DISPOZIŢIE Nr. 40 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art.94 alin.(1) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE :

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, joi, 28 februarie 2019, ora 9.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu” cu următoarea ordine de zi: 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

1. Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018;

2. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii- şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 203A, km 55+900-60+000, Amara-Stăvărăşti-limită judeţ Brăila, judeţul Buzău”;

3. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203H, km. 11+520 – 11+680, comuna Topliceni, judeţul Buzău”;

4. Completarea Secțiunii I din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;

5. Aprobarea dezmembrării (dezlipirii) a două terenuri aparținând domeniului public de interes județean aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

6. Aprobarea preluării, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în structura Direcției de Asistență Socială Rm. Sărat, a serviciului public social Centrul de zi „Piticii” din Rm. Sărat;

7. Prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între Consiliul județean Buzău, Centrul Cultural Francofon și Institutul Francez din România;

8. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău;

9. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului profesor Melnic Mihai.

II. RAPOARTE, INFORMĂRI

1. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – decembrie 2018;

2. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2018, centralizat;

3. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Județean Buzău în anul 2018.

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

BUZĂU, 21 FEBRUARIE 2019

PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings