CONSILIERII JUDETENI, REUNITI IN SEDINTA EXTRAORDINARA

DISPOZIŢIE   Nr. 122

 privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă extraordinară, în data de 04 aprilie 2023

 Preşedintele Consiliului judeţean Buzău,

În temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (2), art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b”  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE :

 Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară, în data de 04 aprilie 2023, ora 1000.

         (2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordinea de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

  1. Proiect de hotărâre nr. 84/2023 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Eficientizare energetică a clădirii administrative C3 din incinta imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48”, finanțat în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, coordonat de Administrația Fondului pentru Mediu; 
  1. Proiect de hotărâre nr. 85/2023 pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic și detalii de execuție precum și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău” promovat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență; 
  1. Proiect de hotărâre nr. 86/2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 76/2023 privind pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri județene pentru acces Vulcanii Noroioși DJ 102F km. 0+000-8+800 și DJ 220A km. 0+000-5+500, Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși, județul Buzău”.
  1. Proiect de hotărâre nr. 87/2023 pentru aprobarea reluării procedurii de achiziţie sectorială – licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru grupa de trasee  (lotul) 06 şi stabilirea unor măsuri cu privire la modificarea grupei de trasee (lotul) 04 din Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău, cu valabilitate 2023 – 2028;

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de
Președintele Consiliului Județean Buzău pct. 1-3 și Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău domnul Petre Adrian Robert pct. 4.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței din 04 aprilie 2023 se transmit, spre avizare tuturor comisiilor de specialitate.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

        BUZĂU, 31 MARTIE  2023

 PREŞEDINTE,

PETRE-EMANOIL NEAGU   

 

      

                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                 SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,

   

              MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings