CLM CONVOCAT IN SEDINTA ORDINARA

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

D I S P O Z I Ț I E

privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (1), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

Art. 1.– Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru vineri, 23 noiembrie 2018, ora 12,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” unor personalităţi cu merite deosebite;

  1. – proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018;

3.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2018 pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr.134/2017 privind aprobarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, și preluarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman”, a Centrului de Urgență de Zi și de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, a Cantinei de Ajutor Social și a Centrului pentru Recuperare, Reabilitare și Educație Specială în structura Direcție de Asistență Socială a Municipiului Buzău;

4.- proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 31 octombrie 2018 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi  în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2018 – 2019;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii și criteriilor de organizare a concursului de ocupare a postului contractual de conducere de director al clubului „Sport Club Municipal Gloria Buzău”;

6.- proiectul de hotărâre privind arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din cartierul Unirii, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative;

7.- proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor alei din Parcul Crâng, municipiul Buzău;

8.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului şi atribuirea denumirii drumului situat în municipiul Buzău, delimitat de imobilele aflate la numerele poștale 163A, respectiv 163B de pe strada Transilvaniei și imobilul cu numărul cadastral 18222;

9.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Pompiliu Ștefu” în strada „Constantin Angelescu”, din municipiul Buzău;

10.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Tudor Vladimirescu în strada George Emil Palade din municipiul Buzău și arondarea imobilelor – blocuri de locuință colective pe această stradă cât și atribuirea de numere administrative (poștale);

11.- proiectul de hotărâre pentru modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Buzău, judeţul Buzău – Străzi  V;

12.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unui drum care face legătura între b.dul Unirii și breteaua de circulație aferentă D.N.2 Buzău-Focșani;

13.- proiectul de hotărâre privind modificarea suprafeței străzii Orizontului prevăzută în Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 190/2017, privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor străzi;

14.- proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 179/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea dării unui teren proprietate publică a municipiului în folosinţă cu titlu gratuit, pe termen limitat, pentru Tribunalul Buzău;

15.- proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 1, lit.c) şi lit. d) şi art. 2, alin. 1) din Hotărârea nr. 132/2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societăţii Comerciale “Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău, a unor terenuri proprietate publică a municipiului Buzău ;

16.- proiectul de hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Târgului de Crăciun – ediţia 2018 şi a Orăşelului Copiilor – ediţia 2018/2019;

17.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea închirierii suprafeţei locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, proprietate de stat, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, situată în municipiul Buzău, strada Păcii nr. 19;

18.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea cumpărării  terenului intravilan arabil, proprietatea domnilor Vatcu Anton şi Vatcu Adrian, situat în municipiul Buzău, tarlaua 28, parcela 197 (195 în act);

19.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu “Construire bloc locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+2E” pe terenul intravilan, cu nr. cad. 56824, situat în strada Păcii, nr. 53 din municipiul Buzău, județul Buzău, precum şi regulamentului de urbanism aferent, la solicitarea domnului Niculiţă Irinel Daniel, domiciliat în Buzău, Bdul Unirii, bloc 18 A, ap. 10, etaj 2, administrator al S.C. Matias Agrinvest S.R.L. cu sediul în judeţul Buzău, comuna Amaru, sat Câmpeni;

20.- proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada decembrie 2018 – februarie 2019;

21.- alte probleme ale activităţii curente.

 

Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

P R I M A R,

Constantin Toma 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                              SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

                                                                   Eduard Pistol

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings