CLM, CONVOCAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA

        D I S P O Z I Ț I E

       privind convocarea în şedinţă extraordinară a

             Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău;

În temeiul art. 39, alin. (2) şi (3), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

        Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară pentru marți, 16 octombrie 2018, ora 16.00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Piața Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etajul I, Sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Buzău”;

2.- proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2018 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 – 2019, cu completările ulterioare;

  1. – proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Buzău în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Centenarul Marii Uniri – Expoziție aniversară;
  2. – proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația Hair Redivivus în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local Festivalul de muzică rock „top t 2018”, 23 – 25 noiembrie 2018;

5.- proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

6.-  alte probleme ale activităţii curente.

Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

P R I M A R, 

Constantin Toma

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings