SEDINTA CLM DE INDATA

ROMÂNIA

 JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

– PRIMAR –

 D I S P O Z I Ț I E

  privind convocarea în şedinţă de îndată a

               Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (4), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 D I S P U N E :

   Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă de îndată pentru miercuri, 13 iunie 2018, ora 13,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin emisiune de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

2.- alte probleme ale activităţii curente.

Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

P R I M A R, 

Constantin Toma

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

Buzău, 12 iunie 2018

Nr. 700

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings