UN MILION DE EURO INVESTIŢI ÎN SERVICII PENTRU BUZOIENI

Consiliul Județean Buzău, în calitate de Beneficiar, a semnat contractul de finanțare pentru proiectul: „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău”, Cod SIPOCA 794, Cod MySMIS2014 136038.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, POCA/661/2/1 – CP13/2019, Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”,  Obiectivul specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

  • Perioada de implementare a proiectului: 26 de luni (de la data semnării contractului de finanțare – 18.05.2020)
  • Valoare totală proiect:872.633,00 lei
  • Valoare totală eligibilă proiect:777.433,00 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă:701.884,34 lei din care:
  • 210.818,05 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
  • 066,29 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
  • 548,.66 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului – contribuție proprie.

”Acest proiect este esențial pentru simplificarea procedurilor administrative dintre cetățeni și Consiliul Județean Buzău și pentru reducerea birocrației. De asemenea, Harta Inteligentă a Județului reprezintă o soluție informatică ce va permite accesarea tuturor informațiilor legate de investiții, infrastructură rutieră, obiective turistice etc. în timp real. Practic, toate aceste informații, actualizate la zi, vor fi la un click distanță de fiecare cetățean. Un alt aspect esențial este legat de elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului pentru perioada 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional 2021-2022. Beneficiile constau în creșterea eficienței utilizării resurselor financiare și implementarea cu succes a managementului bazat pe obiective și rezultate. Mulțumesc colegilor din Consiliul Județean Buzău, care au lucrat intens în toată această perioadă. Chiar dacă ne-am confruntat cu toții cu schimbări majore în desfășurarea activității, am continuat acțiunile de atingere a obiectivului de atragere a fondurilor europene.”, a declarat Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău.

Obiectivul general al proiectului:  

Implementarea de măsuri care vizează îmbunătățirea planificării strategice, susținerea de măsuri de simplificare din perspectiva back-office și front-office, optimizarea proceselor orientate către cetățeni prin îmbunătățirea accesului online la serviciile gestionate partajat de către UAT Județul Buzău, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, prin investiții integrate și complementare conform CP13/2019.

Obiectivele specifice ale proiectului: 

  1. Implementarea unor mecanisme și proceduri standard (elaborare Strategie de dezvoltare durabilă a județului Buzău 2021 -2027, Plan strategic instituțional 2021 – 2022), pentru a crește eficiența acțiunilor administrative la nivelul județului.

Prezenta ”Strategie de dezvoltare durabilă a Județului Buzău și Planul de acțiune” este pentru perioada 2014 -2020 și se impune nevoia trasării unei noi Strategii pentru un nou orizont de timp 2021 – 2027 în concordanță cu viitoarea perioadă de programare a Uniunii Europene, care să acopere și zonele funcționale, incluzând analiza potențialului local, stabilirea obiectivelor de dezvoltare, a căilor de acțiune și identificarea surselor de finanțare.

Planul Strategic Instituțional (PSI) este un document de management și de programare bugetară internă a unei instituții, pe termen mediu. PSI vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, programe, rezultate, indicatori. Acesta oferă o imagine clară a politicilor, angajamentelor și măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul instituției.

  1. Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat ce susține simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățenii Județului Buzău prin portal servicii electronice, platforma software pentru Sistem Informațional Geografic – GIS, aplicație management documente; aplicație de Arhivare electronică cu componenta digitizare și arhivare documente.

Beneficiile utilizării sistemului informatic sunt: accelerarea eficienței proceselor organizaționale; reutilizarea informațiilor existente în organizație; posibilitatea de a interacționa cu alte organizații la același nivel tehnologic; acces rapid la informații; protejarea împotriva accesului neautorizat; catalogarea si identificarea diferențiată a documentațiilor; reducerea timpului de răspuns la solicitări și petiții.

  1. Instruirea unui număr de 138 de persoane din cadrul UAT Județul Buzău și al instituțiilor aflate sub autoritatea sa pe teme specifice (ex. planificare strategică, planificare bugetară, politici locale, fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a deciziilor la nivelul administrației publice locale, etc).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings