CLM, CONVOCARE DE INDATA

     ROMÂNIA

                                                     JUDEŢUL BUZĂU

                                                   MUNICIPIUL BUZĂU

                                                           – PRIMAR –

            D I S P O Z I Ț I E

                 privind convocarea în şedinţă de îndată a

                   Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (4), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    D I S P U N E :

        Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă de îndată pentru vineri, 02 noiembrie 2018, ora 09,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE” unor personalități cu merite deosebite;

  1. – proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2018-2019, a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău;

Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

P R I M A R,

Constantin Toma

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings