DISPOZITIE DE CONVOCARE CLM

    ROMÂNIA

              JUDEŢUL BUZĂU

               MUNICIPIUL BUZĂU

                -PRIMAR-

               D I S P O Z I Ț I E

                 privind convocarea în şedinta ordinara a  Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru joi, 30 august 2018, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului investiţional al Consiliului Municipal Soroca – “Reconstrucţia falezei râului Nistru pe segmentul din preajma cetăţii Soroca”;

2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Bienala internațională de artă “Ion Andreescu”, ediția a XI- a, sugestiv intitulată “BIENALA ARTELOR ION ANDREESCU ÎN AN CENTENAR”;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării structurii organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale “Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

4.- proiectul de hotărâre privind colectarea separată a deşeurilor şi acordarea de facilităţi către persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari;

5.- proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr. 18 din 2008 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Buzău, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 327/2008, nr. 256/2009 şi nr. 54/2013;

6.- proiectul de hotărâre privind stabilirea unor limite de circulație pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău;

 

7.- proiectul de hotărâre pentru instituirea taxei speciale de salubrizare, datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare;

8.- proiectul de hotărâre privind pentru modificarea Hotărârii nr. 144/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Metodologiei executării lucrărilor tehnico-edilitare şi de refacere a căilor publice sau spaţiilor verzi din municipiul Buzău;

9.- proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piaţa “Mitropolit Irineu Mihălcescu”intersecţiei dintre Strada Transilvaniei, Strada Obor, Strada Chiristigii, Strada Dionisie Romano, Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopie;

10.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Buzău;

  1. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Construcție extindere și refuncționalizare clădire Bazar-transformare în sediu administrativ al Primăriei municipiului Buzău”;
  2. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii si a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investitii publiceÎnlocuirea și  reconfigurarea  portilor   1  și  2   de acces în incinta  Ansamblului Parcului  Alexandru Marghiloman, municipiul  Buzău,

str. Plantelor, nr. 1,  judetul Buzău”;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului tehnic și a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investiții publice „Reabilitare strada Pompiliu Ștefu, municipiul Buzău;

14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea  documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii  si a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de investitii publice Consolidare, restaurare și punere în valoare a Complexului hipic Alexandru  Marghiloman – Casa de oaspeți, grajduri și amenajare teren și piste , str.Plantelor nr.8B- municipiul Buzău ;

  1. – proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 58.130 situat în municipiul Buzău, strada Ion Caraion – Parc Alexandru Marghiloman (în Cartea Funciară – strada Luceafărului);

16.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi I;

17.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi  II;

18.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi III;

  1. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea definirii termenului de preț de vânzare al unor terenuri;

 

 

20.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău;

21.- proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziţia „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în Judeţul Buzău în perioada 2014 – 2020” a terenului cu număr cadastral 58709, situat în municipiul Buzău, şoseaua Vadu Paşii;

22.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada septembrie – noiembrie 2018;

23.- prezentare Raport Final nr. 21.242/24.07.2018 privind auditul juridic şi economic-financiar al obligaţiilor prezente şi al activităţii la nivelul Primăriei Municipiului Buzău pentru perioada 2012-2016;

24.- alte probleme ale activităţii curente.

Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

 

 

P R I M A R,

Constantin Toma

 

 

 

 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

Buzău, 24 august 2018

Nr. 861

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings