LAURENTIU DOBRICA, INCOLTIT DE A.N.I.

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și penală de către DOBRICĂ DUMITRU, fost Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Buzău (în perioada 25 mai 2010 – 28 noiembrie 2013), întrucât, în perioada exrcitării mandatului, a participat la deliberarea și adoptarea a 23 hotărâri emise de către C.J. Buzău privind aprobarea și rectificarea bugetului propriu al Județului Buzău, prin care au fost stabilite sumele de bani din care au fost efectuate plățile aferente contractelor încheiate de către C.J. Buzău cu S.C. Petro Consind S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia atât persoana evaluată, cât și soția și fratele acestuia au deținut calitatea de angajați).       

În perioada 28 mai 2010 – 02 decembrie 2013, C.J. Buzău (în calitate de achizitor) a încheiat cu S.C. PETRO CONSIND S.R.L. (în calitate de executant) un număr de 29 contracte și 6 acte adiționale, în valoare totală de 72.476.670,52 Lei (aprox. 16.510.620,32 Euro).

 

S.C. PETRO CONSIND S.R.L. a încheiat pe parcursul procedurii de cerere de oferte derulate de C.J. Buzău pentru atribuirea contractelor menționate mai sus (pentru demonstrarea cerinței de a asigura existența echipamentelor, utilajelor, mijloacelor de transport și dotărilor necesare pentru îndeplinirea contractelor) și, ulterior, în perioada derulării contractelor încheiate cu C.J. Buzău(pentru executarea obligațiilor ce-i reveneau în temeiul contractelor încheiate), 18 contracte cu S.C. MECAN CONSTRUCT S.A.(societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată, soția și fratele acestuia dețin calitatea de asociat și funcția de administrator). În baza acestor contracte, menționăm faptul că, până la data de 31 decembrie 2013, S.C. MECAN CONSTRUCT S.A a încasat suma totală de 23.346.250,76 Lei (aprox. 6.594.835,64 Euro).

 

DOBRICĂ DUMITRU, soția și fratele acestuia au realizat venituri de natură salarială de la ambele societăți comerciale.

 

Astfel,DOBRICĂ DUMITRU nu a respectat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit cărora „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, dispozițiile art. 75, lit. a), b) și c) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] soţie, rude […] până la gradul al doilea inclusiv; […] orice persoană […] juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia […] o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri”, precum și dispozițiile art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „[…] consilierii județeni nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”.

 

Totodată, prin încheierea contractelor menționate mai sus, DOBRICĂ DUMITRU a încălcat și dispozițiile art. 301din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

 

Având în vedere cele de mai sus, Agenția a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău cu privire la posibila săvârşire de către DOBRICĂ DUMITRU a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

DOBRICĂ DUMITRU a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings