CONSILIERII LOCALI, IN FATA UNOR DECIZII MAJORE

  • ROMANIA ,JUDETUL   BUZAU ,MUNICIPIUL   BUZAU
  • -PRIM AR-
  •                                                                                                                                                                      DISPOZITIE
  • privind convocarea in sedinta ordinara a
  • Consiliului Local al Municipiului Buzau
  • Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau:

In temeiul art. 39, alin.  (1 ),  art.  68, alin. (1) si art. 115, alin. (1) lit. a) din  Legea nr.  215/2001 a admlnlstratiel   publice  locale, republicata, cu modificarile si completarlle ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1.-  Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in  sedinta ordinara pentru miercuri, 31 octombrie 2018, ora 11,00,  sedinta care va avea  loc  In  sediul  Consiliului  Local  al  Municipiului  Buzau,   situat  in municipiul Buzau, Plata Daciei nr. 1, In Palatul Comunal, etaj 1,     sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.-   proiectul de hotarare pentru aprobarea contului de executie a bugetului municipiului Buzau, pe trimestrul al Ill-lea 2018;

2.-  proiectul de hotarare pentru aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 134/2017 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii §i  a  Regulamentului de Organizare si Functionare   al  Directiei de Asistenta Sociala a  Municipiului Buzau,  si preluarea Complexului de Servicii pentru Persoane Varstnice  “Alexandru Marghiloman”,  a Centrului de Urqenta de Zi si de Noapte pentru Persoane Adulte fara Adapost, a Cantinei de Ajutor Social, si a Centrului pentru Recuperare,  Reabilitare si  Educatie Speciala  In  structura  Directiei de Asistenta Sociala  a  Municipiului Buzau, cu  rnoditicarile si  cornpletarile ulterioare;

3.- proiectul de hotarare pentru adoptarea criteriilor  de stabilire a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor si  in  repartizarea locuintelor pentru tineri,  destinate inchirierii, in municipiul Buzau:

4.- proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor consiliului local In consiliile de administratie si in comisiile pentru evaluarea

si   asigurarea   calitatii   din   unitatile   cu   personalitate   juridica     ale Invatamantului preuniversitar de stat  si particular din  municipiul  Buzau pentru anul scolar 2018 – 2019;

5.-  proiectul de hotarare privind constituirea comisiei  de selectie si a cormsiei     de    solutionare     a    contestatiilor   In    vederea     desernnarii administratorilor din lntreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al  Municipiului Buzau;

6.-       proiectul      de      hotarare      privind       modificarea       Hotararf nr.170/27.07.2018       a   Consiliului    Local   al   Municipiului       Buzau      privind completarea   Hotararii     nr.  324/16.11.2017      privind  aprobarea    proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzau;

7.-   proiectul   de hotarare  pentru aprobarea  studiului    de fezabilitate    si a   indicatorilor     tehnico-economici     ai   obiectivului      de   investitii      publice

“Construlre  monument  de for public Statuia Vasile Voiculescu;

8.-  proiectul de hotarare privind  utilizarea  bazelor materiale  sportive ale unitatilor  de invatarnant preuniversitar administrate   de catre Consiliul

Local al Municipiului Buzau;

9.-  proiectul de hotarare pentru  modificarea  Hotararli nr. 181 /2018   a Consiliului      Local  al  Municipiului  Buzau  privind  aprobarea   preturilor    si tarifelor locale de producere, transport,   distributie si  furnizare a energiei termice    pe  baza  de  gaze  naturale,  practicate  de  Regia    Autonorna Municipala   “RAM” Buzau;

10.-  proiectul  de hotarare privind schimbarea  denumirii     unei strazi

din  municipiul  Buzau  (“lntrarea    Pescarus”,   drum  public  situat  intre imobilele    cu    numerele  242-244   de   pe   Strada   Orizontului,     cartier Simileasca,  In ,,lntrarea  Cocorilor);

11.- proiectul de  hotarare privind renumerotarea administrative    a imobilelor de pe Bulevardul Maresal Averescu si arondarea imobilelor   – blocuri  de  locuinte colective din   cartierul   Nicolae   Balcescu,   municipiul Buzau,  pe strazi,  cat si atribuirea de numere  administrative;

12.-    proiectul  de   hotarare    privind  aprobarea   contractarii   unui irnprumut   In  valoare  de  maximum   14.000.000   lei,  in   conformitate  cu prevederile Ordonantei  de urqenta a Guvernului   nr.  89/2018 privind  unele rnasurl fiscal-bugetare   pentru modificarea  si completarea unor acte normative;

13.-   proiectul  de hotarare pentru aprobarea darii  In administrare   catre

Colegiul  National    “Mihai    Eminescu”,    pentru   anul  scolar   2018-2019,     a imobilului  situat  pe str.  Transilvaniei,    nr.  134,  din  municipiul   Buzau;

14.-    proiectul   de  hotarare  privind  propunerea de  schimbare  de destinatie  a  unui  teren  situat  In   incinta  Liceului  Tehnologic     “Costin Nenitescu”  din municipiului Buzau;

15.-  proiectul de hotarare  privind atestarea  apartenentei la domeniul public  al  municipiului   Buzau  a terenului aferent drumului    de acces situat

intre strazile  Oltetului  si Obor;

16.-   proiectul de hotarare   privind atestarea apartenentei   la  domeniul privat  al  municipiului    Buzau  a unui  teren   situat pe strada Siriului   adiacent

nurnarului cadastral 6288;

17.-  proiectul   de hotarare  privind atestarea apartenentei   la  domeniul privat  al  municipiului   Buzau  a unui teren   situat pe strada Depoului,    nr.  49

Bis·,

18.-    proiectul  de  hotarare    privind  aprobarea  trecerii   unui  bun, proprietate    publica   a  municipiului    Buzau,   din  administrarea   Societatii Comerciale   ,,URBIS  –  SERV”    S.R.L.   Buzau   In administrarea    Consiliului Local  al  Municipiului   Buzau;

19.-   proiectul   de   hotarare   pentru   aprobarea   vanzarii   catre   sotii Dosoftei   Alexandru    si    Dosoftei   Lili   a  terenului    proprietate   privata   a municipiului   Buzau,   aferent  garajului   situat  In  municipiul   Buzau,   strada Bistritei langa blocul 1   Hasdeu:

20.-  proiectul  de  hotarare  pentru  aprobarea   planului  urbanistic  de detaliu “Construire  bloc locuinte  colective cu regim de inaltirne  D+P+2E”  pe terenul   intravilan,     cu  nr.  cad.    56824,   situat  In  strada  Pacii,   nr.  53  din municipiul  Buzau,   judetul   Buzau,   precum  si  regulamentului    de  urbanism aferent,   la solicitarea  domnului  Niculita  lrinel  Daniel,   domiciliat  In  Buzau, Bdul Unirii,   bloc 18A,  ap.   10,  etaj 2,  administrator  al S.C.   Matias Agrinvest S.R.L.    cu sediul In judetul  Buzau,  comuna Amaru,  sat Campeni:

21.- prezentarea  Raportului  pentru semestrul   I   2018 al consiliului   de administratie  al Societatli  Comerciale  “Urbis  Serv”  S.R.L.   Buzau;

22.-   alte probleme  ale activitatii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei dispozitii.

 

PRIMAR,                         Constantin Toma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings