D I S P O Z I T I E

privind convocarea în şedinţă ordinară a

Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG

  1. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru vineri, 23 august 2019, ora 09,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice prin eşalonare la plată;

3.- proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar și emisiune de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local;

4.-   proiectul  de   hotărâre   privind  aprobarea  cooperării/asocierii Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Artiști pe Scena Vieții

Buzău în vederea finanțării sumelor necesare deplasării corului „Happy Kids” la „Samaa International Festival For Religious and Sufi Music”, ediția a XII-a, ce se va desfășura în perioada 20-27 septembrie 2019 în Cairo, Egipt;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Tabara de

documentare si creatie – Buzau- oras deschis artei;

6.- proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 168/30.07.2019 pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului European de rachetomodele și a Cupei Mondiale BUZĂU CUP, în perioada 21-30.08.2019;

7.- proiectul de hotărâre privind numirea domnului Aurel Gubandru în consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;

 

8.- proiectul de hotărâre privind numirea domnului Valentin – Marian Dragu în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;

9.-  proiectul  de  hotărâre  privind  convocarea  adunării  generale  a acţionarilor a Societăţii Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău în vederea numirii unui administrator și formularea propunerii de numire a domnului Ion Bogdan;

10.- proiectul de hotărâre privind convocarea adunării generale a acţionarilor a Societăţii Comerciale “Trans Bus” S.A. Buzău în vederea numirii unui administrator și formularea propunerii de numire a domnului Mihai Cosmin-Petruș;

11.- proiectul de hotărâre privind revocarea ȋn parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 181 din 30 iulie 2019 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărȃrea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 2017 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău;

12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a   indicatorilor  tehnico-economici  ai   obiectivului  de   investiții  publice

Modernizare sistem de încălzire cu sursă independentă, modulară cu trei centrale termice pe peleți și agropeleți la centrala termică Integral, municipiul Buzău;

13.- proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Buzău;

14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea declanşării procedurii deachiziţie de pe piaţa liberă a unui imobil „Spațiu birouri” proprietatea societății

Compania de Apă S.A. Buzău care va avea destinaţia de locuinţe;

15.- proiectul de hotărâre privind completarea art. 3 din Hotărârea nr.323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău;

16.- proiectul de hotărâre pentru revocarea pct. 12.2 din art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 176 din 30 iulie 2019 privind pentru completarea punctului 12 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 231/28.09.2018, modificată prin HCL nr. 104/24.04.2019, privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale;

17.- proiectul de hotărâre privind darea în administrare către RAM Buzău, a unor echipamente termoenergetice aflate în punctul termic al Colegiului Național “Mihai Eminescu”, situat în municipiul Buzău, strada Independenței, nr. 22, jud. Buzău;

18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2019-2020, a imobilului situat pe str. Transilvaniei, nr. 134, din municipiul Buzău;

19.- proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin  Compania Naţională de  Investiţii “C.N.I.”  S.A.,  a  amplasamentului  şi  asigurarea  condiţiilor  în  vederea executării obiectivului de investiţii Proiect – „Sală de sport cu tribună de 180 locuri la Şcoala Gimnazială nr. 11 situată în Cartier Micro 3, strada Chiristigii, nr. 7, municipiul Buzău, judeţul Buzău”;

20.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcelele 541 şi 536, respectiv Tarlaua 35, Parcelele 585 şi 583;

21.-  proiectul de  hotărâre pentru aprobarea vânzării cu  drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 106, cartier Orizont;

22.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului  Local  al  Municipiului  Buzău  pentru  perioada  septembrie  –

noiembrie 2019;

23.- proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 2017 – Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău, modificat și completat; inițiatori: consilierii locali Ionescu Constantin, Șerban Nicolae, Vlad George Aurelian, Barbu Ion, Bănică Nicu Liviu și Ion Viorel;

24.- alte probleme ale activității curente.

Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format letric, la cabinetul secretarului municipiului Buzău.

Art.  3.-  Proiectele  de  hotărâri  nr.  1-21  sunt  inițiate  de  primarul

municipiului Buzău.

Art. 4.- În preambulul proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 5.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6.- Secretarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings