IATA CE SE DISCUTA LA SEDINTA CONSILIULUI JUDETEAN DIN FEBRUARIE

Prin Dispoziția nr.55 din 21.02.2023 Consiliul Județean Buzău este convocat în şedinţă ordinară, în data de 28 februarie 2023, ora 10:00.

Ordinea de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

Proiect de hotărâre nr. 36/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 1

Proiect de hotărâre nr. 37/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 38/2023 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 39/2023 pentru stabilirea și aprobarea plății unor recompense bănești aferente unor bunuri arheologice descoperite pe teritoriul județului Buzău de persoane fizice

Proiect de hotărâre nr. 40/2023 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 22/2023 pentru aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru domeniile asistență socială, sport, tineret prin bugetul propriu al Județului Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 41/2023 pentru aprobarea metodologiilor de finanțare pentru programe sportive dedicate copiilor și juniorilor respectiv pentru activități de tineret și pentru tineret conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 22/2023

Proiect de hotărâre nr. 42/2023 pentru aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a etapei zonale a Olimpiadei Naționale de interpretare instrumentală precum și a unor concursuri școlare

Proiect de hotărâre nr. 43/2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 215/2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe la imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Strada Stadionului nr. 7 și aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 44/2023 privind actualizarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 121 din 26 mai 2022 privind aprobarea solicitării de trecere a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al județului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 45/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a unor construcții – anexe din imobilul proprietate publică a județului Buzău situat în municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 48 și aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău

Proiect de hotărâre nr. 46/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al județului Buzău a unei suprafețe de teren situat în Municipiul Râmnicul Sărat, str. Industriei – Lot 7 aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Proiect de hotărâre nr. 47/2023 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere prin licitație publică a unor spații din imobilele aflate în proprietatea publică a județului Buzău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 48/2023 pentru aprobarea numărului de posturi pe categorii, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgență Buzău – formă actualizată

Proiect de hotărâre nr. 49/2023 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău

Proiect de hotărâre nr. 50/2023 pentru aprobarea modificării nivelului unui post vacant din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Proiect de hotărâre nr. 51/2023 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Biblioteca județeană „Vasile Voiculescu” Buzău

Proiect de hotărâre nr. 52/2023 privind aprobarea Planului de implementare a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2022-2027 – formă actualizată – și a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Buzău pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 53/2023 pentru aprobarea organizării de către Consiliului Județean Buzău în parteneriat cu Asociația „Investește pentru viitorul tău” Buzău a Seminarului „Sănătate publică: Profilaxia între necesitate și posibilitate” – 01 aprilie 2023

Proiect de hotărâre nr. 54/2023 pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vernești pentru realizarea obiectivului de investiții „Creșterea siguranței rutiere pe DN 10 – Varianta de ocolire Vernești”

Proiect de hotărâre nr. 55/2023 privind actualizarea Anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 33/2022 privind completarea și actualizarea parcului auto și a consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele Consiliului Judeţean Buzău şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean

Proiect de hotărâre nr. 56/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situații de Urgență

Proiect de hotărâre nr. 57/2023 privind modificarea Programului de transport pe grupa de trasee nr. 1, Anexa nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău nr. 21612/29.12.2022, încheiat cu Asocierea de operatori: Transrodica SRL, Savtrans SRL, NCA&Lascu Transport SRL, reprezentată prin lider de asociere Transrodica SRL

Proiect de hotărâre nr. 58/2023 pentru aprobarea promovării proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unele unități de învățământ preuniversitar precum și a unor unități conexe din Județul Buzău”

Proiect de hotărâre nr. 59/2023 pentru aprobarea numirii auditorului financiar și încheierea unui contract de audit financiar la Societatea „Domenii Prest Serv‟ SRL Buzău

Proiect de hotărâre nr. 60/2023 pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”

II. RAPOARTE, BULETIN INFORMATIV

RAPORT DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Județean Buzău, în anul 2022

RAPORT SEMESTRIAL privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – decembrie 2022

BULETIN   INFORMATIV cuprinzând informații de interes public, conform Legii nr. 544/2001, pentru anul 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings