INTERESANT… PENTRU CINE VREA SA FIE POLITIST

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, strada Chiristigii nr. 8-10, începând cu data de 27.04.2015, recrutează candidaţi în vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2015, în conformitate cu cifrele de şcolarizare aprobate, astfel:

 

ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA”

 

 1. Invăţământ cu frecvenţă

 

Domeniul de licenţă Programul de studii universitare de licenţă/ specializarea/specialitatea Locuri/ beneficiar Nr. locuri
Total Din care
Romi Maghiari Alte min.
                 FACULTATEA DE POLIŢIE
 Drept Drept Poliţie 65 IGPR, 10 IGJR, 2 IGSU, 2 DGMRU, 10 IGI, 5 DRPCIV, 6 SPP
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Ordine şi siguranţă publică Poliţie 250 IGPR 250 5 3 2
Poliţie de frontieră 55 IGPF, 5 DGP 60 2 2 1

 

 1. Invăţământ cu frecvenţă redusă

 

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Ordine şi siguranţă publică Poliţie 25 31
Poliţie de frontieră 6

 

 ŞCOLI POSTLICEALE ALE MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

 

Unitatea de învăţământ

Specialitatea/calificarea

Locuri/ beneficiar Nr. locuri propuse
Total Din care
Romi Minorităţi
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” – Câmpina Agent de poliţie 1 DGL, 4 DRPCIV,

500 IGPR

505 5 3
Şcoala de Agenţi de Poliţie

„Septimiu Mureşan” – Cluj-Napoca

125 IGPR 125 3 2
Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră Avram Iancu”  – Oradea Agent de poliţie de frontieră 5 IGI, 5 DGP,

70 IGPF

80 3 2

 

NUMĂRUL DE LOCURI LA ALTE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE 2015

 

 1. Învăţământ superior (ofiţeri) – studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă

 

Nr. crt. Instituţia militară de învăţământ Domeniul de licenţă  

Domeniul/ specialitatea militară

Total locuri
 

1.

 

Academia Forţelor Terestre

Nicolae Bălcescu”

Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

 

Managementul sistemelor de comunicaţii militare

Comunicaţii şi informatică

10 45
Management economico-financiar

Finanţe-contabilitate

29
Ştiinţe administrative Administraţie publică

Intendenţă

6
3. Academia Tehnică Militară

 

Inginerie de armament, rachete şi muniţii Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului 4 72
Inginerie geodezică Topogeodezie şi automatizarea asigurării geodezice 1
Inginerie genistică Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare 3
Ingineria autovehiculelor Blindate, automobile şi tractoare 6
Inginerie civilă Construcţii şi fortificaţii 7
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Echipamente şi sisteme electronice militare 7
Transmisiuni 17
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională  

27

 

4. Institutul Medico-Militar Sănătate Medicină generală 15 DM
5. Academia Navală

„Mircea cel Bătrân”

Inginerie marină şi navigaţie Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale  

2 IGPF

 

6. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică Psihologie-informaţii 5 IGPR
Studii de securitate şi informaţii 15 DIPI

5 IGPR

 

b). Învăţământ postliceal (maiştri militari) – învăţământ cu frecvenţă

 

Nr. crt. Instituţia de învăţământ Specialitatea/ specializarea Nr. locuri Total
 

 

1.

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre

„Basarab I”

– Piteşti –

Armament şi instalaţii de lansare 5 38
Tehnică de comunicaţii 11
Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii 21
Construcţii 1
 

2.

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale

„Amiral Ion Murgescu

– Constanţa –

Motoare şi instalaţii electrice navale 3 IGPF

Locurile la instituţiile de învăţământ sunt comune pentru femei şi bărbaţi.

 

       INFORMAŢII GENERALE PRIVIND RECRUTAREA ŞI SELECŢIA CANDIDAŢILOR

 

Recrutarea candidaţilor şi etapa I de selecţie se realizează în raport de locul de domiciliu al candidaţilor, potrivit opţiunii acestora pentru admiterea la una dintre instituţiile de învăţământ indicate anterior.

Recrutarea candidaţilor se va face la Centrul de Prevenire a Criminalităţii – Clubul Poliţiştilor, din municipiul Buzău, str. Unirii, bl. 16 I – 16 J, parter, după următorul program:                         – luni şi vineri între orele 1000-1400,

– marţi şi joi între orele 1100 -1500,

– miercuri între orele 1400-1800;

La prezentarea în vederea înscrierii candidaţii trebuie să aibă asupra lor următoarele:

 • carte de identitate, în original;
 • pix de culoare albastră;
 • contravaloare tipizate şi consultaţii medicale primare;
 • adeverinţă de la medicul de familie din care să reiasă antecedentele medicale patologice, antecedentele heredo-colaterale şi numărul de zile de incapacitate temporară de muncă înregistrate în ultimele 365 de zile.

 

           PRECIZĂRI GENERALE PRIVIND RECRUTAREA ŞI SELECŢIA CANDIDAŢILOR

 

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de Informaţii care pregătesc personal în beneficiul Ministerului Afacerilor Internei, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele CONDIŢII LEGALE de recrutare:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 10. j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.

 

CRITERIILE SPECIFICE pentru recrutarea candidaţilor sunt următoarele:

 1. a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (pentru instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. şi pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldeşti);
 2. b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 3. c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 4. d) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m.

 

DOSARELE DE RECRUTARE conţin documentele prevăzute de reglementările în vigoare care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, iar modelul acestora poate fi procurat de către persoanele interesate de la Structura de Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău.

 

PRINCIPALELE DOCUMENTE CUPRINSE ÎN DOSARUL DE RECRUTARE:

 1. cererea de înscriere şi CV;
 2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 3. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
 4. adeverinţă eliberată de liceu din care să reiasă faptul că este înscris la sesiunea de bacalaureat (numai pentru absolvenţii promoţiei 2015);

– diploma de bacalaureat în copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu (numai pentru absolvenţii promoţiei 2015) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, notele probelor susţinute în cadrul examenului de bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu şi faptul că nu a fost eliberată diploma;

–  foaia matricolă a studiilor liceale în original/copie legalizată;

 1. următoarele documente în copie legalizată: certificatul de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecare copil, certificatul de căsătorie, precum şi hotărârile judecătoreşti privind starea civilă;
 2. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 3. cazierul judiciar al candidatului;
 4. certificatul de examinare psihologică al candidatului;
 5. fişa medicală tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 6. caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire;
 7. trei fotografii tip buletin de identitate 3×4 cm. şi două fotografii 9×12 cm, toate color;

Suplimentar, candidaţii care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale, cu excepţia minorităţii maghiare, depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic.

 

DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE ŞI A CELORLALTE DOCUMENTE

ÎN DOSARUL DE RECRUTARE

Termene:

Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I., precum şi pentru şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale se primesc de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău, până la data de 29.05.2015, iar pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne se primesc până la data de 07.08.2015.

Data limită, până la care candidaţii vor depune la dosarul de recrutare, documentele necesare pentru finalizarea acestuia este 12.06.2015 pentru instituţiile de învăţământ superior şi pentru şcolile postliceale ale Ministerului Apărării Naţionale, iar pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne este 21.08.2015.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău, telefon 0238/402.009; 0238/402112.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings