ROMANIA

JUDETUL  BUZAU

MUNICIPIUL  BUZAU

-PRIMAR-

DISPOZITIE

privind convocarea  in  sedinta ordinara a Consiliului   Local al Municipiului  Buzau

Primarul  municipiului  Buzau,  judetul  Buzau; in temeiul art.  39,  alin.  (1 ),  art.  68,  alin.   (1)  si art.  115,   alin.  (1)   lit.  a)  din Legea nr.  215/2001 a adrninistratlel   publice locale,  republicata,  cu modificarile si completarile  ulterioare,

DISPUNE:

Art.  1.-  Se convoaca  Consiliul  Local al Municipiului  Buzau in  sedinta ordinara pentru joi,   17 ianuarie 2019, ora 11,00,    Sedinta care va avea loc in sediul Consiliului  Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau,  Plata Daciei nr.  1, in Palatul Comunal,  etaj 1, sala Stan Sararu (sala   24 ).

Proiectul  ordinii de zi al sedintei este urmatorul:

1.-   proiectul  de hotarare pentru  aprobarea  Planului  de actiune  privind serviciile   sociale  administrate   si  finantate  din  bugetul  Consiliului    Local   al Municipiului   Buzau pentru anul 2019;

2.- proiectul  de hotarare  privind aprobarea  planurilor  de actiuni  sau de lucrari de interes  local care se vor realiza in anul  2019 de catre una dintre persoanele  majore,  apte de rnunca din familiile  beneficiare  de ajutor social  si de  catre  parinti,  copiilor  pentru  care  s-a  dispus  plasamentul  si  instanta  a stabilit efectuarea de act,iuni  sau lucrari de interes local ca urmare a neachitarii contributi,ei  lunare;

3.-   proiectul    de   hotarare    pentru   modificarea    anexei    nr.   4   la Regulamentul   privind  stabilirea   conditiilor   de  majorare   a  impozitului    pe cladirile  si  terenurile  neingrijite  de pe raza municipiului  Buzau,  aprobat  prin HCL nr.  12/29.01.2018;

4.-   proiectul  de hotarare  prin care se ia  act de renuntarea  Cabinetului de  insolventa   lvanescu  Maria  la functia  de  lichidator  judiciar  pentru  S.C. AQUAFOR   S.A.   din  motive  personale  si  numirea  in  calitate  de  lichidator judiciar  a R&R  PROINSOLVENT A prin  practician  in  insolventa   RAPEANU ELENA in vederea lichidarii Societatii  Comerciale “AQUAFOR”  S.A.  Buzau;

5.-  proiectul de hotarare privind luarea unor decizii  legate de Adunarea Generala   Ordinara   a  Actionarilor   Societatii    Comerciale    « Compania   de Apa »  S.A Buzau,  din data de 28.01.2019,  ora 11.00,  si respectiv 29.01.2019, ora 11.00;

6.-  proiectul de hotarare pentru acordarea unui  mandat special domnului Emil Halcu privind modalitatea in  care sa voteze punctele  1   si 2 ale ordinii   de zi a Adunarii  Generale  Extraordinare  a Actionarilor   a Ecogen  Energy  S.A. Buzau din data de 28.01.2019   orele 12,00,    respectiv 29.01.2019     orele  12,00;

7.-   proiectul   de   hotarare   privind   aprobarea    indicatorilor   tehnico- economici   pentru  proiectul  Statii  de lncarcare   pentru  vehicule  electrice  in municipiul   Buzau  in  vederea   aplicarii  la  ,,Programul   privind  reducerea emisiilor de  gaze  cu  efect  de  sera  in  transporturi, prin  promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluantdin punct de vedere   energetic:   statil   de  reincarcare  pentru  vehicule electrice in municipiile resedinta de judet”:

8.-   proiectul  de  hotarare  privind  arondarea   imobilelor  –   blocuri  de locuinte   colective   din   cartierele   Constitutiei  si  Episcopiei,   municipiul Buzau, pe strazi,  cat si atribuirea  de numere administrative;

9.-   proiectul  de  hotarare   privind  arondarea   imobilelor   –   blocuri  de locuinte colective din cartierul Democratiei,  municipiul  Buzau,  pe  strazi, cat si atribuirea de numere administrative;

10.-    proiectul   de   hotarare   privind   propunerea    de   schimbare     de destinatie    a  bazei   materiale.   situata  in   incinta   unitatilor   de  invatamant preuniversitar  de stat din municipiul  Buzau;

11.- proiectul de hotarare  pentru aprobarea vanzarii  catre sotii Dosoftei      (\

Alexandru  si Dosoftei Lili a terenului  proprietate privata a municipiului  Buzau, aferent  garajului  situat  in  municipiul  Buzau,   strada  Bistritei  langa  blocul  1Hasdeu:

12.-  proiectul de hotarare pentru aprobarea vanzarii catre sotii Baldovin Corneliu  si Baldovin  Mariana Ciresica a terenului  indiviz proprietate  privata  a municipiului   Buzau,  aferent  spatiului  comercial  situat  in  municipiul  Buzau, strada Unirii,  bloc P8,  parter;

13.-   proiectul  de  hotarare  pentru  aprobarea  planului  urbanistic  zonal,,Construire   parcare subterana  si supraterana  etajata”,  str. Democratiei,   nr. 6, municipiul  Buzau,  judetul Buzau;

14.- proiectul  de  hotarare  pentru  aprobarea  planului   urbanistic  zonal,,Construire salon evenimente”,   $oseaua  Spatarului,  Tarlaua 46,  Parcela 64, municipiul  Buzau,  judetul Buzau;

15.-  alte probleme ale activitatii curente.

Art.  2.- Secretarul municipiului  Buzau va asigura aducerea la cunostinta     publica a prevederilor  prezentei dispozitii.

PRIMAR,    

 Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

Buzau,  11  ianuarie 2019 ..   · Nr. 23

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Privacy Policy Settings