Luni, sedinta extraodinara de Connsiliu Judetean. Alesii vor aproba un proiect extrem de important

DISPOZIŢIE Nr. 77

privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară, în data de 20 martie 2023

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (2),art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE :

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară, în data de 20 martie 2023, ora 1000.

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului

Județean Buzău, având pe ordinea de zi proiectul de hotărâre 62/16.03.2023 pentruAprobarea Acordului de parteneriat între Compania Națională de

Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială

Comuna Vernești pentru realizarea obiectivului de investiții „Pasaj rutier pe DN10, peste CF în zona UAT Vernești, județul Buzău.

Art.2. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi este inițiat de Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.Art.4. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței

extraordinare din 20 martie 2023 se transmite, spre avizare, Comisiei destudii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe și administrare domeniu

public și privat al judeţului, Comisiei pentru administrație publică locală, ju ridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și

libertăților cetățenești, Comisiei pentru servicii publice, comerţ şi agricultură și Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor

publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică șiAdministrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei

dispoziţii care se comunică public.

BUZĂU, 16 MARTIE 2023

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings