DISPOZITIE

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. a) din  Legea nr.  215/2001 a  administraţiei  publice   locale, republicată,   cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru joi, 30 mai 2019, ora 09,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre pentru modificarea tarifului de producere a energiei  termice,   din CAF-uri  pe   bază  de   gaze   naturale, în   municipiul Buzău, de către Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău;

2.-   proiectul   de   hotărâre   pentru   modificarea   preturilor   locale   de producere, transport, distributie  si furnizare a energiei termice, pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău;

3.-   proiectul   de   hotărâre  pentru   aprobarea   documentatiei   pentru delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de ecarisaj;

4.-   proiectul   de   hotărâre  pentru   aprobarea   documentatiei   privind delegarea  gestiunii   serviciului   comunitar   de   utilitate   publică   pentru administrarea,   întretinerea   si  exploatarea   zonelor   de   parcare   si   a parcărilor de resedintă din municipiul Buzău;

5.- proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară “DRĂGAICA – 2019″;

6.- proiectul  de   hotărâre  privind  indexarea,  la  nivelul  municipiului Buzău,  a  impozitelor şi  taxelor  locale pentru  anul fiscal  2020,  cu   rata

inflatiei de 4,6% ;

7.- proiectul de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie al bugetului municipiului Buzău  pe anul 2018;

8.-   proiectul  de   hotărâre  privind  aprobarea   numărului   maxim   de posturi   pentru   anul   2019   la   nivelul   unitătii   administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru   modificarea   şi   completarea  Legii   nr.   273/2006   privind   finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

9.- proiectul de hotărâre   pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul   2018   ale   Societăţii   Comerciale   ”   Pieţe,   Târguri   şi   Oboare   ”   S.A. Buzău;

10.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare “S.A. Buzău;

11.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018 ale Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

12.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

13.-   proiectul   de   hotărâre  privind   aprobarea   completării Regulamentului  de   Organizare   si   Functionare   al  Directiei   de   Asistentă Socială a Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea nr. 60/26.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind convocarea adunarii generale a acţionarilor   a Societăţii Comerciale Trans   Bus S.A. în vederea numirii unui administrator provizoriu  si formularea propunerii de numire a domnului Mihai Cosmin Petru ;

15.- proiectul de hotărâre privind convocarea adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale Piete, Târguri  si Oboare S.A. Buzău în vederea numirii unui administrator provizoriu  si formularea propunerii de numire a domnului Ion Bogdan;

16.-   proiectul   de   hotărâre  privind   luarea   unor   decizii   legate   de Adunarea   Generală   Ordinară   a   Actionarilor   Societătii   Comerciale « Compania de Apă »   S.A Buzău, din data de 30.05.2019, ora 13.00,  si respectiv 31.05.2019, ora 13.00;

17.-   proiectul   de   hotărâre  privind   luarea   unor   decizii   legate   de Adunarea   Generală   Extraordinară   a   Actionarilor   Societătii   Comerciale « Compania de Apă »   S.A Buzău, din data de 30.05.2019, ora 14.00,  si respectiv 31.05.2019, ora 14.00;

18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea actualizării documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii  si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice  „Reabilitare Stadion atletism  si refacere împrejmuire teren –b-dul Unirii, nr. 1 din municipiul Buzău”;

19.-   proiectul   de   hotărâre  privind   împuternicirea  Asociatiei   de Dezvoltare Intercomunitară BUZĂU-MĂRĂCINENI să aprobe, să atribuie  si să   încheie   în   numele   si   pe   seama   municipiului   Buzău,   contractul   de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate ce se va încheia între asociatie  si  operatorul de transport regional S.C. TRANSBUS S.A.;

20.- proiectul  de hotărâre  privind  îndreptarea unei erori  materiale strecurată în H.C.L. nr. 253 din 31 octombrie 2018 prin care s-a aprobat renumerotarea   administrativă   a   imobilelor   de   pe   Bulevardul   Maresal Averescu  si arondarea imobilelor-blocuri de locuinte colective din Cartierul Nicolae  Bălcescu, municipiul Buzău, pe străzi, cât  si atribuirea de numere administrative,   prin  modificarea   din  ”Strada   Maresal   Averescu ”  în”Bulevardul Maresal Averescu”;

21.- proiectul  de hotărâre  privind  îndreptarea unei erori  materiale strecurată  în  H.C.L.   nr.  9   din   17  ianuarie  2019  prin  care   s-a  aprobat arondarea imobilelor-blocuri de locuinte colective din Cartierul Democratiei, municipiul Buzău, pe străzi, cât  si atribuirea de numere administrative, prin modificarea din ”Strada Colonel Ion Buzoianu” în ”Strada I.C. Brătianu”;

22.- proiectul de hotărâre  privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Nedelcu Florin şi Nedelcu Mihaela – Loredana;

23.- proiectul de hotărâre  privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32 a soţilor Ştefănescu Paul şi Ştefănescu Olga;

24.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi.

25.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Gogu Vicatus nr. 29;

26.- proiectul   de hotărâre  pentru   aprobarea vânzării   cu  drept  de preemptiune   a   unor   terenuri   proprietate   privată   a   municipiului   Buzău, aferente imobilelor case de locuit, situate pe strada Pamfil  Seicaru, nr. 24, nr. 32, nr. 22, nr. 30  si nr. 7, în municipiul Buzău, cartier Orizont;

27.- proiectul   de hotărâre  pentru   aprobarea  vânzării   cu  drept  de preemptiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil  Seicaru, nr. 28, cartier Orizont;

28.- proiectul   de hotărâre  pentru   aprobarea  vânzării   cu  drept  de preemptiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil  Seicaru, nr. 14, cartier Orizont;

29.- proiectul   de hotărâre  pentru   aprobarea  vânzării   cu  drept  de preemptiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil  Seicaru,nr. 26, cartier Orizont;

30.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului  Local   al Municipiului   Buzău pentru  perioada  iunie   –  august 2019;

31.- informare cu privire la încheierea contractului pentru preluarea responsabilitătii   gestionării   deseurilor   de   ambalaje   pentru   Unitatea Administrativ Teritorială Buzău;

32.- diverse.

Art.   2.-   Secretarul   municipiului   Buzău   va   asigura   aducerea   la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

P R I M A R,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings