CJ BUZAU: Anunt public prelungire termen depunere candidauri SDD

Având în vedere numărul candidaturilor depuse până la dată de 04.12.2023 de către organizațiile interesate din rândul partenerilor relevanți ai societății civile, ai mediului economic și ai mediului academic pentru obținerea calității de membru în cadrul Comitetului de Monitorizare a „Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027” și necesitatea reprezentării tuturor tipurilor de parteneri, Consiliul Județean Buzau prelungește procesul de depunere a formularelor de candidatură și a celorlalte înscrisuri până la data de 22 decembrie 2023, ora 12.00.

Comitetul de monitorizare al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021 – 2027 (CM SDD) va fi structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a SDD, care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea strategiei și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia.

În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați, Consiliul Județean Buzău invită organizațiile interesate reprezentative pentru societatea civilă (ONG, Asociații, Fundații, etc), mediul de afaceri (asociații/ comunități/ confederații/ cluburi antreprenoriale, reprezentative la nivel national sau regional), mediul de cercetare, mediul universitar de la nivel regional să își exprime interesul pentru participarea la CM, prin completarea unui Formular de candidatură privind participarea la Comitetului de monitorizare al Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021 – 2027, atașat la:

Metodologia de selecție pentru constituirea CM

Anexa 1 – Formular de candidatură

Anexa 2 – Grila de Evaluare și Punctaj

Selecția partenerilor va avea în vedere reprezentarea echilibrată a organizațiilor relevante pentru implementarea SDD, corespunzător fiecărui Obiectiv, astfel:

– reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru Obiectivul SDD  – ECONOMIE.

– reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru Obiectivul SDD   – INFRASTRUCTURĂ

– reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru Obiectivul SDD – EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

– reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru Obiectivul SDD – TURISM

– reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru Obiectivul SDD – SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

– reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru Obiectivul SDD – MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

– reprezentanți ai partenerilor relevanți pentru Obiectivul SDD – ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

În cadrul procesului de selecție, Consiliul Județean Buzău va avea în vedere reprezentativitatea, expertiza şi experiența organizațiilor selectate, acestea urmând ca acestea să fie implicate activ în coordonarea strategică și implementarea programului.

Organizațiile/entitățile sunt invitate să depună, până la data de 22.12.2023, la sediul Consiliului Județean Buzău, sau la adresa de email: cjbuzau@cjbuzau.ro următoarele documente:

 1. Actul constitutiv și statutul organizaţiei (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);
 2. Dovada înregistrării înființării/constituirii la instanța competentă (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);
 3. Codul de înregistrare fiscală (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);
 4. Ultima decizie privind numirea reprezentanților legali ai organizației și dovada înregistrării acesteia la instanța competentă (copie certificată conform cu originalul de reprezentantul legal);
 5. Dovezile de reprezentativitate: hotărârea judecătorească de constatare a îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate a organizației partenerilor sociali și ultima verificare de către instanță a condițiilor de reprezentativitate (copii certificate conform cu originalul de reprezentantul legal);
 6. Certificat de cazier fiscal și certificat de cazier judiciar al persoanei juridice (sau declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal, cu condiția prezentării certificatelor până în ziua anterioară primei reuniuni a CM);
 7. Scrisoarea de intenție semnată de reprezentantul legal al organizației care să includă obiectul de activitate, experiența relevantă și vechimea în domeniul respectiv, o descriere a activităților şi/sau a studiilor relevante, precum şi o prezentare a modului în care participarea organizației/entității va aduce valoare adăugată activității CM;
 8. Formularul de candidatură completat;
 9. Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal că își asumă corectitudinea și conformitatea documentelor și datelor prezentate în procesul de selecție a partenerilor CM, precum și obligațiile ce îi revin în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conflictele de interese precum și respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a CM;
 10. Adresă de desemnare a membrului titular și a supleantului în CM semnată de reprezentantul legal al organizației, care va cuprinde numele complet, funcția și datele de contact ale persoanei desemnate;
 11. Declarație pe proprie răspundere a membrului titular și a supleantului desemnat în CM (în cazul în care membrul titular/supleantul este o persoană diferită de reprezentantul legal al organizației) că își asumă obligațiile ce îi revin în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și conflictele de interese.

Nedepunerea dosarului complet în termenul precizat, atrage descalificarea organizației/entității din procesul de selecție a partenerilor membrii ai CM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings