REGULI STRICTE PENTRU ANGAJATII STRAINI

Inspectoratul General pentru Imigrări–Biroul Imigrări Buzău informează angajatorii care au încheiat contracte de muncă/detaşare cu străinii, cu privire la obligaţiile pe care le au, potrivit modificărilor intervenite în legislaţia în domeniu, respectiv Ordonanţei Guvernului României nr.25/2014 privind încadrarea şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, precum şi sancţionarea neîndeplinirii acestor obligaţii.

Astfel, angajatorul sau după caz beneficiarul prestării de servicii care are încadrat în muncă sau detaşat un străin are obligaţia de a comunica la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, în cel mult 10 zile de la data începerii activităţii acestora pe teritoriul României, copia contractului individual de muncă, copia actului de detaşare.

Străini care fac parte din acesta categorie, sunt cei pentru care nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă, pe teritoriul României respectiv, din următoarele categorii:

 • străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;
 • străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român;
 • străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii;
 • străinii care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României de cel puţin 3 ani, în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român şi au obţinut un drept de şedere în mod independent;
 • străinii care au dobândit o formă de protecţie în România;
 • străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;
 • străinii care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română care fac dovada în acest sens;
 • străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;
 • solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă, dacă se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie;
 • străinii toleraţi, pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României;
 • străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state.

 Pentru neîndeplinirea acestor obligaţii, angajatorul sau  beneficiarul prestării de servicii se sancţionează contravenţional cu amendă de la 1500 la 3000 lei.

Beneficiarul prestării de servicii la care s-a dispus detaşarea, are obligaţia a de a transmite Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul o comunicare privind detaşarea salariaţilor străini, în cel mult 5 zile de la data începerii activităţii acestora pe teritoriul României. Orice modificare a elementelor prevăzute în comunicare se transmite Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul, în termen de maximum 5 zile de la data producerii acesteia. Netransmiterea către Inspectoratul Teritorial de Muncă a comunicării sau a modificării elementelor prevăzute în această comunicare, se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.

Angajatorul/beneficiarul prestării are obligaţia de a păstra avizul de  angajare/detaşare pe durata întregii perioade de angajare sau detaşare, precum şi copia a permisului de şedere sau a documentului de călătorie din care să rezulte legalitatea şederii străinului pe teritoriul României. Neîndeplinirea acestei obligaţii se sancţionaeză cu amendă de la 700 lei la 1.000 lei.

 

De asemenea, constituie contravenţie şi se sancţionează primirea la muncă a până la 5 străini fără drept de muncă pe teritoriul României, conform art. 260 alin (1) lit e) din Codul muncii, iar în cazul în care contravenţia priveşte primirea la muncă a unor străini cu şedere ilegală pe teritoriul României, se poate aplica şi una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni contravenţionale complementare:

– pierderea totală ori parţială a dreptului angajatorului/beneficiarului prestării de servicii de a beneficia de prestaţii, ajutoare ori subvenţii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, pentru o perioadă de până la 5 ani;

– interzicerea dreptului angajatorului/beneficiarului prestării de servicii de a participa la atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru o perioadă de până la 5 ani;

– recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor ori subvenţiilor publice, inclusiv a fondurilor Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, atribuite angajatorului/beneficiarului prestării de servicii pe o perioadă de până la 12 luni înainte de constatarea faptei;

– închiderea temporară sau definitivă a punctului ori a punctelor de lucru în care s-a săvârşit contravenţia sau retragerea temporară ori definitivă a licenţei de desfăşurare a activităţii profesionale în cauză, dacă acest lucru este justificat de gravitatea încălcării.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către lucrătorii Inspectoratului General pentru Imigrări şi de către inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă.

Inspectoratul General pentru Imigrări, prin structurile sale teritoriale atrage atenţia atât angajatorilor cât si cetăţenilor străini de a acorda interes reglementării legale a dreptului de şedere pe teritoriul României, pentru a evita aplicarea unor sancţiuni contravenţionale.

De asemenea, facem apel către toţi cetăţenii străini de pe raza judeţului şi contăm pe respectul dumneavoastră faţă de legislaţia în domeniu, invitându-vă să ne contactaţi pentru orice aspect legat de aplicarea prevederilor legale în domeniu, la tel./fax  0238 – 402070 sau vizitând site-ul public al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro. 

 

                                  BIROUL PENTRU IMIGRĂRI BUZĂU      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings