D I S P O Z I Ț I E

 

privind convocarea în şedinţă ordinară a

Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 133, alin. (1), art. 134, art. 196, alin. (1), lit. b) din OUG

  1. 57/2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E :

Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru marți, 30 iulie 2019, ora 09,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Surse alternative de asigurare a agentului termic în municipiul Buzău”;

2.- proiectul de hotărâre pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism, în vederea organizării Campionatului European de rachetomodele și a Cupei Mondiale BUZĂU CUP, în perioada 21-30.08.2019;

3.- proiectul de hotărâre  privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al II-lea, 2019;

5.-  proiectul  de  hotărâre  privind  indexarea,  la  nivelul  municipiului Buzău,  a  impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru anul fiscal  2020,  cu rata inflației de 4,6%;

6.-  proiectul  de  hotărâre  PRIVIND  COMPLETAREA PORTOFOLIILOR DE PROIECTE PRIORITARE AFERENTE „PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2015-2020” AL MUNICIPIULUI BUZĂU ȘI „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2016-2023”;

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu” Buzău, atât pentru nivelul primar cât și pentru nivelul gimnazial, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat;

8.-  proiectul  de  hotărâre  privind  actualizarea  actului constitutiv al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

9.- proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor de referință propuse de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

10.-   proiectul   de   hotărâre   privind   delegarea   gestiunii,   prin concesiune, a serviciului public de ecarisaj către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

11.- proiectul de hotărâre pentru completarea punctului 12 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 231/28.09.2018, modificată prin HCL nr.

104/24.04.2019,   privind   aprobarea   criteriilor   pentru   acordarea   unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale;

12.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului pentru stabilirea  condiţiilor  de  exercitare  a  dreptului  de  acces  pe  proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor electrice și de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice;

13.-  proiectul  de  hotărâre  privind  delegarea  gestiunii  serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată și a parcărilor de reședință din municipiul Buzău către Societatea Comercială ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

14.-  proiectul  de  hotărâre  pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 96 din 26 iunie 2015 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii organizatorice şi funcţionale, a numărului de personal şi a  statului de funcţii ale Regiei Autonome Municipale ”RAM” Buzău;

15.- proiectul de hotărâre privind aprobarea recalculării preţurilor locale pentru energia termică furnizată de Regia Autonomă Municipală “RAM”  Buzău  consumatorilor  racordaţi  la  sistemul  de  alimentare  cu energie termică în sistem centralizat;

16.-  proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea    Anexei  nr.  1  la Hotărȃrea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 231 din 03 august 2017  –  Regulamentul de  Organizare  şi Funcţionare a Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzău, modificat şi completat;

17.- proiectul de hotărâre privind extinderea locuinţei sociale, situată în str. Transilvaniei, nr. 442, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

18.- proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe sociale, situată în str. Transilvaniei, nr. 442 din municipiul

Buzău, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

19.- proiectul de hotărâre privind  îndreptarea unei erori materiale strecurată în anexa la H.C.L. nr. 9 din 17 ianuarie 2019 prin care s-a aprobat arondarea imobilelor-blocuri de locuințe colective din Cartierul Democrației, municipiul Buzău, pe străzi, cât și atribuirea de numere administrative, prin  eliminarea  din coloana ” Denumire bloc ” a cuvântului

” Bloc ” ce apare la nr. crt. 7;

20.-  proiectul  de  hotărâre  privind  renumerotarea  administrativă  a imobilelor de pe Strada Columbelor și arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Dorobanți, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

21.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii tronsonului din  Bulevardul “Nicolae Bălcescu”, delimitat de intersecția străzilor George Emil Palade și Constantin Garoflid cu Bulevardul Unirii în Strada “Arhitect Petre Antonescu” din municipiul Buzău și arondarea imobilelor-blocuri de locuințe   colective   pe   această   stradă,   cât   și   atribuirea   de   numere administrative (poștale);

22.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău (str. Panait Moșoiu în str. General Traian Moșoiu, str. Progresului în str. Constantin C. Arion, str. Proiectată în str. Gheorghe Ghe.  Costa  Foru,  str.  Telegescu  în  str.  Erou  Vasile  Chilian,  str.  Rion Ionescu Raicu în str. General Gheorghe D. Marinescu, str. Proletarilor în str. Academician Mihail Bălănescu);

23.-  proiectul  de  hotărâre  privind  schimbarea  denumirii  străzii  „ Sfântul Sava Gotul ” în strada „ 12 aprilie 372” din municipiul Buzău;

24.-  proiectul  de  hotărâre  privind  schimbarea  denumirii  străzii “Viceamiral Ion Murgescu“ în “Amiral Ion Murgescu“;

25.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău („Aleea  Parâng” în „Strada  Pictor Adina-Paula Moscu”,

„Străzii  Șantierului ”, delimitat de un alt tronson al aceleași străzi și strada Depoului în „Strada Diplomat Vespasian V. Pella”, „Fundătura Școalei” în

„Aleea  Constantin C.  Sărățeanu”, „Strada Tunel” în „Strada Constantin Giurescu”, „Fundătura Viilor” în  „Aleea Emil P. Teodoru”, „Aleea Chiristigii”

în „ Aleea Radu cel Mare”);

26.- proiectul de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Zona Centrală, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

27.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Buzău (Străzii „Saturn Linie” în Strada „General Traian Epure”, Aleii „Sculpturii” în Aleea „General Ion Jitianu”, Străzii „Vasile Caloian” în Strada    „General    Constantin    C.    Găvănescul”,    tronson    al    Străzii

„Veteranilor”, delimitat de strada Bazalt și numerele cadastrale 1808/1, respectiv  1808/2  în  Strada  „General  Ion  Glogojanu”,  Străzii  „Ion  Păun

Pincio”  în  Strada  „Mareșal  Constantin  Prezan”,  Bulevardului  “MareșalAverescu“ în  Bulevardul “Mareșal Alexandru Averescu“);

28.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău (Strada „16 Februarie” în Strada „General Nicolae

Ciupercă”, Intrarea „Bazalt” în Strada „General Constantin Constantinescu-Claps”, Aleea „Grădinelor” în Aleea „General Ion Dumitrache”);

29.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău (tronsonului din Strada „Dorobanți”, cuprins între Strada  Sporturilor  si  Strada  Alexandru  Marghiloman,  în  Strada  „Vlad Vintilă-Vodă”, Strada „Muncii” în Strada „Dan al II-lea”, Strada „Mică” în Strada „Grigore Constantinescu-Monteoru”);

30.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău (Strada „Gogu Vicatos” în Strada „Gheorghe Milu”, Strada „Oilor” în Strada „Nae Stănescu”, Strada „Ciucurete Petrescu” în Strada “Nicolae Ciucurette-Rusu”);

31.- proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 5 din Anexa la Hotărârea  nr.  36/22.02.2019  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Buzău privind propunerea de schimbare de destinaţie a bazei materiale situată în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău;

32.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului,

tarlaua (cvartal) 32, a doamnei Manolache Mihaela – Valentina;

33.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, a soţilor Dima Petre şi Dima Stela;

34.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului,

tarlaua (cvartal) 32, a soţilor Iancu Georgian şi Iancu Mariana – Daniela;

35.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unui teren situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, a soţilor Stan Doru – Gabriel şi Stan Livia – Emilia;

36.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a unor terenuri situate în municipiul Buzău, bulevardul Industriei nr.

5, a Societăţii Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău;

37.-   proiectul   de   hotărâre   pentru   aprobarea   cererii   privind transmiterea suprafeței de fond forestier aferente Pădurii Crâng din proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor– Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău;

38.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea transmiterii dreptului de concesiune  asupra  terenului  situat  în  municipiul  Buzău,  strada  Soroca (fostă strada Colonel Ion Buzoianu) nr. 21;

39.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea dării în administrare către Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, începând cu anul școlar 2019-2020, a imobilului cu destinația de învățământ, situat pe str. Victoriei, nr. 73 din municipiul Buzău;

40.-   proiectul   de   hotărâre   pentru   aprobarea   cumpărării   prin exercitarea dreptului de preempţiune de către Municipiul Buzău a terenului

indiviz în suprafaţă de 858,00 m.p. situat în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae  Bălcescu  nr.  28,  în  incinta  Şcolii  Gimnaziale  „Căpitan  Aviator

Mircea T. Bădulescu”;

41.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 236/2016 a Consiliului Local  al  Municipiului Buzău privind transmiterea în folosinţă gratuită către Cruce Roşie din România – Filiala Buzău a unui imobil situat în municipiul Buzău, str. Republicii, nr. 18;

42.- proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit Universității București, asupra unor spații pentru învățământ, situate într-un imobil din cartierul Broșteni;

43.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a unui spaţiu proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, parte din Punctul Termic 35 -Tribunal;

44.-  proiectul  de hotărâre  pentru  aprobarea închirierii  imobilului  – Punct Termic Integral, imobil format din construcţie şi terenul aferent acesteia, proprietatea Societăţii Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, imobil situat în municipiul Buzău, bulevardul Industriei, nr. 5;

45.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 34, cartier Orizont;

46.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune  a  unor  terenuri  proprietate  privată  a  municipiului  Buzău,

aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Nicolae Vaschide, nr. 5, respectiv strada Ștefan Popescu, nr. 1, nr. 6, nr. 8, nr. 20, nr. 43, nr. 45, nr. 47, nr. 49, nr. 51, nr. 53, nr. 54 și nr. 55, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri;

47.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent

imobilului   casă   de   locuit,   situat   în   municipiul   Buzău,   strada   Nicu Constantinescu, nr. 100, cartier Orizont;

48.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 5, cartier Orizont;

49.-  proiectul  de  hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  cu  drept  de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 10, cartier Orizont;

50.-  proiectul  de  hotărâre  pentru  aprobarea  vânzării  cu  drept  de preempţiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, bulevardul Unirii, nr. 40, aferent construcţiei proprietatea soţilor Neagu Viorel-Cristinel şi Neagu Geanina;

51.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Transilvaniei, nr. 401bis;

52.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada Primăverii, nr. 98bis

53.- proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 24.04.2019 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0838 Buzău în domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 57402 a U.A.T. Buzău;

54.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii unui teren din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;

55.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent străzii Sfântul Sava de la Buzău;

56.- proiectul de hotărâre pentru atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a bunurilor publice realizate în ” Sistem de

alimentare cu apă cartier Orizont, etapa I,II,III ” și ” Rețea canalizare ape uzate și bazin reținere – Cartier Orizont, etapa I,II,III, rețele aferente blocurilor D1-D5 ”;

57.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Alexandru Vlahuţă, nr. 16;

58.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, fundătura Uzinei nr. 8;

59.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu “Înfiinţare structură de suport a noilor afaceri (Construire clădire cu destinaţia structură suport a noilor afaceri)”, str. Victoriei, nr. 20, municipiul Buzău, judeţul Buzău;

60.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu “Construire spațiu comercial cu regim de înălțime parter,” pe terenul

intravilan, cu nr. cad. 68794, situat în B-dul. Unirii, nr. 160, din municipiul Buzău, județul Buzău;

61.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu la “Construire clădire cu destinație Stație I.T.P.” amplasată în municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 330, judeţul Buzău;

62.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal„Construire locuințe individuale cu regim de înălțime P+1, P+2E, și hală

depozitare” intravilan, U.T.R. 29, Tarla 41, Parcela 717, municipiul Buzău, judeţul Buzău;

63.- alte probleme ale activității curente.

Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format letric, la

cabinetul secretarului municipiului Buzău.

Art. 3.- În preambulul proiectelor de hotărâri, prevăzute la art. 1 sunt indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

Art. 4.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor Consiliului  Local,  consilierii  locali  au  posibilitatea  să  formuleze  și  să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 5.- Secretarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de

Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

 

CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

Buzău, 25 iulie 2019

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings