CLM, ULTIMA SEDINTA DIN 2017

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

– PRIMAR –

D I S P O Z IT I E

privind convocarea în şedi’nţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art.1 .- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru luni, 18 decembrie 2017, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Nicu I. Constantinescu (sala 13).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2017;

2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de  Înfrăţire  şi Cooperare între Municipiul Buzău, judeţul Buzău din România şi Municipiul Soroca, Raionul Soroca din Republica Moldova;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de acordare de granturi unităţilor de învăţământ din municipiul Buzău cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanţelor şcolare;

4.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Sportivă Fotbal Club Galactic Buzău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local a VI-a ediţie a Trofeului  “Buzăul Sportiv” de iarnă, 21 –  23 decembrie 2017;

5.- proiectul de hotărâre privind stabilirea listei bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local a căror pază se asigură de Direcţia de Poliţie Locală Buzău;

6.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii  nr. 299/12.10.2017 pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare str. Maior   Aviator   Ioan   Penes,   str.   Aerodromului    si   Intrarea   Aviatiei    din municipiul Buzău”;

7.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii  publice „Reabilitare  str. Maior Aviator  Ioan Peneş,  str. Aerodromului

8.-  proiectul  de  hotărâre  pentru  aprobarea  documentaţiei   de  avizare  a lucrărilor  de  interventii  si  a  indicatorilor  tehnico-economici         ai  obiectivului   de investiţii publice „Reabilitare Şoseaua Pogonele, tronson cuprinsintre S.C.Romrecycling S.R.L. şi limita U.A.T. Municipiul Buzău”;

  1. proiectul de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice„Construi re monument de for  public-Statuie  Alexandru  Marghiloman in   incinta Ansamblul ui  Parcului  Marghiloman,  str.Plantelor  nr.1, municipiul  Buzău”

1O.- proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor aferente funcţiilor din cadrul  familiei   ocupaţionale   „Administraţie”,   utilizate  în   cadrul   aparatului   despecialitate al primarului municipiului Buzău, precum şi în cadrul serviciilor publice de interes local ale Municipiului Buzău;

11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţiei publice de servicii juridice de consultanţă şi asistenţă pentru finalizarea procesului de soluţionare a tuturor notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001;

12.- proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării onorariului avocatului colaborator Ionescu Gabriela;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2018 până la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al anului 2018 al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău;

14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Regiei Autonome Municipale “RAM” Buzău;

15.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Societăţii Comerciale “Urbis – Serv” S.R.L. Buzău;

16.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

17.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale Trans Bus S.A. Buzău, prin aport în numerar;

18.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social şi modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău;

19.- proiectul de hotărâre pentru majorarea indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău;

20.- proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de  analiză  a solicitărilor de locuinţe sociale;

21.- proiectul de hotărâre privind subvenţionarea din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2018 a Fundaţiei pentru copii “Sf. Sava de la Buzău”;

22.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea aderării comunei Cernăteşti, judeţul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Cernăteşti, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitară “Buzău – Mărăcineni”;

23.- proiectul de hotărâre privind aprobarea unor facilităţi de transport în comun cu autobuzele Societătii Comerciale “Trans – Bus” S.A. Buzău pentru unelecategorii  de   persoane  cu  v’enituri   până   la  nivelul  salariului   minim   brut  pe economie, cu domiciliul în Municipiul Buzău”;

24.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/2008 privind reglementarea activităţii de transport public în regim de taxi sau închiriere,  precum şi de dispecerat  taxi în municipiul Buzău;

25.-   proiectul   de   hotărâre    pentru   aprobarea    Regulamentului    privind administrarea spaţiilor verzi  în municipiul Buzău;

26.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie  decât cea de locuinţă, proprietate privată a municipiului situată în municipiul Buzău, b-dul Nicolae Bălcescu, bloc C1 Centru, parter;

27.- proiectul de hotărâre  privind atestarea apartenenţei  la domeniul  public al municipiului Buzău a unor imobile reprezentând terenuri şi  terenuri  cu construcţie, situate în municipiul Buzău, strada Haiducului numerele: 2, 4, 6, 8, 11, aflate  în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

28.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei  la domeniul  public al municipiului Buzău a unui imobil  reprezentând teren cu construcţie, situat în municipiul Buzău, strada Dreaptă nr. 26, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului  Buzău;

29.- proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a două terenuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32;

30.- proiectul de hotărâre pentru  aprobarea  declanşării  procedurii  de achiziţie de pe piaţa liberă a unor imobile de locuinţe care vor avea destinaţia de locuinţe sociale;

31.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea trecerii terenului situat în aleea Dumbrava nr. 9 bis din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;

32.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea raportului de evaluare  a  unui teren aflat în proprietatea privată a municipiului Buzău;

33.- alte probleme ale activităţii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

P R I M A R,

Constantin Toma

Buzău, 12 decembrie 2017

Nr. 1519

CONTRASEMNEAZĂ: CRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings