ANUNT DE INTERES PUBLIC

ROMANIA

JUDEJUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU

-PRIMAR –

Nr.   15.001/06.06.2017

ANUNT PUBLIC LA PROGRAMUL PENTRU ACORDAREA FINANTARILOR

NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALOCATE PERSOANELOR FIZICE
AUTORIZATE, PERSOANELOR JURIDICE DE DREPT PUBLIC §l PERSOANELOR
JURIDICE DE DREPT PRIVAT FARA SCOP LUCRATIV PENTRU
PROGRAME/PROIECTE/ACJIUNI CULTURALE SI PROIECTE EDITORIAL

 ( editare carti, reviste si alte publicatii), SESIUNEA A l-a DE SELECJIE, 2017 )

      Autoritate contractanta: Municipiul Buzau, cu sediul in Buzau, str. Unirii nr.

163, tel:  0238/710 562, fax: 0238/717 950.

I   ).       Se aduce la cunostinta publica ca persoanele fizice autorizate, persoanele
juridice de drept public si persoanele juridice fara scop patrimonial asociatii ori fundatii
constituite conform legii, romane sau straine, care desfasoara programe/ proiecte/
activitati culturale si/sau proiecte editoriale. au dreptul de a participa cu oferte culturale,
in conditiile prevazute in O. G. nr. 51/1998 (actualizata) privind imbunatatirea

sistemului de finantare a programelor proiectelor §i actiunilor culturale si in Legea privind

sustinerea si promovarea culturii scrise nr. 186/2003 (*republicata*), cu

modificarile si completarile ulterioare, la procedura de selectie pentru atribuirea contractului

de finantare nerambursabila, prima sesiune de selectie.

I    ).      Pentru prima sesiune de selectie se aloca aproximativ 93% din sumele

prevazute in programul anual. stabilit in H.C.L. nr.            51/28.03.2017, astfel:

 1. Finantari nerambursabile a proiectelor/ programelor/ actiunilor culturale

organizate de persoane fizice autorizate, persoane juridice de drept public ori

privat(O.G. nr.     51/1998):

 1. Persoane juridice de drept public: 70.000 lei

 2. Persoane juridice de drept privat: 185.000 lei

 3. Persoane fizice autorizate: 4.500 lei

 4. Fond pentru finantarea programelor prioritare (2-8%): 18.500 lei.

 5. Finantari nerambursabile a proiectelor editoriale (activitati de creatie, productie

  editoriala, tipografica, de difuzare si promovare a culturii scrise) organizate de persoane

  fizice autorizate, persoane juridice de drept public ori privat (O.G. nr. 51/1998 si Legea

 6. 186/2003) : 23.500 lei.

IV). Ariile tematice pentru care se pot depune oferte de programe, proiecte si

actiuni culturale in aceasta sesiune sunt: activitati muzeale, arte vizuale si arhitectura,
dans, diversitate culturala, educate culturala, interventie culturala. management
cultural si formare profesionala, muzica.  patrimoniu cultural national,  patrimoniu
material. teatru iar pentru proiectele editoriale. editarea de carti, reviste si alte
publicatii.

Data limita pentru depunerea propunerilor de programe/proiecte/actiuni culturale
si pentru proiectele editorial(editare de carti, reviste si alte publicatii): 17 iulie 2017, ora

16,30.

Ofertele se depun intr-un dosar de  incopciat cu sina, cu adresa de inaintare, la Registratura

Primariei municipiului Buzau cu adresa Buzau, Str. Unirii nr. 163.

Acest anuntul de participare, ghidul solicitantului pentru elaborarea si prezentarea ofertei

culturale si ghidul solicitantului pentru elaborarea si prezentarea proiectelor
editoriale se afla expuse la afisierul din primarie si pe site-ul www.primariabuzau.ro./lnformatii utile/Anunturi.

V). Evaluarea in sistem competitiv a proiectelor se va face in conformitate cu
criteriile generale de evaluare prevazute in O. G. nr. 51/1998 (actualizata) privind

imbunatatirea sistemului de finanfare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, a proiectelor

editoriale si cu criteriile specifice de evaluare elaborate de Autoritatea
finantatoare. Atribuirea contractelor de finanfare se va face in ordinea punctajului total

obtinut de catre fiecare solicitant si in limita bugetului alocat In acest scop.

VI). Solicitantii au dreptul sa formuleze contestatii asupra modului de respectare
a procedurii privind organizarea si desfasurarea selectiei si sa le depuna la sediu
autoritatii finantatoare in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data aducerii la
cunostinta acestora a rezultatului selectiei. Contestatiile se solutioneaza in termen de
maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului pentru depunerea
contestatiei

VI). In vederea participarii la procedura de selectie, solicitantii pot procura gratuit
documentatia pentru elaborarea §i prezentarea propunerii de programe, proiecte §i
actiuni culturale de pe site-ul www.primariabuzau.ro./Informatii utile/Anunturi si/sau de
la camera 23 din Palatul Comunal, str. Unirii nr. 163, telefon 0238 72 14 07 / 0238 710

562 interior 316, consilier Marcel Isbasoiu.

 

PRIMAR,

Constantin Toma

 

 

i

 

 

 

,’              /:’

 

Intocmit.

Marcel Isbasoiu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings