Nr. 77842 din 28.06.2019

Nr. dosar executare: 5008661 din data 08-05-2013 

ANUNŢ

privind vânzarea pentru bunuri mobile

În temeiul art. 247 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 11, luna iulie, anul 2019, ora 900, în  judeţul Buzau, municipiul Buzau, str. Piata Daciei, nr. 1, se vor vinde prin1)  licitatie publica următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului2) S.C. DEUKALION S.R.L. cu domiciliul fiscal/sediul în  judeţul Buzau, municipiul Buzau, str. B-dul N. Balcescu, nr. …….., bl.3 sc. ……., et. ……, ap. 17, C.I.F.*) 8811580,  prima licitaţie.

 

Denumirea bunului mobil, descriere sumară:

(se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul)

Preţul de evaluare sau

de pornire a licitaţiei,

este de ………….. lei

Cota TVA*

19%

 

 

 

Preț

TOTAL

– lei –

Autoturism Skoda Octavia, Tip Combi, Culoare gri, cap. cil. 1896 cm3, serie sasiu TMBGG41U842849449, cutie de viteze: 6+1, nr. locuri: 5, an fabricatie: 2003  

3.008 lei

 

———–

 

3.008

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Prețul autoturismului este de 6.016 lei, plus TVA, conform raportului de evaluare, iar după prima și a doua licitație prețul a fost redus cu 50%, respectiv 3.008 lei.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare, oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

Oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, sau altele după caz, declaraţie pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare la locul fixat în acest scop.

Plata taxei de participare de 10% din pretul de începere a licitației se poate efectua în contul IBAN RO14TREZ1665006XXX000378, beneficiar Municipiul Buzău, cod de identificare fiscală 4233874 deschis la Trezoreria municipiului Buzău.       

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0238727872.

Data afişării: 28.06.2019

Director executiv,

Laurentiu Vasile

 

1) Se va indica metoda de vânzare;

2) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului;

*) Se va completa: codul de identificare fiscală (codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, după caz); etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings