LUNI, SEDINTA EXTRAORDINARA LA C.J.

Prin Dispoziția nr. 4 din 14 ianuarie 2021, Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință extraordinară de îndată – 18 ianuarie 2021.

Proiect  de hotărâre pe ordinea de zi:
1.Aprobarea formei inițiale a Programului Anual de Achiziții Sectoriale pentru anul 2021 și a documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru cinci trasee de transport județean de persoane prin curse regulate

ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea formei iniţiale a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2021 şi a documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii pentru cinci trasee de transport judeţean de persoane prin curse regulate

Consiliul Judeţean Buzău;

Având în vedere:

 • referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a proiectului de hotărâre nr. 792/15.01.2021;
 • raportul comun al Biroului de transport public din cadrul Direcţiei pentru administrarea Patrimoniului şi Investiţii şi al Serviciului Achiziţii Publice şi Contracte nr. 793/15.01.2021;
 • avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 96/2020 prin care a fost aprobată prelungirea valabilităţii Programului Judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău, până la data de 31.12.2021;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 238/2012 privind aprobarea Programului Judeţean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent judeţului Buzău, cu valabilitate începând cu data de 01.05.2013, modificată prin Hotărârile Consiliului judeţean Buzău nr. 48/2016 şi respectiv nr. 238/2016;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 166/17.09.2020 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 165/2020 pentru aprobarea Regulamentului serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 164/17.09.2020 privind aprobarea Caietului de Sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Buzău;
 • prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului Anual al achiziţiilor sectoriale;
 • prevederile art. 2 alin. 3 lit. b, art. 9 alin. 3 şi 4, art. 13 şi art. 98-99 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 • prevederile Punctului XV – Măsuri privind transportul rutier județean de persoane și transportul elevilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri începând cu data de 15 mai 2020 în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS COV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, a Legii Educatiei Naționale nr.1/2011 precum și a altor acte normative;
 • prevederile art. 23^1 din Legea nr. 92/2007, actualizată, a serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ teritoriale;
 • prevederile art. 8, art. 117 din Legea nr. 99/2016, actualizată, privind achiziţiile sectoriale;

În temeiul art. 173 alin. 1 lit. f, art. 182 şi art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                                                                                                HOTĂRĂŞTE

 

        Art.1 Se aprobă forma iniţială a Programului Anual de Achiziţii Sectoriale al Consiliului Judeţean Buzău pentru anul 2021, prevăzut în Anexa nr. 1.  

 

Art. 2 (1) Se aprobă organizarea procedurii de atribuire – Negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru următoarele trasee:

 • cod 003 – Buzău Autogara Sud – Ulmeni – Pietroasele;
 • cod 004 – Buzău Autogara Sud – Merei – Vispeşti;
 • cod 030 – Buzău Autogara Marghiloman – Robeasca;
 • cod 082 – Buzău Autogara Sud – Clondiru;
 • cod 113 – Pătârlagele – Colţi.

 

                 (2) Se aprobă documentaţia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru traseele menţionate la alin. 1, prevăzută în Anexa nr. 2.

 

Art. 3  Se aprobă Strategia de contractare a procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru traseele menţionate în art. 2 alin. 1, strategie prevăzută în Anexa nr. 3.

 

Art. 4  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 5 (1) Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare, în următoarea componenţă:

Responsabil de procedură – Barbu Bogdan – consilier juridic Serviciul achiziţii publice şi contracte

Membrii titulari – Neagu Roxana – consilier Direcţia Economică;

Crăciun Cosmin – consilier juridic Direcţia Juridică şi Administraţie Publică locală;

Nicolai Cătălina – consilier juridic Biroul transport public;

Croitoru Claudiu – inspector Biroul transport public;

 

(2)   Se desemnează ca membrii de rezervă:

Măntoiu Ioana – consilier juridic Serviciul achiziţii publice şi contracte;

Blagă Laurenţiu – consilier Biroul transport public.

 

(3) Responsabilul de procedură va comunica răspunsurile la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici interesaţi până la data deschiderii ofertelor.

 

Art. 6  Data de deschidere a negocierilor cu ofertanţii care au răspuns invitaţiei de participare este 25.01.2021, ora 10.30.

 

Art. 7 Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului şi Investiţii – Biroul de transport Public şi Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    

Art. 8 Secretarul General al judeţului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău,  autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate, precum şi publicarea pe site-ul autorităţii judeţene.

 

 

PREŞEDINTE,

 

PETRE-EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                       SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU

MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 1

BUZĂU, 15 IANUARIE 2021

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings