicate principiile nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, proporţionalităţii, eficienţei utilizării fondurilor şi asumării răspunderii.

Astfel, se asigură promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritatea contractantă.

Materialele de informare și publicitate (comunicate de presă, panouri de vizibilitate, plăci permanente) vor asigura accesul nerestricționat la informațiile prezentate, în egală măsură, pentru toate categoriile de cetățeni.

În ceea ce priveşte grupul de beneficiari, obiectivele turistice promovate vor fi accesibile facil şi nediscriminatoriu.

Se are în vedere includerea în documentaţia tehnico-economică a prevederilor privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (rampe la intrarea în centrele de informare turistică, toalete, parcări dedicate etc.) dar și a altor categorii defavorizate.

Totodată, proiectul propus respectă cele trei principii majore de dezvoltare durabilă:

– durabilitatea ecologică, asiguratoare a dezvoltării, cu menţinerea tuturor proceselor ecologice esenţiale, mai ales a diversităţii resurselor biologice;

– durabilitatea socială şi culturală, ce garantează o dezvoltare economică favorabilă membrilor societăţii, compatibilă cu cultura şi valorile de cultură şi civilizaţie existente, cu păstrarea identităţilor comunitare;

– durabilitatea economică, având rol în asigurarea unei dezvoltări economice eficiente, resursele fiind astfel gestionate, încât să existe şi în viitor.

În plan ecologic, dezvoltarea durabilă va fi sprijinită prin colectarea şi depunerea la centre specializate a materialelor reciclabile (hârtie, plastic, sticlă, cartuşe de imprimantă, tonere etc.).

Proiectul îşi va aduce contribuţia la asigurarea protecţiei mediului prin utilizarea hârtiei reciclate la tipărirea materialelor de informare şi publicitate, prin prevederea iluminatului ecologic etc.

În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Pactul Ecologic European, respectiv pentru atingerea obiectivului Uniunii Europene de a avea o economie cu zero gaze cu efect de sferă până în anul 2050, proiectul propus va respecta, în toate fazele de proiectare și execuție, principiile Noului Bauhaus European (sustenabil, incluziv, estetic).

 

11. Competenta echipei de implementare a proiectului

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr. 229/06.07.2023 a fost nominalizată echipa de implementare a proiectului în următoarea componență:

– Manager de proiect: Băcanu Luminița, director executiv adjunct, Direcția pentru

Administrarea Patrimoniului și Investiții;

– Asistent proiect: Drăgulescu Gabriela, consilier, Direcția de Dezvoltare Regională;

– Responsabil achiziții publice: Răileanu Laura, consilier achiziții publice, Serviciul

achiziții publice și contracte;

– Responsabil juridic: Dobre Lorena, consilier juridic, Direcția Juridică și Administrație Locală;

– Responsabil tehnic: Dodan Cătălina, Direcția pentru  amenajarea teritoriului și urbanism;

– Responsabil financiar: Gheorghiu Eliza, șef serviciu, Serviciu Buget, impozite, taxe, evidența patromoniu și monitorizare unități subordonate – Direcția Economică;

– Expert implementare proiect: Sava Flavia – Cătălina, consilier, Direcția de Dezvoltare Regională;

– Responsabil gestionare documente: Rotaru Alina, consilier, Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții.

 

7 dintre membrii echipei de implementare au experiență în domeniul gestionării proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.

 

Se vor preciza urmatoarele informatii: componența echipei responsabile de managementul proiectului și atribuțiile persoanelor desemnate. Se vor depune CV-urile persoanelor responsabile pentru a dovedi expertiza in gestionarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile.

12. Buget eligibil estimat total al investitiei  

6.491.599,18 euro cu TVA inclus, respectiv 5.455.125,36 euro fără TVA

 

Echivalent:

32.223.000,00 lei cu TVA inclus, respectiv  27.078.151,26 lei fără TVA

 

Curs inforeuro 01 – 30.06.2023: 1 euro = 4.9638 lei

 

ATENTIE! Conform Hotararii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, in valoarea totala estimata a proiectului de investitii este inclusa si valoarea documentatiei tehnico-economice si a altor documentatii suport, asa cum sunt acestea detaliate in actul normativ mentionat.

Nota: Valoarea estimata totala a proiectului, fara TVA trebuie sa fie cuprinsa intre:

– minimum 3.000.000 euro si maximum 15.000.000 euro.

Cursul utilizat pentru transformarea in euro este cursul inforeuro la data depunerii fisei de proiect de investitie.

 

Se va atasa Nota de fundamentare privind rezonabilitatea costurilor pentru valoarea totala a investitiei. In acest context, solicitantii trebuie sa furnizeze oferte de pret, contracte similare sau alte documente justificative care sa sustina preturile orientative prevazute in bugete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings