CE SPUNE BIBLIA DESPRE … LEGEA LUI DUMNEZEU

DECALOGUL

Întrebări frecvente cu privire la Legea lui Dumnezeu

 Nu a venit Iisus pentru a înlătura cele zece porunci și pentru a institui o nouă poruncă a dragostei?                                                                                        Nu spune în Matei  22:37-40 :” Să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți”? Nu este dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele tot ceea ce cere Iisus de la noi? Acestea sunt noile porunci.

Poate veți fi surprinsi să descoperiți că Iisus a rezumat legea în aceleași cuvinte în care a fost ea dată în Vechiul Testament. Deuteronomul 6:5 declară :” Iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta”. Leveticul 19:18 adaugă :” Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți “.

Dumnezeul Vechiului Testament a fost un Dumnezeu al iubirii veșnice ( Ieremia 31:3 ). în Matei  22:40, Iisus a declarat:” în aceste două porunci se cuprinde toată Legea și prorocii” referindu-se la dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Primele patru porunci ale Legii descoperă cum pot ființele omenești să demonstreze în mod vizibil dragostea lor față de Dumnezeu.
Ultimele șase porunci arată cum își pot demonstra oamenii dragostea lor față de aproapele.” Iisus nu a venit să strice Legea ci să o împlinească” ( Matei 5:17 ). El a descoperit cum trebuie respectată Legea într-un mod plin de iubire. El a venit să înalțe însemnătatea Legii ( Isaia 42:21 ). Iisus ne descoperă faptul că dragostea este împlinirea Legii ( Romani 13:10 ). El adaugă:” Dacă Mă iubiți, păziți poruncile Mele ” ( Ioan 14:15 ).

Învață Pavel că creștinii mântuiți prin credință nu trebuie să mai păzească Legea?

Pavel învață că creștinii sunt mântuiți nu prin credință, ci prin harul pe care-l primesc prin credință. Credința este mâna care se întinde pentru a primi mântuirea oferită gratuit de Iisus. Credința nu conduce la neascultare, ci la ascultare. Pavel afirmă în termeni clari: “ Deci, prin credință, desființăm noi Legea ? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. ” ( Romani 3:31 ). Romani  6:1,14,15 adaugă : ” Să păcătuim (să călcăm Legea ) mereu, ca să se înmulțească harul? Nicidecum! ”

Este adevărat că în Vechiul Testament oamenii au fost mântuiți prin păzirea legii, în timp ce în Noul Testament mântuirea este prin har ?

Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, mântuirea este prin har, prin credință. Dumnezeu nu are două metode de mântuire. Tit 2:11 afirmă:” Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat “. În Vechiul Testament oamenii au fost mântuiți prin Christos Cel care urma să vină. Fiecare miel sacrificat arăta înainte către venirea lui Mesia ( Geneza 3:21; Geneza 22:9-13 ).

În Noul Testament oamenii sunt mântuiți prin Christos Cel care a venit. În primul caz, credința privea înainte spre cruce; în cel de-al doilea, credința privește înapoi spre cruce. Iisus este singurul mijloc de mântuire ( Fapte 4:12 )

Din moment ce suntem sub Noul Legământ, este într-adevăr necesar să păzim Legea lui Dumnezeu ?

Noul Legământ este în realitate mai vechi decât Vechiul Legământ. El a fost dat de însuși Dumnezeu în Grădina Eden, atunci când a promis că Mesia va veni să sfărâme stăpânirea de moarte pe care o câștigase Satana asupra rasei omenești. Noul Legământ conține făgăduința răscumpărării din păcat prin Iisus Christos. El ne mântuiește ! El scrie principiile Legii în inimile noastre. Dragostea devine motivația pentru ascultare. Există o nouă putere în viața omului ( Evrei 8:10; Ezechiel 36:26; Psalmii 40:8 ). Sub Vechiul Legământ,Israel a promis să asculte de poruncile lui Dumnezeu prin propria lor putere.

Ei au declarat: ” Vom face tot ce a zis Domnul “ ( Exodul  19:8; 24:3,7 ). Toate încercările de a ne conforma în mod exterior Legii lui Dumnezeu conduc la eșec. Legea pe care nu o putem respecta prin propria noastră putere ne condamnă ( Romani  3:23; 6:23 ). Sub Noul Legământ, noi aparținem unui nou stăpân – Iisus Christos. Avem o inimă nouă si o poziție nouă înaintea lui Dumnezeu ( Ioan 1:12; 2 Corinteni  5:17; Romani  8:1 ).

Legea Morală, cele zece porunci au fost scrise cu degetul lui Dumnezeu!    Legea nu a fost dată numai pentru folosul exclusiv al evreilor. Dumnezeu i-a onorat făcându-i apărători şi păstrători ai Legii Sale, dar ea trebuia să fie considerată ca un tezaur sfânt pentru lumea întreagă. Preceptele Decalogului sunt adaptate pentru întreaga omenire şi au fost date pentru instruirea tuturor. Zece precepte scurte, dar cuprinzătoare şi pline de autoritate cuprind datoria omului faţă de Dumnezeu şi faţă de semenii săi; şi toate, bazate pe marele şi fundamentalul principiu al iubirii. “Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Luca 10,27; vezi, de asemenea, Deuteronomul 6,4-5; Leveticul 19,18). În Cele Zece Porunci, aceste principii sunt arătate în mod amănunţit şi făcute aplicabile la condiţiile şi împrejurările în care se află omul. “Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine” (Exodul 20,3). De fapt toate constituțiile tuturor statelor lumii au la bază Legea lui Dumnezeu!
 Dumnezeu, Cel veşnic, având viaţă în Sine Însuşi, Cel necreat, El Însuşi fiind Izvorul şi Susţinătorul a toate, este singurul îndreptăţit la suprema închinare şi adorare. Omului îi este interzis să dea oricui altcuiva locul cel dintâi în simţămintele sale sau în slujirea sa. Tot ce cultivăm şi tinde să slăbească iubirea noastră faţă de Dumnezeu sau să ia locul slujirii ce-I datorăm devine pentru noi un zeu.

Începând din numărul viitor vom discuta despre fiecare poruncă în parte,pentru a cunoaște mai bine ceea ce vrut Dumnezeu să ne învețe prin păzirea lor. Domnul Iisus a spus referitor la porunci:,,Dacă mă iubiți veți păzi poruncile Mele” Ioan 14,15.

Începănd din numărul viitor vom prezenta fiecare dintre cele zece porunci în spiritul și litera Legii lui Dumnezeu.

Pagină realizată de Ionel Turturică

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings