CLM, sedinta extraordinara

ROMANIA

JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU

– PRIMAR –

 

DISPOZITI E

privind convocarea in sedinta extraordinara a  Consiliului Local al Municipiului Buzau

Primarul municipiului Buzau. judetul Buzau;

In temeiul art.     39, alin.     (2) si    (3), art.     68, alin.    (1) si art.     115, alin.      (1) lit. a) din Legea nr.             215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

 

DISPU N E :

Art.1.- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta extraordinara pentru joi,12 octombrie 2017, ora 11,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, strada Unirii nr. 163, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1   – proiectul de hotarare privind modificarea coeficientului de scurgere din formula de calcul a cantitatii de apa meteorica, preluata de reteaua de canalizare in sensul reducerii acesteia cu 30% pentru persoane juridice (agenti economici, institutii publice, etc.) si eliminarea pentru persoane fizice               (inclusiv asociatiile de proprietari) din municipiul Buzau de catre Societatea Comerciaia “Compania de Apa” S.A Buzau ;

  1. – proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Buzau pe anul 2017:

3.- proiectul de hotarare pentru aprobarea documentatiei de avizare a lucrarior de interventii si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii publice„Reabilitare str.Maior Aviator loan Penes, str.Aerodromului si Intrarea Aviatiei din municipiul Buzau”;

4- proiectul de hotarare pentru aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Apararii Nationale in proprietatea publica a municipiului Buzau si administrarea Consiliului Local a Municipiului Buzau a terenului inscris in Cartea Funciara nr. 61.697 a UAT Buzau;

5.- alte probleme ale activitatii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzau va asigura aducerea la cunostinfa publica a prevederilor prezentei dispozitii.

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings