Consilierii municipali, convocati in sedinta pe 24 august

ROMANIA

                                                                            JUDETUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU

– PRIMAR –

DISPOZITI E

privind convocarea in sedinta ordinara
a Consiliului Local al Municipiului Buzau

Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau;

In temeiul art.     39, alin.    (1), art.   68, alin.    (1) si art.    115, alin.    (1) lit. a) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

DISPU N E :

Art.1.- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau In sedinta ordinara pentru joi, 24 august 2017, ora 11,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, inPalatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.- proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului municipiului Buzau si al
institutiilor de asistenta sociala pe anul 2017, in vederea preluarii executiei bugetare in sistemul national de raportare a situatiilor financiare;

2.-     proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei,
numarului de personal si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala a
Municipiului Buzau, precum si a Regulamentelor de Organizare si Functionare la
Centrul de Urgenta de Zi si de Noapte pentru Persoane fara Adapost si la
Complexul de Servicii pentru Persoane Varstnice “Alexandru Marghiloman”;

3.- proiectul de hotarare privind aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Buzau, prin Consiliul Local al Municipiului Buzau, In calitate de membru asociat la Asociatia Municipiilor din Romania, pentru anul 2015;

4.- proiectul de hotarare pentru aprobarea cotizatiei pe anul           2017 ce va fi

platita catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Buzau – Maracineni;

5.- proiectul de hotarare privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzau cu Asociatia Hair Redivivus in vederea finantarii si realizarii in comun a proiectului de interes public local Festivalul de muzica rock „top t 2017″, 15- 17 septembrie2017;

6.- proiectul de hotarare privind utilizarea bazelor sportive ale unitatilor de
invatamant preuniversitar administrate de catre Consiliul Local al Municipiului
Buzau;

7.- proiectul de hotarare privind aprobarea componentei comisiei de licitatie pentru concesionarea si inchirierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Buzau, precum si vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Buzau;

8.- proiectul de hotarare privind desemnarea auditorului financiar extern al Societatii Comerciale “Piete, Targuri si Oboare” S.A. Buzau;

9.- proiectul de hotarare privind darea in administrarea Liceului cu Program
Sportiv “lolanda Balas Soter” a imobilului proprietate publica, situat in municipiul

Buzau, str. Granitului nr.   4:

10.- proiectul de hotarare pentru darea in folosinta gratuita Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara Buzau – Maracineni a suprafetei locative

publica a municipiului. situata in municipiul Buzau, str. Brosteni, bloc P 15 A, ap.2,

P arter.

1 1.-    proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu numar cadastral          17211 situat in municipiul Buzau, b-dul 1                  Decembrie 1918, gruparea de blocun 6 E – H;

12- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Buzau a unor terenuri situate pe bulevardul Republicii;

13.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a terenurilor aferente unor strazi;

14.- proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Buzau a imobilului Piata Daciei;

15- proiectul de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului cu numar cadastral 61731 situat in municipiul Buzau. b-dul Nicolae Titulescu nr. 18;

16.- proiectul de hotarare pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu Construire centru medical Neurolife” str. Obor nr.   4. municipiul Buzau, judetul Buzau;

17.-     proiectul de hotarare pentru aprobarea planului urbanistic zonal”Construire bloc de locuinte colective S+P+5 nivele. intravilan, strada Lt. Col.

G  heorghe Iacob nr 2. municipiul Buzau, judetul Buzau”, precum si regulamentului   de urbanism aferent, la solicitarea Societatii Comerciale “Mecan Construct” S.A., cu sediul social in localitatea Patarlagele, judetul Buzau;

18.-    proiectul   de   hotarare   privind   alegerea   presedintelui   de  sedinta   a Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru perioada septembrie    – noiembrie 2017;

19.- alte probleme ale activitatii curente.

Art.2.-  Secretarul   municipiului   Buzau  va   asigura   aducerea   la  cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

PRIMAR,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU,
Radu Roxelana

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings